จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,625.012,244.5014.5 %5.02,119.70123.5594.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 346,239.0034,879.6024.6 %5.0168.38431.78-156.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,264.2920.0099.1 %5.0901.28168.9081.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่45,519.8134,879.6023.4 %5.0271.37341.89-26.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่48,011.165,706.9088.1 %5.0152.53147.823.1 %1.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่5,745.376,158.40-7.2 %0.059.6551.2114.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,167.8715,431.38-611.8 %0.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่11,294.0611,973.98-6.0 %0.01,699.95322.4281.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,313.902,217.894.1 %2.01,554.08121.7092.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,531.821,081.0057.3 %5.01,072.4391.7591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 829,839.0615,023.9749.6 %5.03,627.01250.8093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,636.846,753.0153.9 %5.05,667.02674.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 26,827.81898.3986.8 %5.02,492.37554.8077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 121,549.313,141.0085.4 %5.0374.7955.0285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 24,634.583,606.0022.2 %5.0317.7499.7568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,032.40358.0088.2 %5.0276.9668.3575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี2,939.14669.0077.2 %5.0210.0731.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง592.63653.00-10.2 %0.0281.3445.1184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง2,770.01329.0088.1 %5.0350.9891.5373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า2,646.61375.0085.8 %5.0479.82123.9874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด2,708.93305.0088.7 %5.0384.0185.0777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย2,924.94107.0096.3 %5.0678.93159.6076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ2,630.43148.0094.4 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม2,673.32222.0091.7 %5.0708.25116.8383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง2,630.78243.0090.8 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด2,535.41538.0078.8 %5.0265.2163.5776.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,045.24679.0077.7 %5.0239.1087.3563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,143.71519.0083.5 %5.0403.9086.9878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,750.41910.0075.7 %5.0683.6688.3587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,101.64346.0068.6 %5.0501.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว2,713.89270.0090.1 %5.0438.2662.5185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง2,634.3580.0097.0 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ2,718.92210.0092.3 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,119.82158.0094.9 %5.03,989.94104.0297.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง13,613.311,032.9092.4 %5.0266.11100.9462.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย2,782.22667.0076.0 %5.0213.2552.3975.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 39,399.972,070.7178.0 %5.01,485.3991.7193.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,616.971,721.5634.2 %5.01,063.22105.0090.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,492.621,279.0048.7 %5.0765.0967.7191.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,339.495,449.3514.0 %5.01,593.36551.9565.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่6,718.107,595.00-13.1 %0.02,650.752,340.1211.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่2,958.392,427.6017.9 %5.01,222.10320.4973.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,096.63880.0078.5 %5.01,252.98821.4434.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 99,977.321,794.0082.0 %5.02,124.75119.2594.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่2,822.861,457.0048.4 %5.0916.92567.7538.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 132,942.8032,792.800.5 %0.513,128.104,089.7068.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46492.2672.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่825.50336.0059.3 %5.0939.31522.6144.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่3,715.051,857.0050.0 %5.01,624.793,500.00-115.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 53,940.312,100.6946.7 %5.02,390.97781.7167.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,155.448,811.70-70.9 %0.02,544.53875.2565.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 31,572.7919,815.6737.2 %5.02,334.25554.2076.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่3,992.953,109.4522.1 %5.02,702.16622.2577.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,085.543,915.78-26.9 %0.0795.52656.2117.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,543.304,873.1643.0 %5.03,582.542,036.5543.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,311.952,403.0027.4 %5.01,357.67465.1765.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,699.421,741.5252.9 %5.02,254.002,567.67-13.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,126.0747,692.67-215.3 %0.03,620.57130.4996.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 11,992.0219,184.00-60.0 %0.05,682.133,981.1029.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,114.326,331.01-23.8 %0.02,523.741,097.2556.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่2,852.91580.0079.7 %5.01,015.38380.0062.