จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,048.47495.0075.8 %5.0492.57105.1678.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม280,681.2810,981.0096.1 %5.02,261.93186.3191.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,675.661,085.0059.4 %5.0360.6187.4575.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,012.20961.0068.1 %5.0701.31105.2485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม11,163.528,676.0022.3 %5.02,393.73925.6261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,283.09255.0095.2 %5.0219.3680.9163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,230.97272.0093.6 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,654.88117.0096.8 %5.0514.87103.3779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,190.26111.0096.5 %5.0313.7012.5296.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,351.05203.0093.9 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง3,874.13253.0093.5 %5.0399.13113.1871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,550.46255.0092.8 %5.0270.4784.3868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,784.23300.0092.1 %5.0351.7492.3973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,161.90136.0095.7 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม15,151.2921,676.00-43.1 %0.02,013.82318.0884.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,584.064,523.00-26.2 %0.01,024.58710.6030.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,126.151.00100.0 %5.0416.04228.0045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,260.75708.5068.7 %5.0382.62139.1763.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,152.29836.0061.2 %5.0563.24114.0079.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,820.58709.0081.4 %5.01,138.67569.4750.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,142.29853.0079.4 %5.0625.25292.4753.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,381.84747.0083.0 %5.0342.7679.9276.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,063.812,187.0063.9 %5.01,842.27684.0062.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,648.711,721.0035.0 %5.0718.61510.9928.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,312.352,034.0438.6 %5.01,062.591,022.683.8 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,547.251,485.0067.3 %5.0812.0898.3887.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม77,356.5439,401.0049.1 %5.0498.85684.00-37.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,707.51683.0074.8 %5.0758.36684.009.8 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,351.90632.0053.3 %5.054.28166.71-207.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)877.331.0099.9 %5.024.9135.52-42.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,478.49376.0084.8 %5.0667.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,297.34675.0079.5 %5.0663.28282.7157.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,611.879,784.00-170.9 %0.0815.41202.3575.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,512.102,200.0037.4 %5.01,100.64251.7577.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,043.782,187.0045.9 %5.0826.62287.3465.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม12,193.265,059.2058.5 %5.01,975.38105.5294.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,486.43803.0091.5 %5.0644.26814.39-26.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,209.40338.0089.5 %5.0853.41348.6259.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,073.543,135.0023.0 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,291.621,081.7174.8 %5.0986.55202.3579.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,102.212,915.106.0 %3.0568.2060.3489.4 %5.0
สพ.นครพนม47,627.926,054.0087.3 %5.0812.39546.4932.7 %5.0
รจก.นครพนม 82,233.3653,034.0035.5 %5.01,520.821,203.8420.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,012.882,828.006.1 %3.0891.47512.4842.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,112.291,427.5054.1 %5.0568.20287.3449.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,026.882,674.4433.6 %5.0815.41748.718.2 %4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,368.351,109.0019.0 %5.0815.41169.4179.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,008.292,845.335.4 %2.5680.07271.0660.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)6,508.646,339.412.6 %1.0441.13635.20-44.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 127,694.507,027.5074.6 %5.01,322.14935.4229.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 215,472.136,370.4158.8 %5.01,487.60575.0861.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม10,823.853,851.5264.4 %5.0201.30220.53-9.6 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม46,514.0848,964.00-5.3 %0.01,147.68528.1554.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง23,089.061,427.5093.8 %5.0885.89684.0022.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ14,511.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ367.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม11,104.5311,418.00-2.8 %0.01,756.361,692.053.7 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,518.291,298.0048.5 %5.0663.25419.3436.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,235.871,252.0061.3 %5.0511.15272.1346.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 814,798 288,772 64.56 % 45,221 21,255 53.00 %