จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,345.98124.0096.3 %5.0413.92108.0373.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย20,640.5225,264.42-22.4 %0.085.06174.44-105.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,544.502,655.75-4.4 %0.0629.66105.5683.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,341.41698.0070.2 %5.0553.600.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย15,818.844,988.3268.5 %5.02,600.76307.8088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,129.68257.0093.8 %5.0306.4470.3977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,729.40452.0087.9 %5.0343.4569.6779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,561.87185.0094.8 %5.0430.6870.0183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย3,902.75537.0086.2 %5.0303.6269.1877.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,518.92332.0090.6 %5.0355.0868.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,513.25128.0096.4 %5.0442.2069.3084.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,760.634,632.842.7 %1.01,334.86170.9387.2 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย49,314.5448,027.772.6 %1.02,553.03640.4974.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,165.902,364.2543.2 %5.01,162.11735.3036.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,585.941,884.2447.5 %5.0435.49442.98-1.7 %0.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,767.492,485.0034.0 %5.01,079.48465.3856.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,542.02549.0078.4 %5.0798.89676.5515.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย3,396.79144.0095.8 %5.0420.49150.1064.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,365.731,714.0073.1 %5.01,783.081,762.441.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,590.071,567.0056.4 %5.01,001.421,543.75-54.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,426.012,150.5737.2 %5.0889.32251.2571.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,942.992,195.8644.3 %5.0815.2085.0089.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย3,767.4911,792.00-213.0 %0.01,079.48274.1474.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,906.77520.0082.1 %5.0775.22116.3885.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย20,106.21348.0098.3 %5.0226.0751.0077.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,573.96841.0067.3 %5.0661.090.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,311.18510.0084.6 %5.0394.90456.11-15.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,767.493,362.4010.8 %5.01,079.48353.7867.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,334.75510.0084.7 %5.0451.95456.11-0.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,840.796,052.10-25.0 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,080.445,713.01-12.5 %0.02,036.720.00100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,150.541,520.8663.4 %5.01,079.48101.8990.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,783.291,176.0057.7 %5.0547.03787.55-44.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย2,880.632,762.164.1 %2.0718.170.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,358.572,148.3250.7 %5.0908.33134.9385.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย4,980.022,090.4758.0 %5.0870.30566.1534.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,767.491,441.0061.8 %5.01,079.4852.5295.1 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,461.481,878.0080.2 %5.0667.69522.6121.7 %5.0
รจจ.หนองคาย 53,864.8226,703.4550.4 %5.0746.85492.1834.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,016.43460.0077.2 %5.0394.90156.6660.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,795.362,036.4746.3 %5.01,032.59474.5754.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,272.77668.0070.6 %5.0509.0069.1586.4 %5.0
สปส.จ.หนองคาย3,767.493,351.0111.1 %5.01,079.48814.6624.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,767.493,329.0011.6 %5.01,079.48134.3087.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,334.75510.0084.7 %5.0451.95456.11-0.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 135,106.639,420.2873.2 %5.01,437.16627.1256.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2116,805.047,860.0093.3 %5.01,484.66701.8452.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)10,809.8310,491.612.9 %1.01,381.43407.4670.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,196.032,211.3647.3 %5.0240.56119.3350.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย69,124.2043,183.0137.5 %5.01,293.91641.7350.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย16,759.2115,725.006.2 %3.0618.27560.009.4 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย53,634.7918,130.9966.2 %5.0607.06321.9447.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,338.7210,351.24-10.8 %0.01,647.241,298.4121.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,564.841,137.0055.7 %5.0604.08347.9842.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,767.492,485.0034.0 %5.01,079.48257.7276.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย5,367.8212,596.00-134.7 %0.04,334.604,534.72-4.6 %0.0
รวม 638,270 316,651 50.39 % 49,095 24,842 49.40 %