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 9,821.343,496.0064.4 %5.01,776.0719.0098.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,744.9516,738.00-71.8 %0.03,880.58672.8882.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ16,858.431,749.1489.6 %5.0397.001,234.16-210.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)17,452.354,023.6076.9 %5.0206.231.0099.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่2,362.02666.0071.8 %5.0641.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,703.391,292.0065.1 %5.01,034.39362.1965.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่2,884.70220.0092.4 %5.0882.27338.6261.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่14,301.8157,295.00-300.6 %0.02,251.421,975.0612.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,379.481,390.0074.2 %5.01,262.59416.9067.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่13,706.7011,091.0019.1 %5.03,968.8171.2598.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่9,545.941,258.0086.8 %5.01,433.73801.2844.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,488.623,177.5429.2 %5.01,452.751,111.2923.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,667.341,296.0072.2 %5.02,126.75159.0492.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,209.583,342.0335.8 %5.02,252.32719.8968.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,576.355,531.00-54.7 %0.01,412.46112.1692.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่33,135.4715,976.9151.8 %5.01,220.85464.5062.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่14,314.469,203.0035.7 %5.0847.05344.1059.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 119,996.52111,971.016.7 %3.02,675.063,033.46-13.4 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 44,043.8339,949.609.3 %4.51,603.33715.6755.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,201.8013,836.00-4.8 %0.03,678.991,658.3354.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,025.29570.0071.9 %5.0825.22180.3978.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่3,926.78560.0085.7 %5.01,357.67569.1558.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,992.44280.0090.6 %5.01,262.59241.8480.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,104.804,060.0042.9 %5.02,859.931,135.2560.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,078.17540.0082.5 %5.01,263.49276.2678.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่3,878.4712,346.27-218.3 %0.01,699.95578.4966.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่9,694.185,883.4339.3 %5.0953.98646.4232.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 126,085.343,360.0087.1 %5.02,629.92275.4489.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 236,539.99183.1999.5 %5.0348.221,767.65-407.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 310,932.604,679.7657.2 %5.0457.20803.04-75.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 455,241.828,814.8484.0 %5.01,025.25405.9860.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 550,528.337,493.0585.2 %5.02,933.651,480.1349.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 674,407.424,417.8294.1 %5.01,716.36921.3246.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,886.721,710.0071.0 %5.04,337.70152.6596.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ7,652.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ176.65ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร13,850.5116,261.00-17.4 %0.0478.91240.9449.7 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่26,432.3931,512.00-19.2 %0.0474.95627.11-32.0 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,334.0310,691.78-14.5 %0.0465.23407.3412.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่69,491.5864,644.007.0 %3.52,021.34743.1863.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง19,072.233,848.0079.8 %5.01,038.15466.7755.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่94,842.0251,536.0045.7 %5.01,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่45,981.3136,333.0021.0 %5.01,377.631,689.75-22.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่16,947.9869.0099.6 %5.01,127.26432.2561.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง41,148.2714,671.0164.3 %5.01,163.15605.3348.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,313.031,204.0047.9 %5.0807.10194.1775.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง67,240.0614,174.5078.9 %5.01,553.91879.1143.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่28,078.9715,367.0045.3 %5.01,139.961,584.79-39.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่11,197.825,396.5351.8 %5.02,885.391,867.6735.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่22,475.5430,440.00-35.4 %0.01,808.94228.0087.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,398.81992.0058.6 %5.01,611.2979.5495.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่73,669.8042,202.4642.7 %5.04,176.382,574.7838.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,091.753,464.0015.3 %5.01,357.67502.3863.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,172.2912,783.18-147.1 %0.02,448.02344.8385.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,510.443,614.00-3.0 %0.01,921.91286.9085.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,081.85538.0074.2 %5.01,737.3198.6394.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,647.70540.0079.6 %5.0939.31643.2631.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 553,048.4824,022.0054.7 %5.021,553.208,996.1058.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่69,879.7521,122.0069.8 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 1,821,825 1,096,879 39.79 % 221,779 100,958 54.48 %