จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย1,988.97471.0076.3 %5.0570.36216.7562.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย18,476.0825,753.45-39.4 %0.077.61137.60-77.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,066.899,599.31-19.0 %0.066.57101.71-52.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย3,861.373,733.493.3 %1.5105.8535.2166.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,753.23978.0064.5 %5.0741.50210.7571.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,355.49780.0066.9 %5.0415.3738.3990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,056.288,048.0049.9 %5.03,061.46623.2079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,379.40355.0089.5 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,696.68464.0087.4 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม2,744.18225.0091.8 %5.0416.6066.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ2,838.21320.0088.7 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย2,968.53157.1494.7 %5.0472.70104.5077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว646.026.0099.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,409.44622.0081.8 %5.0377.6857.9584.7 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ2,774.05390.0085.9 %5.0234.4961.7573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว852.8247.0094.5 %5.0410.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง2,635.80310.0088.2 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,224.9010,562.40-14.5 %0.01,479.18660.7955.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน4,732.624,036.4614.7 %5.0816.00237.8170.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,575.595,211.20-45.7 %0.01,464.122,343.15-60.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,050.40665.0067.6 %5.01,529.33365.9076.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,004.611,152.0061.7 %5.01,121.831,014.649.6 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,438.80402.0083.5 %5.0760.52300.2360.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,117.70265.2087.5 %5.01,605.39581.8063.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,332.121,531.0064.7 %5.01,103.02515.3453.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,535.75450.2270.7 %5.0530.35475.0010.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย3,947.141,607.6359.3 %5.01,654.27811.5150.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,155.001,561.0050.5 %5.01,216.9059.4195.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย8,380.907,928.105.4 %2.51,330.99187.1585.9 %5.0
ท่าอากาศยานเลย44,414.3324,646.6944.5 %5.0582.04462.1420.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย9,105.56744.5091.8 %5.0969.6915.2498.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,290.59621.0072.9 %5.0817.1071.7091.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,064.38325.0084.3 %5.0703.47168.7876.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,623.961,612.8138.5 %5.0969.69428.1455.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,865.201,500.0069.2 %5.01,825.413,281.13-79.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย2,941.721,246.0057.6 %5.01,102.791,303.70-18.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,483.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย10,891.635,663.2248.0 %5.01,673.29101.7593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย8,934.521,181.0086.8 %5.0912.65588.7135.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,690.661,403.0047.9 %5.0950.68227.0176.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,988.012,058.0048.4 %5.01,235.92493.3360.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,075.991,155.1571.7 %5.01,254.96327.1073.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,189.862,945.00-34.5 %0.0779.5482.9289.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,091.821,926.0078.8 %5.0969.69553.0643.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย33,186.2516,896.5449.1 %5.01,080.09295.6072.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,619.71248.0084.7 %5.0570.36168.4070.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,452.44615.0074.9 %5.0836.57303.4663.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย632.57318.0049.7 %5.0703.47134.8680.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,743.032,580.0931.1 %5.0931.67327.7264.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย2,971.741,247.0058.0 %5.01,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย5,383.011,441.2673.2 %5.01,958.53651.3966.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 120,919.797,353.6564.8 %5.02,641.86560.9478.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 211,499.748,905.4522.6 %5.01,574.63842.6946.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 314,406.865,107.1464.6 %5.01,618.39683.6557.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)20,242.125,209.3574.3 %5.01,568.38912.3341.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย23,889.034,096.4382.9 %5.0329.28311.755.3 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคเลย60,438.3743,035.0028.8 %5.01,657.29705.5157.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย64,054.8225,049.7060.9 %5.0976.42580.9440.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย51,190.7414,462.1071.7 %5.01,173.6580.4993.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง14,265.9411,121.0122.0 %5.0848.72637.1424.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย7,404.379,364.00-26.5 %0.02,117.612,043.893.5 %1.5
โรงพยาบาลเลย320,349.75314,120.001.9 %0.53,820.2413,846.58-262.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,977.052,021.0032.1 %5.0950.68302.4668.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,140.09907.0057.6 %5.0646.41347.3446.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 12,130.956,757.5044.3 %5.04,135.514,490.55-8.6 %0.0
รวม 914,066 615,514 32.66 % 67,763 45,741 32.50 %