จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,226.20473.0078.8 %5.0467.00154.1467.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม25,043.639,957.7460.2 %5.0176.28101.6542.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,925.792,150.1626.5 %5.0662.37218.0767.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,465.12424.0082.8 %5.0657.1556.6291.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม13,148.4410,352.0021.3 %5.03,338.39553.4283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม3,765.37864.0077.1 %5.0286.0656.4380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ2,912.83272.0090.7 %5.0267.3353.7779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน2,932.27505.0082.8 %5.0316.3878.9375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,537.05290.0091.8 %5.0277.8282.0170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก2,780.84381.0086.3 %5.0278.8612.6495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน2,766.94218.0092.1 %5.0226.479.7795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย2,928.40118.0096.0 %5.0229.4679.2265.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,119.02368.0088.2 %5.0386.79105.6072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,673.95466.0087.3 %5.0321.1581.6074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ2,659.2899.0096.3 %5.0158.829.9093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช2,791.3297.0096.5 %5.0289.409.4896.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง2,821.78136.0095.2 %5.0184.6210.2194.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม2,989.543,100.80-3.7 %0.0828.30885.71-6.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,229.981,112.7050.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,293.95767.0076.7 %5.0961.42176.8681.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,446.90690.0071.8 %5.0657.13188.5271.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,483.13504.0079.7 %5.0638.14411.4435.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,743.1668.8599.0 %5.02,842.421,155.3159.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม1,885.912,411.72-27.9 %0.0490.85456.007.1 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,404.771,003.2077.2 %5.01,493.861,374.908.0 %4.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,084.541,739.0043.6 %5.0934.49112.4288.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,987.351,275.7168.0 %5.0809.28285.9564.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,481.15231.0084.4 %5.058.1744.5523.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,433.55402.0083.5 %5.0444.950.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,584.26394.0084.8 %5.0562.07270.7551.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,038.232,028.5233.2 %5.0885.35318.8564.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,197.0725,511.00-390.9 %0.01,777.081,293.1227.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,071.594,571.0035.4 %5.02,009.88265.6686.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,647.941,415.0046.6 %5.0752.23270.7564.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,023.788,075.85-15.0 %0.02,157.50148.5893.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,094.69340.0068.9 %5.0420.99237.5043.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,273.641,501.0054.1 %5.0813.17230.2871.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม3,878.243,261.0015.9 %5.0885.35172.4180.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,232.751,408.0073.1 %5.01,341.71106.0692.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม4,809.852,457.1448.9 %5.01,056.7273.5393.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม9,922.031,459.0085.3 %5.0885.35525.6540.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 41,625.6339,673.004.7 %2.0944.771,283.41-35.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,046.042,208.0027.5 %5.0657.15320.4451.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,416.072,948.0013.7 %5.0559.38309.5244.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,300.381,334.0042.0 %5.0581.10214.3163.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม4,835.664,623.004.4 %2.0923.36486.0547.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,859.871,081.0072.0 %5.01,208.62211.5482.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม2,965.163,412.70-15.1 %0.0866.3193.2889.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 135,082.468,274.7576.4 %5.01,347.97154.5688.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 226,356.139,265.0064.8 %5.018,713.15508.7097.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 321,511.866,853.5868.1 %5.01,058.541,136.29-7.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)23,428.506,095.5274.0 %5.01,803.07219.5987.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,034.995,714.2036.8 %5.0341.73590.79-72.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม69,248.8246,936.0032.2 %5.01,545.651,104.3528.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม28,562.6427,804.002.7 %1.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม23,846.03147.9699.4 %5.0803.97880.28-9.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย44,475.7215,520.0065.1 %5.0803.991,358.18-68.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม55,568.7513,116.0076.4 %5.0732.4617,427.75-2,279.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,863.868,038.229.3 %4.51,818.251,707.456.1 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,523.141,551.0038.5 %5.0695.19451.1135.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,476.02426.0082.8 %5.0581.09248.6657.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม35,339.359,688.0972.6 %5.06,049.673,480.9042.5 %5.0
รวม 624,103 307,608 50.71 % 74,266 42,866 42.28 %