จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,113.55239.0088.7 %5.0551.5671.2587.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0622.64141.5377.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,150.032,813.0010.7 %5.0814.35171.5078.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,520.3259.0097.7 %5.0719.3090.7287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์20,968.858,929.2057.4 %5.08,896.25784.1791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,331.95795.0081.6 %5.0312.8549.3984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,465.90523.0084.9 %5.0323.2970.6978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,967.79588.0085.2 %5.0256.0271.1272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,724.75373.0090.0 %5.0200.6968.4365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,529.33304.0091.4 %5.0387.3870.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,805.60423.0088.9 %5.0401.5368.8382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,660.3724.0099.3 %5.0402.0963.5184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก2,858.00152.0094.7 %5.0248.3950.9179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง2,784.21236.0091.5 %5.0377.009.4597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,195.89302.0090.6 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,208.96282.0091.2 %5.0293.7053.9881.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์5,636.322,870.4849.1 %5.01,289.78778.2839.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,563.121,610.0054.8 %5.01,080.581,046.273.2 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,746.531,838.8533.0 %5.0814.45512.9737.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,149.52381.0082.3 %5.0548.13320.3841.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์3,826.081,526.0060.1 %5.01,289.851,531.68-18.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,398.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5423.53412.242.7 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,587.122,657.6742.1 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,744.081,794.0052.1 %5.01,221.5640.9696.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,873.9211,142.00-128.6 %0.01,403.9576.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์2,929.01921.9768.5 %5.0909.43157.3182.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,357.20233.0082.8 %5.061.3635.2842.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ793.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ87.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,352.32731.3168.9 %5.011,023.5225.2599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์2,869.801,959.0031.7 %5.0871.50377.6856.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,474.2941,821.00-834.7 %0.01,365.826,472.16-373.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,858.882,490.0035.5 %5.01,251.74242.5180.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์2,934.161,927.0034.3 %5.0852.39503.5040.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,094.198,074.83-58.5 %0.01,403.95124.5491.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,481.312,182.3037.3 %5.0890.49532.0040.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,498.771,597.0054.4 %5.0890.52631.7129.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,441.91672.3753.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,769.251,643.0065.6 %5.01,143.52357.5868.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,792.292,920.00-4.6 %0.0700.2662.7091.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์30,971.392,048.0093.4 %5.0844.29607.1428.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 90,646.7540,632.9055.2 %5.01,273.991,397.60-9.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,714.561,071.0060.5 %5.0491.0844.3691.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,840.721,682.0865.3 %5.0776.42460.3340.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,258.51507.3077.5 %5.0546.88127.7476.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,026.293,310.4134.1 %5.01,274.17687.0846.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,774.11990.0073.8 %5.01,270.76616.4651.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,338.214,771.14-10.0 %0.0928.45173.5581.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)60,922.685,396.5091.1 %5.02,059.791,297.1537.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 136,499.759,456.9374.1 %5.02,071.91504.8675.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 226,103.534,945.0781.1 %5.0983.27324.9067.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 343,736.736,051.3586.2 %5.01,309.22168.1587.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์10,424.804,615.2455.7 %5.0369.78241.9034.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง22,239.858,472.0061.9 %5.01,048.961,016.503.1 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์26,521.032,494.8290.6 %5.0888.80627.0029.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง29,973.9611,200.0062.6 %5.0865.80558.0935.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี44,145.2612,791.0071.0 %5.0820.241,136.20-38.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง32,020.1511,437.0064.3 %5.0795.01516.9035.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,085.2015,191.00-0.7 %0.01,992.851,440.9427.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,822.771,847.0034.6 %5.0757.32353.7453.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,201.28174.0092.1 %5.0567.15504.8511.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์40,942.358,839.0078.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 677,034 264,286 60.96 % 76,042 34,756 54.29 %