จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,880.35732.0074.6 %5.0291.5957.2780.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,247.261,773.0045.4 %5.0494.42135.8972.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี2,913.691,516.0048.0 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 420,511.3313,823.4032.6 %5.04,832.61540.4588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 122,919.1119,702.2814.0 %5.03,475.28536.7584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 225,963.8820,333.2621.7 %5.02,670.59541.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,251.401,893.0064.0 %5.0314.3563.3379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,806.431,536.0077.4 %5.0329.6238.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,319.112,425.0054.4 %5.0328.2476.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,868.814,142.0053.3 %5.0318.8995.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,367.99605.0082.0 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,435.012,835.0047.8 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,551.311,970.0056.7 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,841.66709.0081.5 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,001.6010,000.00-66.6 %0.01,432.55976.9531.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,804.422,394.0014.6 %5.01,072.92636.5040.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,754.641,466.0061.0 %5.0843.08418.0050.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,043.211,206.0060.4 %5.0386.6777.0680.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,492.911,171.0053.0 %5.0355.7391.1674.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,842.972,000.0048.0 %5.0694.78633.238.9 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี3,895.532,067.0046.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,440.731,284.0071.1 %5.0957.15577.9339.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,730.8420,309.00-47.9 %0.01,679.7949.3897.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,095.311,420.0054.1 %5.0493.59109.2577.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,257.096,203.00-45.7 %0.01,221.55197.6583.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,428.58775.0077.4 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,443.56692.5071.7 %5.0310.61178.0142.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,096.963,386.0017.4 %5.0715.87129.7181.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,156.9625,906.00-113.1 %0.02,345.341,750.7825.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,632.804,670.00-0.8 %0.0748.00460.2738.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี16,931.811,727.0089.8 %5.06,224.58139.8997.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,430.5114,936.00-132.3 %0.01,337.47135.0089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,303.841,108.0090.2 %5.0571.03154.4173.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,002.852,364.0021.3 %5.0444.41123.5072.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,385.912,343.0056.5 %5.0614.86164.3573.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,431.403,995.0026.4 %5.01,026.42654.9236.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,919.589,369.00-58.3 %0.01,413.53111.0692.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,478.347,000.0039.0 %5.01,040.38327.4368.5 %5.0
รจก.บางขวาง 172,743.89186,445.00-7.9 %0.01,972.83491.2875.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี54,951.1145,957.0016.4 %5.0842.69458.3245.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,359.59556.0076.4 %5.0222.5952.0076.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,268.671,572.0063.2 %5.0938.13218.4376.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,488.071,476.0057.7 %5.0538.80304.2043.5 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,687.5711,062.00-3.5 %0.01,926.97342.0082.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี2,889.211,448.0049.9 %5.0405.73341.3715.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,399.733,662.0016.8 %5.0525.06415.1520.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 141,695.4110,902.0073.9 %5.0345.06186.3446.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 219,401.2811,872.0038.8 %5.0610.22145.9776.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)24,216.046,768.0072.1 %5.0662.50259.6660.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,506.3513,775.00-111.7 %0.0328.02442.77-35.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,031.972,806.0030.4 %5.0284.58226.9620.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี51,115.6523,786.0053.5 %5.0436.12918.13-110.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,400.9315,609.00-8.4 %0.02,375.85997.1558.0 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ231,712.73111,000.0052.1 %5.0363.98461.73-26.9 %0.0
สถาบันทันตกรรม97,934.8959,000.0039.8 %5.0206.9097.6252.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก700,121.00566,065.0019.1 %5.011,782.991,240.9489.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,360.452,362.0029.7 %5.0656.77272.4158.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,355.63567.0075.9 %5.0272.57100.2463.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี107,581.0432,177.8370.1 %5.051,171.607,609.3085.1 %5.0
รวม 1,826,101 1,310,654 28.23 % 118,003 26,040 77.93 %