จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,563.481,281.1250.0 %5.02,051.530.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,101.718,534.72-39.9 %0.01,280.05424.1466.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,233.98678.0079.0 %5.0576.46211.5463.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น23,540.2325,299.29-7.5 %0.0155.36105.2232.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,658.474,737.5016.3 %5.049.05112.41-129.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 99,905.4735,614.0064.4 %5.01,887.56982.0748.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น3,325.3012,661.00-280.7 %0.01,108.91329.7170.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,671.682,235.0016.3 %5.0823.6741.0495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,802.6012,533.0029.6 %5.05,180.511,104.8478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,298.40820.0080.9 %5.0429.8191.0778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,318.791,276.0070.5 %5.0314.47102.5167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,929.70315.0092.0 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,152.88153.0096.3 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,989.61221.0094.5 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,949.98748.0081.1 %5.0490.4597.3180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,879.85204.0094.7 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,175.36580.0086.1 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,904.591.00100.0 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,637.42305.0091.6 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,184.72813.0080.6 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,190.31687.0083.6 %5.0460.3234.1592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,895.45261.0093.3 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,938.47321.0091.8 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,915.88284.0092.7 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,624.03531.0085.3 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,538.74217.0093.9 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,564.44195.0094.5 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,587.73242.0093.3 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,605.21241.0093.3 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,226.183,744.63-16.1 %0.01,070.88678.6136.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,055.39441.0078.5 %5.0447.10104.6876.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,099.67532.0074.7 %5.0467.61140.2970.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,054.42259.0087.4 %5.0414.30157.9861.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,062.92543.0073.7 %5.0531.58105.1080.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,641.591.00100.0 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น3,981.123,522.0011.5 %5.01,451.20774.9146.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,083.597,152.30-131.9 %0.01,046.38297.9471.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,345.87871.0074.0 %5.01,189.12387.8667.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 614,973.6452,681.00-251.8 %0.06,731.0013,737.75-104.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,158.721,267.0059.9 %5.01,590.10310.5880.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,500.21621.0075.2 %5.0785.64448.3542.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,323.081,843.4077.9 %5.03,314.772,231.0832.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,272.971,702.6460.2 %5.01,565.291,890.65-20.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 517,724.4314,669.0017.2 %5.02,727.911,942.2228.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น22,939.4412,047.9347.5 %5.0972.54381.5760.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 3,696.233,495.895.4 %2.52,526.931,151.4354.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น5,705.072,883.5849.5 %5.02,287.90887.0761.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)3,842.613,507.998.7 %4.01,318.09502.4061.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,030.49991.0067.3 %5.01,375.722,450.07-78.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ231,347.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ577.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)10,431.659,304.0010.8 %5.03,809.182,137.0043.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,372.547,492.0047.9 %5.02,444.0195.0096.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,350.231,281.0087.6 %5.01,146.9425.5197.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,176.0727,462.52-764.7 %0.01,533.58414.3773.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)10,619.186,544.8438.4 %5.04,644.87290.9793.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 410,365.918,440.2918.6 %5.04,087.821,859.8854.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,275.173,433.0052.8 %5.03,249.081,703.3647.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.18,522.819,942.0046.3 %5.0323.08133.7458.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,386.26580.0058.2 %5.071.0054.5323.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,764.66887.0067.9 %5.0918.7587.4090.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,556.22774.0069.7 %5.0766.62324.8357.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,634.893,300.219.2 %4.51,184.97327.2672.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,104.1323,680.00-233.3 %0.02,154.792,571.31-19.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,011.097,474.00-49.1 %0.01,850.53709.5461.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,397.6113,880.00-33.5 %0.02,554.1899.7296.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,167.971,769.0044.2 %5.01,051.86177.4283.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,332.696,090.99-161.1 %0.01,337.10846.5536.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,972.992,210.5455.5 %5.01,605.27532.6266.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,374.103,936.00-16.7 %0.012,264.6813.2999.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,658.384,426.0067.6 %5.0815.94352.1856.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,933.759,756.0034.7 %5.0537.70239.9355.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 38,892.845,859.0084.9 %5.0978.78291.5570.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,022.755,969.4533.8 %5.03,203.00980.0569.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,203.491,106.0049.8 %5.0652.5386.8586.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น21,436.6815,071.0029.7 %5.01,636.04271.3583.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,731.081,936.0029.1 %5.0899.73224.9675.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 6,748.493,562.0047.2 %5.01,508.25358.0576.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,432.222,531.0026.3 %5.01,184.97241.3379.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น3,830.212,989.0022.0 %5.01,741.84377.4778.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,591.504,662.31-29.8 %0.01,184.97490.5858.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น50,602.713,208.5193.7 %5.0104,739.18421.7299.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,075.735,100.8180.4 %5.02,570.70877.7765.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 119,684.509,968.0049.4 %5.01,000.93851.9314.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 28,260.518,331.36-0.9 %0.0729.21741.35-1.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 316,303.596,851.3458.0 %5.01,347.67477.5764.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 428,723.4310,800.9662.4 %5.01,667.74889.1946.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 576,699.499,922.0087.1 %5.01,624.682,144.01-32.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,516.3414,001.00-153.8 %0.0409.14712.50-74.1 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น35,272.0514,519.0058.8 %5.0365.42694.53-90.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่43,874.9113,496.0069.2 %5.0942.20877.426.9 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,739.0026,780.00-246.0 %0.02,570.601,209.0153.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น29,041.1715,146.0547.8 %5.03,489.172,424.5330.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น35,620.6723,201.0034.9 %5.01,672.48366.5278.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,616.34689.0073.7 %5.01,099.45108.0290.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น120,712.3049,169.7059.3 %5.02,168.631,068.7250.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2,946.653,381.00-14.7 %0.0994.81692.8830.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,910.138,637.00-75.9 %0.02,248.52144.4093.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,213.82661.0070.1 %5.01,378.7342.4796.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,417.75944.0061.0 %5.0747.61485.6035.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,129,331 645,922 42.80 % 245,267 64,523 73.69 %