จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,121.89797.0074.5 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,754.454,625.702.7 %1.0922.21146.9884.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,780.461,235.0067.3 %5.0503.9167.9286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,159.729,964.8029.6 %5.02,500.38392.8384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 222,429.2418,906.4515.7 %5.04,569.43980.4078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,148.061,820.0064.6 %5.0380.38118.7568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,705.401,748.0062.9 %5.0351.65120.2965.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก3,883.311,175.0069.7 %5.0285.6256.3380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,686.604,905.3013.7 %5.0461.9876.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,095.581,744.0057.4 %5.0277.8466.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,429.561,546.4065.1 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,494.781,190.0078.3 %5.0506.4076.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,154.27574.0086.2 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,621.415,471.78-18.4 %0.01,036.15544.0947.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,762.547,118.36-49.5 %0.01,276.08501.0360.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,879.811,659.0066.0 %5.0903.04608.5132.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,505.512,955.1634.4 %5.0862.59347.5859.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี2,984.51743.0075.1 %5.0484.79157.5967.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,449.29558.0077.2 %5.0370.59171.1253.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,073.623,690.369.4 %4.5845.99609.3828.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,816.467,388.0056.1 %5.01,917.671,150.0340.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 14,944.446,123.33-23.8 %0.01,723.11726.3757.8 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 17,580.26161,416.00-818.2 %0.06,117.62462.7592.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,140.157,209.00-40.2 %0.06,308.192,332.1963.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,733.511,851.00-6.8 %0.0380.40748.13-96.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,540.994,220.357.1 %3.5975.41441.9054.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,442.612,174.0051.1 %5.0751.11285.8661.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี8,916.5424,489.24-174.6 %0.01,188.27183.8884.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,752.526,227.507.8 %3.52,229.87227.0589.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,614.072,996.0035.1 %5.0807.96168.5979.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี2,846.891,103.0061.3 %5.0446.6034.4992.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,749.591,548.0058.7 %5.0557.06278.6350.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,390.294,602.24-35.7 %0.0674.84429.5736.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,072.0620,645.30-240.0 %0.01,125.89193.3082.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี10,693.163,881.4263.7 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,034.281,837.0054.5 %5.0446.65166.5362.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,168.4914,900.16-141.6 %0.01,647.9671.7295.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,485.009,781.0021.7 %5.01,513.601,088.3528.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,592.82450.0095.8 %5.0541.73531.321.9 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,423.962,994.0012.6 %5.0712.88331.7153.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,992.841,907.0061.8 %5.0731.89251.7565.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,858.552,006.7558.7 %5.0750.91347.6453.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,101.013,932.004.1 %2.0674.8471.2189.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,749.226,924.0045.7 %5.0579.12385.7033.4 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 48,225.8751,142.83-6.0 %0.0711.56950.95-33.6 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 124,555.3192,372.5325.8 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี17,559.6916,251.017.5 %3.5393.71210.9046.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง42,608.2330,854.0027.6 %5.0805.77711.5011.7 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 25,323.10104,325.28-312.0 %0.01,048.31543.1048.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,362.3414,460.00-39.5 %0.02,414.162,497.34-3.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,451.57978.0082.1 %5.01,112.42192.2582.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,760.517,007.40-3.7 %0.01,321.39420.8668.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,926.293,971.8819.4 %5.0769.92455.9140.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี17,875.6716,824.005.9 %2.52,481.37641.1674.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,935.493,379.2643.1 %5.0826.97438.1247.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,170.19106,500.00-221.1 %0.01,937.18664.2565.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,286.903,129.24-36.8 %0.0541.68135.2175.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 143,482.9810,396.0076.1 %5.01,005.48208.6779.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 221,269.6110,288.7451.6 %5.01,073.64460.8157.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)26,626.4510,934.6958.9 %5.01,763.87829.5253.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,417.802,174.0010.1 %5.0317.58411.79-29.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี141,414.6321,204.0085.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 75,673.5390,956.00-20.2 %0.01,419.381.8599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,550.229,795.8947.2 %5.0439.261,291.84-194.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,898.9518,380.00-371.4 %0.01,252.87882.0029.6 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี360,982.03153,860.0057.4 %5.09,440.161,520.8783.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,062.551.00100.0 %5.0608.60168.5472.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,376.332,670.8020.9 %5.0731.89620.7915.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,050.42517.0083.1 %5.0294.52257.6412.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี25,894.6710,055.0061.2 %5.06,051.654,023.0233.5 %5.0
รวม 1,354,501 1,165,462 13.96 % 94,835 36,260 61.76 %