จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0430.2167.1184.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน45,871.0336,633.0020.1 %5.0103.60104.05-0.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,080.801,783.9814.3 %5.0544.28226.1558.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน7,555.92867.0088.5 %5.03,071.8728.0599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน9,495.774,457.1253.1 %5.03,092.45620.5679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน3,482.33941.0073.0 %5.0303.3496.3368.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,683.27471.0082.4 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ8,223.02315.0096.2 %5.0223.4735.5484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง2,949.41457.0084.5 %5.0174.450.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง2,690.16429.0084.1 %5.0276.9940.7185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,327.58400.0088.0 %5.0548.6954.2590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,141.74183.0094.2 %5.0180.9634.2781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,134.40112.0096.4 %5.0394.5138.2990.3 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,216.803,245.6623.0 %5.0436.460.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน3,779.952,250.6940.5 %5.01,076.76618.6342.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน2,898.171,570.0045.8 %5.0943.62292.7069.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,320.87835.0064.0 %5.0677.39268.6960.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,221.44427.0080.8 %5.0366.85223.1339.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,472.011,316.0062.1 %5.0715.45569.7720.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,724.111,028.0040.4 %5.0414.13339.1618.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,677.111,366.0162.9 %5.01,323.94748.8943.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,416.04848.0075.2 %5.0943.65178.3281.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน12,515.817,462.0640.4 %5.01,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,593.581,040.0059.9 %5.0772.50252.5767.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,493.071.0099.9 %5.050.6637.8725.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,296.87349.0084.8 %5.0693.1535.1594.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,062.66894.0056.7 %5.0544.31343.3436.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,413.521,960.0042.6 %5.0615.10154.3974.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,388.092,415.3345.0 %5.01,323.961,610.86-21.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,664.30942.0074.3 %5.01,133.81469.3058.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,318.021,917.0042.2 %5.0639.35111.5582.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน10,702.327,450.0830.4 %5.01,723.3078.8595.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,223.18863.0073.2 %5.0639.36438.9031.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,253.981,941.19-54.8 %0.0867.58304.0565.0 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,086.092,091.0032.2 %5.01,057.74140.0286.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน2,782.221,250.6555.0 %5.0924.45320.4365.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,030.122,238.5026.1 %5.0658.4035.0594.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,629.032,027.0076.5 %5.0458.37192.8557.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 46,589.4945,268.002.8 %1.01,063.26723.8831.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,258.9579.0096.5 %5.0499.1297.2080.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,308.052,716.0037.0 %5.0799.25263.5167.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน7,615.421,295.0083.0 %5.0563.33179.5268.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,205.665,601.009.7 %4.51,190.85197.0983.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,512.251,309.1747.9 %5.0696.4357.0091.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน8,804.901,678.0080.9 %5.0753.48337.2955.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 139,992.866,909.1582.7 %5.01,056.97482.6454.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 242,178.377,276.1782.7 %5.01,440.64534.7562.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,113.833,145.0023.6 %5.0424.47472.57-11.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน52,455.0438,823.5426.0 %5.01,319.15541.3059.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน47,619.599,883.6979.2 %5.0730.08705.143.4 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 23,981.978,561.0064.3 %5.0606.571,001.27-65.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง13,128.8411,879.429.5 %4.5592.49142.5075.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน7,730.459,799.00-26.8 %0.01,464.7050.5096.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,521.642,625.2825.5 %5.0715.45305.3857.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,019.94463.0077.1 %5.0468.22259.8044.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน30,302.787,036.0076.8 %5.03,883.352,922.9024.7 %5.0
รวม 536,155 259,125 51.67 % 48,474 18,388 62.07 %