จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,183.39224.0089.7 %5.0461.9859.8187.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่128,757.622,384.3998.1 %5.084.531.9597.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)3,532.9912,019.00-240.2 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,070.231,066.0048.5 %5.0488.9386.2982.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,496.01885.0064.5 %5.0748.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่10,970.573,061.7372.1 %5.01,812.11486.4773.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่771.18770.000.2 %0.5253.805.6197.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น2,670.52389.0085.4 %5.0180.420.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย2,790.23328.0088.2 %5.0241.3557.9576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,024.51554.0086.2 %5.0342.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง2,714.31247.0090.9 %5.0313.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง2,772.88296.0089.3 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,076.46221.0092.8 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่2,884.73216.0092.5 %5.0149.3157.0061.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,910.444,871.4317.6 %5.01,203.612,170.75-80.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,101.931,487.0052.1 %5.0975.39408.1558.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,794.78489.0082.5 %5.0777.51423.4945.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,086.261,428.7331.5 %5.0499.99313.5037.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,532.862,785.5957.4 %5.01,317.681,261.184.3 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,698.841,581.006.9 %3.0513.73504.751.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่93,074.551,903.0098.0 %5.04,610.52669.5185.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,308.517,467.6339.3 %5.01,393.762,177.11-56.2 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่42,698.2827,146.4036.4 %5.0490.69280.2542.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)8,671.9413,186.49-52.1 %0.04,232.835,814.00-37.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,055.69704.3177.0 %5.0937.38252.7073.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)9,551.242,051.3378.5 %5.04,132.06766.4081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,538.48268.0089.4 %5.070.9935.7149.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,314.19422.0081.8 %5.0690.1817.4697.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,068.42235.7088.6 %5.0576.07360.0537.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่2,611.261,220.2253.3 %5.0804.262.8599.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ13,470.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,736.06ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่5,958.44858.0085.6 %5.0861.31117.9886.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,057.145,040.61-24.2 %0.01,294.1152.6695.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,146.02609.0093.3 %5.0861.311,437.34-66.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ1,929.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ225.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,419.86605.0086.3 %5.0809.35303.7662.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,076.162,449.0020.4 %5.01,051.47295.0671.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,308.742,276.001.4 %0.5382.96111.5270.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่8,787.291,590.0081.9 %5.0823.29323.1060.8 %5.0
รจจ.แพร่ 27,786.4717,271.4737.8 %5.0860.47345.9159.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,444.38270.0089.0 %5.0519.0279.9384.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,657.32730.0072.5 %5.0785.25181.3776.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,635.59577.0078.1 %5.0614.1067.4089.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่3,813.773,743.401.8 %0.51,184.58435.1063.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,312.291,634.0450.7 %5.01,088.53124.7388.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่5,741.9010,074.06-75.4 %0.03,181.26186.2094.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 79,972.376,834.0091.5 %5.01,455.67366.6774.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 223,028.464,066.9082.3 %5.01,574.20711.6054.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)9,282.585,453.8841.2 %5.03,265.021,020.9068.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่1,850.922,213.91-19.6 %0.0284.31226.4820.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่75,181.7745,696.0139.2 %5.01,418.43317.8577.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่81,267.6425,405.0068.7 %5.0881.96330.2062.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่21,626.255,053.6376.6 %5.0891.87635.4628.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่23,123.2510,589.0054.2 %5.0770.05712.427.5 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพลอง21,103.5611,416.0045.9 %5.0709.33629.1611.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง32,345.1210,909.0066.3 %5.0763.54383.8049.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่9,795.504,859.2050.4 %5.01,876.601,120.7540.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,582.071,698.6034.2 %5.0823.29495.0039.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่5,730.60453.0092.1 %5.0519.02137.1073.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่46,240.848,088.0082.5 %5.07,481.092,374.6168.3 %5.0
รวม 892,010 280,373 68.57 % 66,042 29,771 54.92 %