จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,872.36375.0080.0 %5.0705.2034.1895.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,767.056,037.0038.2 %5.074.2433.4654.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,953.652,025.0079.7 %5.085.3569.2518.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,035.4711,358.0419.1 %5.0126.30250.96-98.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,189.422,579.0019.1 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,636.52794.0051.5 %5.0271.2742.0584.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,378.371,019.0057.2 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,449.021,892.7165.3 %5.01,095.64364.8066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,490.31300.0088.0 %5.0699.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,597.40129.0095.0 %5.0300.4238.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม2,806.68214.0092.4 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,700.78176.0093.5 %5.0552.7638.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,826.68137.0095.2 %5.0697.800.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง3,868.302,152.0044.4 %5.01,155.07512.5255.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,404.962,269.0033.4 %5.0602.00564.306.3 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,272.162,463.5024.7 %5.01,009.45620.3538.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,900.08547.0071.2 %5.0648.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,763.121,073.0061.2 %5.01,104.53521.0752.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,167.79805.0062.9 %5.0819.29149.7681.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,941.38226.0088.4 %5.0743.2368.0090.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,408.441,461.0057.1 %5.01,541.90935.0439.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,228.651,748.00-42.3 %0.0386.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,032.89843.0072.2 %5.01,313.71385.1670.7 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,002.321,244.0058.6 %5.0838.31107.6887.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,513.913,709.03-47.5 %0.0952.41242.7874.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 52,972.5137,541.0029.1 %5.0462.38300.3035.1 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 29,790.687,212.0075.8 %5.0446.58112.1074.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,360.711,305.0044.7 %5.0952.41255.8073.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,304.731,387.0039.8 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,176.70412.0081.1 %5.0876.344.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,865.23286.5984.6 %5.0686.18271.2560.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,336.511,951.0016.5 %5.0933.39330.1564.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ13,281.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,120.47ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,737.231,826.0051.1 %5.01,598.95566.2064.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน695.84876.00-25.9 %0.0591.8589.1484.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,038.931,725.3357.3 %5.01,028.4739.9096.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน7,932.43658.0091.7 %5.0762.24575.7024.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,350.871,888.0019.7 %5.0952.41317.9766.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,645.861,066.0059.7 %5.0914.3734.6896.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,705.81793.0070.7 %5.0876.34102.1588.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,939.96597.0069.2 %5.0573.8833.4694.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน2,965.55825.0072.2 %5.0339.79213.7537.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 18,123.6415,078.7116.8 %5.0887.66474.3846.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน411.12427.00-3.9 %0.0629.13187.4470.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,535.56883.0065.2 %5.0876.34178.6879.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน1,762.13354.0079.9 %5.0686.1878.9488.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,364.251,909.4419.2 %5.0933.39333.1264.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,279.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5838.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,954.781,606.6617.8 %5.0544.16253.1053.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 113,075.746,446.7150.7 %5.02,098.45167.2092.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 223,727.827,169.8969.8 %5.02,250.18536.6576.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,709.141,051.8091.0 %5.0223.89221.441.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง23,407.417,017.0070.0 %5.01,190.23415.2665.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน27,374.9410,076.5663.2 %5.0823.23469.8042.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,707.935,684.64-20.7 %0.01,999.551,640.1618.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,151.96767.0064.4 %5.0857.32116.6186.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,942.89277.0085.7 %5.0610.11196.2867.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน30,771.986,406.9979.2 %5.03,759.984,691.42-24.8 %0.0
รวม 383,049 171,082 55.34 % 47,085 18,191 61.37 %