จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง1,982.69446.0077.5 %5.0626.47180.7371.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง14,803.8714,705.000.7 %0.564.6144.1831.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,368.493,975.309.0 %4.591.930.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,903.13641.0077.9 %5.0968.75306.8268.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,355.93885.0062.4 %5.0854.6617.4798.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง12,704.956,288.0050.5 %5.03,136.58835.0573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง3,502.561,779.0049.2 %5.0400.27104.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,356.79672.0080.0 %5.0296.9734.9988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,068.41266.0091.3 %5.0273.0619.2992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร2,701.09324.0088.0 %5.0223.1453.3976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ2,652.20191.0092.8 %5.0260.4653.4979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,639.72346.0086.9 %5.0484.4567.7386.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,572.64177.0093.1 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว2,634.61319.0087.9 %5.0440.5034.2692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,644.24230.0091.3 %5.0240.7355.2877.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,621.99196.0092.5 %5.0449.993.7899.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ2,659.46331.0087.6 %5.0478.7539.1291.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,704.606,200.20-8.7 %0.01,596.281,923.75-20.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,371.971,400.0058.5 %5.01,273.01526.2858.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,345.72650.0072.3 %5.0854.66493.4542.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 28,299.889,111.00-9.8 %0.04,256.562,672.3037.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,134.84386.0081.9 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,673.781,504.0067.8 %5.01,577.251,474.406.5 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง1,915.681,800.006.0 %3.0558.95967.10-73.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,078.78504.0087.6 %5.01,748.41973.8444.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,738.071,285.2053.1 %5.01,082.85114.9589.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,948.856,503.0118.2 %5.02,452.0027.7498.9 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง66,082.1487,804.00-32.9 %0.0452.18214.3052.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,123.641,610.0048.5 %5.01,196.95313.5073.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,282.123,275.040.2 %0.51,636.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง11,549.907,345.0036.4 %5.06,108.144,387.7028.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,162.882,242.4629.1 %5.02,047.4617.1699.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,399.571,207.0049.7 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง1,327.77591.0055.5 %5.0911.7158.9093.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,086.39548.0073.7 %5.0721.55380.0047.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,780.021,935.0030.4 %5.0930.72297.3568.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง4,640.9328,580.20-515.8 %0.01,615.301,479.018.4 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,811.542,227.0053.7 %5.02,118.33371.3982.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,714.421,146.0057.8 %5.0911.71214.0076.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,468.404,899.28-9.6 %0.01,351.14151.3388.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง16,613.3715,222.008.4 %4.02,205.0775.0096.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,043.421,041.0065.8 %5.01,158.91505.8856.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง2,896.21911.0068.5 %5.01,120.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง2,824.061,623.0042.5 %5.01,044.82294.4171.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,738.191,619.6665.8 %5.01,482.19567.5161.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง2,890.042,901.00-0.4 %0.01,025.8086.3191.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง22,952.225,226.0077.2 %5.0639.19186.0070.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,751.734,040.0040.2 %5.0512.03436.0514.8 %5.0
รจก.ลำปาง 46,806.7030,284.0935.3 %5.01,259.88590.1853.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 29,326.7021,365.8127.1 %5.01,041.56424.1659.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง1,955.41557.0071.5 %5.0525.20150.9371.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2,757.521,175.0057.4 %5.0595.28343.5942.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง21,283.5111,103.0047.8 %5.01,793.07521.0770.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,701.01691.0074.4 %5.0835.62259.2469.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง3,914.573,160.0019.3 %5.01,463.16370.1074.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,637.661,434.0060.6 %5.01,253.99272.4578.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง2,891.702,127.0026.4 %5.01,006.79408.5159.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ2,868.683,839.00-33.8 %0.0701.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง70,990.074,801.8893.2 %5.01,523.28133.6691.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 126,025.647,508.0171.2 %5.01,703.80765.7155.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 239,172.643,212.0091.8 %5.0658.18717.26-9.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 313,887.608,468.5539.0 %5.01,783.95560.8068.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง209.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ89,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,714.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง43,822.1335,266.0019.5 %5.01,050.04452.2056.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง15,659.379,370.0040.2 %5.0896.75998.26-11.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา54,154.8813,968.0074.2 %5.0907.95546.8439.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน15,753.0719,417.17-23.3 %0.01,040.89581.2744.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,052.068,440.00-67.1 %0.02,385.851,481.6537.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,318.611,715.0048.3 %5.01,120.88585.5447.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,151.14896.0058.3 %5.0702.53292.6058.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง20,445.648,377.7359.0 %5.07,123.0213,448.65-88.8 %0.0
รวม 717,100 434,285 39.44 % 82,032 44,971 45.18 %