จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,835.37248.0086.5 %5.0445.43169.6661.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา5,548.204,573.0017.6 %5.042.81140.46-228.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา1,964.75786.0060.0 %5.0394.03239.4839.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,139.43821.7061.6 %5.0692.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,817.485,690.0027.2 %5.01,871.63639.8465.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา2,790.90682.0075.6 %5.0309.6758.4781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ2,665.98574.0078.5 %5.0440.1085.7180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้2,327.38413.0082.3 %5.0182.6017.4290.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,426.12264.0089.1 %5.0295.2235.3688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,423.59547.0077.4 %5.0448.5370.9584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,462.55257.0089.6 %5.0226.6245.9579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน2,433.95111.0095.4 %5.0486.3651.0889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,405.92179.0092.6 %5.0479.0569.5485.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,155.241,423.2272.4 %5.01,263.111,429.75-13.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา2,821.61750.0073.4 %5.01,110.99598.1546.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,034.40564.0072.3 %5.0692.63196.7071.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา1,793.26604.0066.3 %5.0559.52390.9630.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,564.761,424.0044.5 %5.0901.811,072.47-18.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,760.312,015.73-14.5 %0.0625.63836.89-33.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา6,532.394,354.1033.3 %5.01,453.27848.6641.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,082.091,383.0055.1 %5.0920.83392.0557.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา9,824.105,276.8346.3 %5.01,434.26403.4371.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา2,593.161,592.2138.6 %5.0993.14450.0454.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,141.47591.0048.2 %5.0455.7342.6090.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,332.04553.0076.3 %5.0825.7541.0595.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา6,722.54421.0093.7 %5.03,373.89298.9291.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,384.291,629.9631.6 %5.0882.79268.5569.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,529.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,415.242,232.20-57.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา2,861.742,148.0024.9 %5.01,072.95341.4868.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,306.52150.0093.5 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,182.794,387.12-4.9 %0.01,263.1170.8494.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,223.19567.0074.5 %5.0445.0399.9877.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,368.261,695.6728.4 %5.0920.83495.9646.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,655.491,101.0058.5 %5.0787.71252.2468.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา2,610.921,212.0053.6 %5.0901.81362.6159.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา1,929.641,477.0023.5 %5.0571.2835.4893.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,368.951,237.0085.2 %5.0962.29436.9454.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา23,710.1026,656.56-12.4 %0.0871.61284.1067.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา1,806.51526.0070.9 %5.0521.77273.8147.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,353.491,932.3917.9 %5.0692.63326.4252.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา1,877.70241.0087.2 %5.0597.55180.8169.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,910.392,227.6843.0 %5.01,187.05784.0234.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,548.351,209.0052.6 %5.0901.81195.7078.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,244.071,586.0029.3 %5.0768.70143.5581.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 111,027.903,895.0064.7 %5.01,196.12359.8169.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 211,747.215,808.7550.6 %5.02,078.79456.9378.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,598.753,142.00-20.9 %0.0268.5510.9695.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา109,461.698,791.6392.0 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา17,456.5129,468.00-68.8 %0.0857.19315.0063.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ17,317.6686.0099.5 %5.0837.95476.0043.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้17,224.0310,380.0039.7 %5.0642.05874.12-36.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,260.50957.0057.7 %5.01,356.811,167.6413.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,041.18849.0058.4 %5.0692.63164.7876.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา1,792.27329.0081.6 %5.0540.51278.5148.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา11,179.327,031.6837.1 %5.04,078.253,939.353.4 %1.5
รวม 362,048 156,819 56.69 % 50,252 24,417 51.41 %