จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,627.651.00100.0 %5.0503.61175.7365.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด11,935.574,779.2060.0 %5.0145.9269.7852.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด926.511.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,863.253,442.0010.9 %5.0488.79220.0955.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,689.151,055.0060.8 %5.0490.2843.6391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,468.595,899.2071.2 %5.03,222.91665.3179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,973.711,278.0067.8 %5.0231.470.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,522.40188.0094.7 %5.0331.3071.5978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,351.63287.0091.4 %5.0234.9652.7277.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร2,794.19145.0094.8 %5.0237.1716.1993.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,303.63131.0096.0 %5.0123.8145.6663.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,640.75283.0092.2 %5.0346.0170.1179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,291.92529.4787.7 %5.0349.7327.5592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,070.35129.0095.8 %5.0239.2153.7877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,632.4532.0098.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,005.95343.0088.6 %5.0254.36103.3659.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง2,926.2158.0098.0 %5.0161.0416.1190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,788.75272.0092.8 %5.0185.6643.0476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,198.45672.0079.0 %5.0212.2670.1067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ2,940.11390.0086.7 %5.0290.8772.3375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,152.91103.0096.7 %5.0265.6258.1378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ3,780.16245.0093.5 %5.0230.1425.4289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,140.853.0099.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,838.804,830.32-25.8 %0.01,036.061,347.10-30.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.051.00-1,900.0 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,469.95861.6065.1 %5.0320.59456.86-42.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,220.391,171.8047.2 %5.0524.3942.8691.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,280.27520.0077.2 %5.0517.16190.0063.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,740.031,084.0037.7 %5.0822.96463.5643.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,536.85934.0063.2 %5.0750.83241.8067.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,875.41600.0084.5 %5.0826.88193.5576.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,304.964,142.0034.3 %5.02,462.261,879.9623.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,005.973,206.41-59.8 %0.0606.87628.24-3.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,042.692,759.0045.3 %5.0928.99963.71-3.7 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,522.692,232.0036.6 %5.01,058.01110.1489.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)15,184.6414,011.387.7 %3.51,734.16449.6374.1 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด59,298.4341,582.0029.9 %5.0289.550.00100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,226.321,323.5059.0 %5.0990.50153.5684.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,486.27532.0064.2 %5.043.4042.172.8 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,354.27726.0046.4 %5.063.6453.0716.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,298.43584.0074.6 %5.0655.7551.5292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,726.67258.0090.5 %5.0643.36449.3730.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,089.251,429.0053.7 %5.0845.90375.8855.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,187.2036,425.00-488.7 %0.02,852.401,734.0039.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,521.202,338.0048.3 %5.01,226.23230.2381.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,090.641,696.0079.0 %5.03,165.851,097.3565.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,121.209,061.00-76.9 %0.01,128.2272.1593.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,972.671,815.0081.8 %5.01,093.11638.4041.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,659.491,847.2049.5 %5.01,150.17393.1565.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,633.872,498.0031.3 %5.0818.16493.7439.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,272.581,751.0059.0 %5.01,340.29711.7346.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,249.330.00100.0 %5.0648.5333.9094.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด6,595.218,815.00-33.7 %0.0500.05227.0554.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58213.7544.7 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 61,621.7332,851.9946.7 %5.01,180.61106.5391.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด526.35416.0021.0 %5.0238.9659.9674.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,772.801,038.0062.6 %5.0788.86391.6350.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,583.891,426.0060.2 %5.0674.76173.0874.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,163.044,506.87-8.3 %0.01,167.46342.5170.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,830.851,657.0056.7 %5.01,188.20416.5564.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด8,729.5510,170.00-16.5 %0.0919.60249.7072.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 165,991.0511,444.0082.7 %5.01,197.48608.5149.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 212,791.598,656.0032.3 %5.01,170.73486.7858.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 318,052.625,312.1670.6 %5.0938.77176.2481.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)47,256.725,766.8887.8 %5.02,272.66674.0170.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด5,608.5311,028.00-96.6 %0.0444.22592.19-33.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,082.454,456.00-114.0 %0.0291.74442.95-51.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด121,806.1672,511.9940.5 %5.01,567.26612.9560.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด118,264.1326,314.0077.7 %5.0876.94701.1020.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด35,039.2832,578.007.0 %3.51,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย19,809.901,856.0090.6 %5.0905.301,556.14-71.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร16,499.434,668.0071.7 %5.0808.561,067.80-32.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง162,851.6317,741.0089.1 %5.0916.67648.9329.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด62,631.283,475.0094.5 %5.0760.18605.0420.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,859.2015,176.00-93.1 %0.02,007.20594.0670.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,795.65625.0077.6 %5.0731.80390.2346.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,777.36837.0069.9 %5.0655.74282.5056.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด40,547.6012,025.3070.3 %5.08,588.882,054.0076.1 %5.0
รวม 1,100,474 455,836 58.58 % 69,134 29,476 57.36 %