จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,030.64538.0073.5 %5.0493.20136.9872.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์8,427.996,019.7028.6 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,695.113,462.006.3 %3.0797.48339.1157.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,603.34906.0065.2 %5.0740.3892.8487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์19,119.0811,014.2742.4 %5.02,166.58461.0178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,002.02339.0088.7 %5.0305.8325.3191.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,324.90358.0091.7 %5.0211.771,092.50-415.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล2,998.88692.0076.9 %5.0182.4726.6585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน2,920.67357.0087.8 %5.0274.8155.8579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด2,910.84147.0094.9 %5.0264.4069.2573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,099.74322.0089.6 %5.0323.48107.7766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,227.14232.0092.8 %5.0451.51105.5576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก2,958.78289.0090.2 %5.0614.78104.9582.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์11,676.693,942.0066.2 %5.01,634.161,223.4825.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,075.75890.5057.1 %5.0617.40173.0272.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,327.261,757.0047.2 %5.01,082.68385.3164.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,151.721,248.0060.4 %5.01,524.96104.0093.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,529.18810.0068.0 %5.0721.37392.5945.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์1,903.44660.0065.3 %5.0436.14362.7216.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,300.261,433.0073.0 %5.0798.761,122.61-40.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,563.671,589.0055.4 %5.0636.21253.2360.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,176.242,937.0052.4 %5.02,413.80368.8384.7 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,803.852,816.6351.5 %5.01,158.76417.0564.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์7,391.489,389.00-27.0 %0.01,559.40353.4077.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)9,501.715,448.7842.7 %5.02,268.131,115.3050.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,510.591,163.0053.7 %5.0797.43266.0066.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,511.40352.0076.7 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,513.52680.0072.9 %5.0805.9871.1791.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,536.77588.3476.8 %5.0626.31226.6363.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,179.56186.7098.2 %5.0873.5237.3195.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,204.401,925.0082.8 %5.01,900.70920.3151.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,234.103,054.0051.0 %5.01,215.80193.9384.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,189.891,890.0081.5 %5.0911.55207.6977.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์11,655.345,967.0048.8 %5.01,558.09143.3690.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,427.98505.0085.3 %5.01,006.61666.5933.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์2,989.051,845.0038.3 %5.0968.60410.5557.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์30,406.973,210.0089.4 %5.013,481.14331.0497.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,243.10520.0084.0 %5.0892.51181.2679.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์2,607.672,000.0023.3 %5.0271.5752.6980.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,039.751,080.0089.2 %5.0854.50348.1759.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 36,634.5033,785.447.8 %3.5903.57456.8749.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,114.26766.0063.8 %5.0531.21118.1077.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,102.741,557.0049.8 %5.0854.50506.4640.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,398.34752.0068.6 %5.0607.29221.9263.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,593.263,258.9029.1 %5.01,026.95508.5250.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์2,861.55783.0072.6 %5.0836.72261.8368.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,294.414,241.7619.9 %5.0987.61257.9173.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์12,723.972,862.0077.5 %5.0359.33201.0044.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 127,346.8411,170.2559.2 %5.01,375.27261.2581.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 220,339.525,786.8171.5 %5.01,879.86451.5776.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,660.843,930.2230.6 %5.0694.96185.9173.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์57,990.6460,662.00-4.6 %0.01,425.88937.3834.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์79,093.4230,049.0062.0 %5.0885.46580.2834.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์289,484.9717,133.2394.1 %5.0739.51744.95-0.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย25,703.837,232.0071.9 %5.0773.40707.608.5 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์168,427.4513,992.1191.7 %5.02,397.781,233.0348.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,135.591,911.0053.8 %5.0778.44505.2035.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,475.96896.0063.8 %5.0403.31269.5133.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์39,544.806,990.0182.3 %5.07,157.963,306.6853.8 %5.0
รวม 1,024,897 290,322 71.67 % 72,587 24,666 66.02 %