จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี1,785.43950.0046.8 %5.0535.56285.1646.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี6,442.966,863.00-6.5 %0.037.49159.55-325.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี5,740.96770.1086.6 %5.066.2156.0515.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี93,234.043,502.4996.2 %5.04,604.27225.5095.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 459,442.173,078.0094.8 %5.04,569.8837.0499.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,766.871,183.0057.2 %5.0839.8274.2091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1015,478.347,387.8452.3 %5.04,704.60199.0395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี16,452.9513,214.4719.7 %5.04,871.21684.3186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,560.603,097.5332.1 %5.0647.9961.1190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ2,752.15303.0089.0 %5.0251.0098.8960.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี3,115.44588.0081.1 %5.0308.12142.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,067.87116.0096.2 %5.0266.0357.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,511.04184.0095.9 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,350.301.00100.0 %5.0461.2245.5490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด2,787.9995.0096.6 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง2,802.25388.0086.2 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ2,841.82244.0091.4 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,119.20207.0093.4 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,059.24332.0089.1 %5.0442.0188.0580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ2,898.60206.0092.9 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,000.28127.0095.8 %5.0298.7623.7492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,681.51133.0096.4 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง2,113.55131.0093.8 %5.0269.4066.5075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,262.89336.0089.7 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,317.324,626.20-7.2 %0.02,458.451,032.2858.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,856.594,080.00-5.8 %0.0991.94402.7459.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,908.67813.0057.4 %5.0449.48190.0057.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี1,949.45331.5083.0 %5.0452.26162.1764.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,036.69394.0080.7 %5.0477.56143.0970.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,056.68410.4080.0 %5.0447.08149.3266.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,059.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ341.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,640.511,866.0048.7 %5.01,239.151,034.7616.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,961.23689.0076.7 %5.0991.94399.3259.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 534,765.7119,936.0042.7 %5.07,244.3714,644.50-102.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี2,940.29439.0085.1 %5.0687.68508.4126.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี7,676.923,224.0058.0 %5.03,330.912,776.3816.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,857.262,717.67-46.3 %0.0584.77513.8212.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,765.414,750.00-71.8 %0.01,317.861,486.75-12.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,647.492,863.0038.4 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,041.811,358.6455.3 %5.01,665.122,381.14-43.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี14,960.1219,291.52-29.0 %0.02,247.000.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี232,639.98431,833.50-85.6 %0.01,349.201,134.3015.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,629.961,114.0057.6 %5.0915.8853.0694.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ2,831.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,483.196,254.0026.3 %5.04,027.821,647.6759.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 37,893.244,433.0043.8 %5.03,974.391,315.4066.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ1,331.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี2,781.20354.0087.3 %5.0991.950.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,450.79501.0079.6 %5.0782.77211.0073.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,846.902,886.6025.0 %5.0918.95414.1254.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี5,351.3339,908.63-645.8 %0.02,183.232,822.70-29.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,769.765,643.00-18.3 %0.01,695.54578.6465.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี7,850.7411,271.00-43.6 %0.02,231.71174.4792.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี9,218.841,094.0088.1 %5.0858.83569.5933.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,288.632,512.0023.6 %5.01,182.10296.2074.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,776.663,472.0039.9 %5.01,942.74311.7484.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี3,776.561,785.0052.7 %5.01,391.28437.6068.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี5,590.544,099.0026.7 %5.01,125.0528.1597.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี11,440.556,868.0040.0 %5.0518.31385.5625.6 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 78,666.7640,443.0048.6 %5.01,803.05678.1962.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,546.84688.0073.0 %5.0649.65146.4877.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,386.582,414.3445.0 %5.01,524.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี13,968.111,159.0091.7 %5.06,038.45253.4295.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,459.939,164.00-8.3 %0.02,670.36594.2777.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,299.521,292.5669.9 %5.01,296.20196.5084.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,685.3634,666.00-509.7 %0.01,353.24551.9559.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 125,452.918,949.4864.8 %5.01,395.78540.2661.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 229,597.859,352.9968.4 %5.01,479.01608.2558.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 325,512.1511,072.3056.6 %5.01,376.70608.0055.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 454,569.776,724.6687.7 %5.01,522.51270.8982.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,537.432,484.0055.1 %5.02,651.26795.7170.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,362.2410,998.01-6.1 %0.0471.72742.89-57.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,764.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี69,555.2650,070.0028.0 %5.01,821.1894.4994.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี23,493.0527,920.00-18.8 %0.01,079.50332.1869.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี138,545.9852,068.0062.4 %5.01,227.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,256.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.80ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ20,909.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ903.59ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี28,622.7418,278.0036.1 %5.01,038.86393.3062.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี66,191.5219,086.0071.2 %5.01,012.38570.5743.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ57,745.798,557.9585.2 %5.01,017.80325.7768.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน74,303.2520,450.0072.5 %5.01,036.98538.7948.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี19,382.1924,671.73-27.3 %0.02,790.352,975.50-6.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี4,561.712,296.0049.7 %5.02,368.79294.7687.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี45,552.9124,943.0045.2 %5.01,451.19529.7363.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,422.90758.8968.7 %5.01,304.3762.2895.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,989.981,605.0059.8 %5.01,169.07344.6270.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)3,961.615,181.00-30.8 %0.01,820.59322.0582.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,490.951,085.0056.4 %5.01,443.78344.9076.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,089.125,440.4140.1 %5.02,807.33741.1973.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี808.78196.2975.7 %5.0399.80334.4016.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี29,044.6714,121.0051.4 %5.03,682.293,458.156.1 %3.0
รวม 1,513,247 1,051,393 30.52 % 128,809 56,799 55.90 %