จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร1,964.301,014.0048.4 %5.0420.0534.7491.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร24,136.5010,248.8257.5 %5.081.05159.81-97.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร941.2510,112.00-974.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,208.281,187.0046.2 %5.0534.15105.9880.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร2,992.681,400.0053.2 %5.0705.29100.2885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร15,762.929,141.1642.0 %5.02,892.13294.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,383.121.00100.0 %5.0394.9491.4676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,514.86222.0093.7 %5.0207.1834.9183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,426.41171.0095.0 %5.0232.8371.5269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,523.34158.0095.5 %5.0333.7634.8789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,275.1936.0098.9 %5.0266.5029.2989.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร28,646.4232,364.62-13.0 %0.04,333.08175.3696.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,680.982,082.5043.4 %5.0952.45901.995.3 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,327.311,188.0049.0 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,504.151,467.0058.1 %5.0971.52228.1876.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,466.701,034.0058.1 %5.0610.21389.7936.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,607.62731.0072.0 %5.0591.20552.946.5 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,233.571,549.0052.1 %5.01,028.56594.4142.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,812.411,640.009.5 %4.5521.80342.0034.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,963.702,826.0028.7 %5.01,294.76237.5081.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,707.291,019.0072.5 %5.0857.42179.1579.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร3,642.344,961.70-36.2 %0.01,142.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,803.061,010.0064.0 %5.0686.25380.0044.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,792.31808.0054.9 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,473.41491.0080.1 %5.0667.2361.2090.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,082.37706.1666.1 %5.0477.10399.0016.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร2,977.242,913.002.2 %1.0838.40498.2040.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร11,518.9427,698.00-140.5 %0.01,370.851,776.38-29.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,713.641,844.0060.9 %5.01,218.72259.8278.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,684.862,433.999.3 %4.5762.31100.2486.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,053.506,486.00-7.1 %0.01,884.2996.0394.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,509.68607.0075.8 %5.0686.25500.5727.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,881.291,116.0061.3 %5.0819.36367.3455.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,694.592,094.5722.3 %5.0762.34244.6767.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,081.60882.0071.4 %5.0933.46438.1453.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,120.012,574.38-21.4 %0.0477.0769.1885.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร26,264.471,549.0094.1 %5.0663.83220.4066.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร35,834.0119,797.5444.8 %5.0813.72484.4140.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,132.10724.0066.0 %5.0496.1260.2987.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,764.251,963.0047.9 %5.01,066.57497.1253.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,202.30408.0081.5 %5.0534.15183.4265.7 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร2,874.881,394.8551.5 %5.0838.41521.7237.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,526.89581.0077.0 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,316.936,122.9226.4 %5.03,141.85260.4491.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,199.061,585.5082.8 %5.01,347.14201.4585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร12,831.986,540.5549.0 %5.01,660.36542.6067.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร26,947.0414,041.9047.9 %5.0390.13202.3548.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร128,293.184,104.4896.8 %5.0302.8468.4977.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร73,272.9351,461.0029.8 %5.0777.821,055.45-35.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย19,744.3210,280.3947.9 %5.0605.61861.29-42.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,247.248,817.60-68.0 %0.01,623.581,915.67-18.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,569.711,300.0049.4 %5.0667.23210.5868.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,416.14664.0080.6 %5.0458.09165.4263.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร21,400.0312,038.0043.7 %5.06,384.854,679.8526.7 %5.0
รวม 563,945 279,592 50.42 % 51,779 21,885 57.73 %