จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร1,941.78330.0083.0 %5.0569.75129.4777.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร13,874.685,556.0060.0 %5.0191.5789.7753.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,389.907,484.99-38.9 %0.0110.0859.3446.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,541.90854.0066.4 %5.0816.96128.5884.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,343.09267.0088.6 %5.0447.0018.4795.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร12,328.628,644.0029.9 %5.02,851.67931.3667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,845.86710.0081.5 %5.0320.2498.8769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน2,916.15641.0078.0 %5.0473.22128.7672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน2,963.31532.0082.0 %5.0317.0140.5387.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,067.27344.0088.8 %5.0280.6778.7371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,506.29181.0094.8 %5.0153.1516.7789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส2,964.37383.0087.1 %5.0414.6078.2381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว3,714.911.00100.0 %5.053.0416.0769.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,645.05178.0093.3 %5.0348.1616.0195.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์2,835.91205.0092.8 %5.0191.2216.2191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ2,838.66210.0092.6 %5.0255.3876.5470.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,285.2415.0099.5 %5.0420.0688.6578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2,615.6797.0096.3 %5.0398.2559.0785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย666.85345.0048.3 %5.0319.2770.2878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย2,801.21158.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน2,663.72155.0094.2 %5.0251.3970.1172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,396.30503.0085.2 %5.0420.100.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,338.452,301.941.6 %0.5740.87757.71-2.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,042.431,004.0067.0 %5.01,102.20503.8754.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,365.14479.0079.7 %5.0778.92488.6837.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,767.76416.0085.0 %5.0639.94613.634.1 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,558.691,746.0031.8 %5.0969.07522.4146.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,313.591,249.0062.3 %5.0749.15427.5042.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,102.732,721.0033.7 %5.01,634.671,021.0837.5 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,410.881,852.2245.7 %5.01,292.36126.6690.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,841.786,646.622.9 %1.01,100.22419.8761.8 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร48,904.8350,554.81-3.4 %0.0520.62317.2539.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)7,923.8711,819.00-49.2 %0.03,701.845,526.65-49.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,261.331,899.6063.9 %5.0912.04429.4052.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,272.59384.0069.8 %5.067.480.9098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,219.435,887.50-39.5 %0.089.2177.8912.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,730.89417.0084.7 %5.0632.7051.9891.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,449.25355.0085.5 %5.0721.88220.1369.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,651.071,416.0046.6 %5.0874.00512.6741.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,499.102,908.0061.2 %5.01,597.591,248.7321.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,436.973,631.1818.2 %5.01,383.86871.5637.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,169.50265.0091.6 %5.0655.45475.0027.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร3,546.277,361.00-107.6 %0.0855.72109.6887.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร12,548.689,494.2324.3 %5.02,806.202,806.35-0.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,163.711,090.0088.1 %5.0835.95612.7526.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,191.451,624.5149.1 %5.0969.08270.9072.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,316.275,445.00-64.2 %0.01,254.20353.4071.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,189.091,432.4972.4 %5.01,596.59239.0185.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,201.662,458.6223.2 %5.0556.803.2099.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,714.192,438.4074.9 %5.0931.05462.4450.3 %5.0
รจจ.สกลนคร 63,534.8091,899.00-44.6 %0.01,253.17575.2954.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,164.45452.0079.1 %5.0569.75287.7249.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,106.681,527.7662.8 %5.01,026.11425.8458.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร8,657.45667.0092.3 %5.0683.84200.1670.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,215.722,733.2035.2 %5.0928.79478.2148.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,245.681,707.1859.8 %5.01,330.39643.4451.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร3,932.304,966.04-26.3 %0.01,070.41194.7581.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 126,243.877,632.0070.9 %5.01,521.81580.5661.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 219,912.909,862.7850.5 %5.02,619.08597.0877.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3126,411.297,837.0093.8 %5.02,618.04461.2382.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2340,764.952,956.4792.7 %5.02,402.91713.0770.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,711.973,587.793.3 %1.5371.81417.10-12.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร79,327.2264,744.0018.4 %5.01,915.86898.7353.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร68,934.0012,028.0082.6 %5.0800.111,525.42-90.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม13,591.0810,136.0025.4 %5.0863.992,622.88-203.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน105,144.1930,851.0070.7 %5.01,165.011,227.64-5.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,450.1512,500.30-47.9 %0.02,151.613,042.40-41.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,394.601,552.0035.2 %5.0893.02576.3135.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,524.63463.0081.7 %5.0721.87326.1254.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร37,211.406,881.4081.5 %5.05,823.694,922.3415.5 %5.0
รวม 881,758 432,075 51.00 % 70,304 42,400 39.69 %