จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน376.44272.0027.7 %5.0587.7433.6894.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน20,716.4920,630.610.4 %0.579.47197.45-148.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,211.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,955.881,014.0074.4 %5.0796.91235.1770.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,214.95907.0059.1 %5.0796.9130.5796.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน10,251.394,418.6156.9 %5.01,884.86491.1573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,154.17666.0078.9 %5.0299.9787.0771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา12,691.76478.0096.2 %5.0335.6469.2579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,177.5378.2297.5 %5.0362.1297.8973.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น12,179.20210.0098.3 %5.0379.60105.2272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,346.80419.0082.1 %5.0288.3771.5475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,135.99239.0092.4 %5.0195.8079.5359.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา2,583.25386.0085.1 %5.0329.4953.0683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว2,650.69232.0091.2 %5.0394.1569.1382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง2,599.32335.0087.1 %5.0330.4724.8892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,574.44253.0094.5 %5.0451.51104.2476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,225.73137.0093.8 %5.0422.71104.7275.2 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,280.332,874.0032.9 %5.01,045.91495.3752.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน3,648.363,591.381.6 %0.51,500.501,504.19-0.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,107.791,201.1170.8 %5.01,158.20687.0840.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,405.37609.0074.7 %5.0853.96560.2334.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,024.73399.0080.3 %5.0700.69459.5634.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,542.351,265.0072.2 %5.01,448.542,029.69-40.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 73,840.401,999.8847.9 %5.01,348.528.4799.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน24,252.861,806.6192.6 %5.06,833.101,256.1781.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,403.941,610.9463.4 %5.01,638.701,671.21-2.0 %0.0
ส.ป.ก. น่าน2,501.791,282.8048.7 %5.01,617.731,204.0225.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,641.365,806.16-2.9 %0.01,576.57177.9188.7 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร65,644.7873,975.06-12.7 %0.0971.70626.2935.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,270.58895.0072.6 %5.01,158.22435.1662.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,239.48888.0028.4 %5.072.5466.508.3 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,347.35541.0077.0 %5.0872.9743.7095.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,038.96319.0084.4 %5.0701.83470.1533.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,168.911,376.3556.6 %5.0987.55126.1787.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,308.5212,410.89-188.1 %0.01,557.531,395.0010.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,202.673,069.2257.4 %5.03,002.75164.7994.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน4,242.714,079.003.9 %1.51,386.3970.6794.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,485.241,116.2986.8 %5.0777.89432.4544.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,224.161,940.3839.8 %5.0699.85288.8058.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน4,725.131,079.0077.2 %5.0968.03186.2880.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน2,754.821,262.0054.2 %5.01,006.09380.9362.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน1,974.631,000.0049.4 %5.0644.8051.7192.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน8,707.311,039.0088.1 %5.01,119.10226.1579.8 %5.0
รจจ.น่าน 27,859.8716,479.2640.8 %5.0954.87765.1919.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน1,841.09451.0075.5 %5.0606.7582.7586.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,569.78941.0063.4 %5.0461.66378.6918.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน1,989.97396.0080.1 %5.0682.8240.4394.1 %5.0
สปส.จ.น่าน4,437.733,457.1822.1 %5.01,291.31304.1076.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน2,468.991,170.0052.6 %5.01,139.20353.5969.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน1,882.49472.0074.9 %5.01,161.03263.6177.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,780.543,167.0116.2 %5.01,006.09252.2674.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 124,897.099,870.3360.4 %5.02,663.03773.4371.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2279,287.256,038.4297.8 %5.02,175.06715.7467.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,598.362,616.8143.1 %5.0347.20320.087.8 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ8,977.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ393.49ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน57,522.0043,543.0024.3 %5.01,631.58972.8040.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน22,648.27138.6099.4 %5.01,027.067,110.00-592.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว38,096.6513.28100.0 %5.01,005.35979.012.6 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน4,637.869,109.37-96.4 %0.02,222.571,242.1044.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,166.27706.8067.4 %5.0763.96407.5546.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,215.291,250.0043.6 %5.0682.79238.2165.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 16,141.655,328.0067.0 %5.04,548.811,731.7361.9 %5.0
รวม 772,860 263,260 65.94 % 67,957 33,804 50.26 %