จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย1,887.49402.0078.7 %5.0667.69190.1971.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย14,551.9711,636.0020.0 %5.073.96242.42-227.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,279.1811,752.85-122.6 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,671.382,040.0023.6 %5.01,009.99304.0069.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,145.491,059.0050.6 %5.0857.8935.2695.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย16,968.887,786.8054.1 %5.03,196.83997.6768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย2,984.401,126.5062.3 %5.0370.01100.7372.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน2,856.84216.0092.4 %5.0335.1167.5779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย2,580.85585.0077.3 %5.0399.89141.2264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,963.18890.0070.0 %5.0418.1151.0787.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า2,952.32507.0082.8 %5.0544.25116.4878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ2,594.51339.0086.9 %5.0590.0336.6293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,397.11271.0088.7 %5.0344.9854.4884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน2,961.61231.0092.2 %5.0419.3358.1786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,884.261,001.0065.3 %5.0393.25130.2766.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด2,627.04274.0089.6 %5.0263.430.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย2,952.32289.0090.2 %5.0267.0640.8184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,735.06264.0090.3 %5.0599.5185.7885.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น2,928.22395.0086.5 %5.0484.5164.6086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,813.24404.0085.6 %5.0252.7117.3593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง2,952.32240.0091.9 %5.0439.3116.1596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,583.55214.0091.7 %5.0158.0968.1156.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย63,576.7248,290.0024.0 %5.02,380.62540.0277.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน9,707.126,707.0030.9 %5.01,390.52430.5269.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ9,032.8719,856.40-119.8 %0.01,608.02358.9177.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย6,682.154,295.0035.7 %5.02,112.922,699.98-27.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,336.831,029.6969.1 %5.0667.70345.0748.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,444.49683.0080.2 %5.01,447.36737.2949.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,232.031,009.0068.8 %5.0895.88330.3063.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,387.072,071.8213.2 %5.0857.86509.8140.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย7,338.081,088.0085.2 %5.03,805.342,335.8738.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,227.121,855.5916.7 %5.0723.73444.3538.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,711.901,077.4371.0 %5.01,728.091,087.3837.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,495.351,901.7945.6 %5.01,485.39691.8453.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,039.6614,738.30-264.8 %0.01,390.31120.8691.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,617.051,319.0049.6 %5.01,105.06306.9572.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,526.535,150.4131.6 %5.03,968.73950.0076.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,786.336,940.00-149.1 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,329.86150.0098.0 %5.0496.5557.3488.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,207.57331.0085.0 %5.0895.8953.3094.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,163.20404.0081.3 %5.0724.75202.3572.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย2,683.052,698.00-0.6 %0.01,124.08120.6689.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,214.9545,269.47-768.1 %0.02,341.112,740.19-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,137.01390.0090.6 %5.01,979.80603.2569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,644.092,544.003.8 %1.51,009.99513.0049.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย13,489.915,599.9258.5 %5.03,168.33140.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,023.8892,467.00-1,052.4 %0.0838.84335.9060.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,109.731,260.7059.5 %5.01,143.09500.2656.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,074.201,234.0059.9 %5.01,238.18452.8263.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,149.682,257.0072.3 %5.02,246.03427.7781.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,302.631,523.5733.8 %5.0876.8795.0089.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย10,037.725,880.0041.4 %5.0542.04342.0036.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,335,153.0093,257.9996.0 %5.029,230.70757.1397.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,337.5050.6697.8 %5.0629.83149.3276.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,073.88163.6597.3 %5.01,485.39484.5067.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,371.88907.0073.1 %5.0781.80339.7256.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย4,566.725,832.76-27.7 %0.01,447.35828.5942.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,198.66827.2074.1 %5.01,333.26359.2073.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย6,623.382,761.8858.3 %5.01,276.21268.9978.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,744.991,800.0073.3 %5.01,567.3691.6094.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)49,729.821,417.0097.2 %5.03,266.35672.5479.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 117,169.228,093.9052.9 %5.02,674.451,070.2160.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 220,605.727,823.4062.0 %5.02,694.62768.5071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 312,099.635,469.7554.8 %5.02,713.65371.6386.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 425,301.224,805.8381.0 %5.02,101.341,445.0231.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย12,776.302,750.2978.5 %5.0406.44691.35-70.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย11,543.7940,873.00-254.1 %0.0808.91715.4311.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย24,682.8722,800.007.6 %3.51,032.43751.9427.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย106,357.1238,040.0064.2 %5.01,120.961,146.76-2.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย16,446.2330,000.00-82.4 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย24,664.9111,896.0051.8 %5.0831.981,129.75-35.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง16,535.1315,300.007.5 %3.5851.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง73,941.648,700.0088.2 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย12,914.4112,501.143.2 %1.52,420.842,463.64-1.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,167.441,198.0044.7 %5.0914.91475.0048.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,014.76732.3463.7 %5.0743.76281.5062.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 34,431.096,980.0079.7 %5.04,880.414,242.9413.1 %5.0
รวม 3,129,431 646,926 79.33 % 123,536 43,691 64.63 %