จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,555.10440.0082.8 %5.0263.99157.9740.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,769.372,534.8974.1 %5.079.43109.20-37.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,811.3212,338.84-14.1 %0.064.1434.7445.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,356.728,800.99-102.0 %0.01,374.95399.8570.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์2,987.961,595.0046.6 %5.0900.470.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์54,016.9021,825.3459.6 %5.04,418.432,402.2545.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์2,911.041,083.6762.8 %5.0709.84529.1725.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,643.591,036.6760.8 %5.0309.03104.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,596.93378.0085.4 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,303.18442.0080.8 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,297.10385.0083.2 %5.0260.22218.5016.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์3,959.50852.0078.5 %5.01,185.71796.8632.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,610.79782.0070.0 %5.0786.2830.8496.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,656.331,140.0057.1 %5.0805.39221.5172.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,230.514,072.5022.1 %5.01,851.272,009.02-8.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 94,890.232,461.2049.7 %5.02,058.061,960.614.7 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,490.532,478.090.5 %0.5667.71482.1727.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,620.884,865.19-5.3 %0.01,489.971,010.7132.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์3,860.722,401.4337.8 %5.01,204.7476.1193.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,746.6617,218.00-76.7 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,495.995,731.6411.8 %5.02,024.44545.3073.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,429.051,318.0061.6 %5.0900.47150.9783.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)76,729.085,316.0093.1 %5.04,619.90589.4687.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)9,047.826,844.6424.4 %5.03,824.372,133.2044.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,169.88741.0076.6 %5.0995.5525.4297.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,670.331,320.9250.5 %5.0753.52378.7649.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,161.352,507.2020.7 %5.0995.55343.1065.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,075.3626,993.29-281.5 %0.01,680.131,878.10-11.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์10,167.734,025.0060.4 %5.04,207.95322.9492.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์6,847.903,897.0043.1 %5.02,497.821,105.0455.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,864.3511,923.19-73.7 %0.01,302.32114.7891.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,383.12649.0080.8 %5.01,090.62420.1661.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,123.531,784.7942.9 %5.0995.54512.2348.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,188.942,337.0044.2 %5.01,223.73267.6578.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,101.452,579.0037.1 %5.01,280.80705.8544.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,334.413,700.0014.6 %5.01,033.59160.1984.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์282,693.0623,543.5491.7 %5.0885.22350.6060.4 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์50,865.059,258.8381.8 %5.0750.30286.8061.8 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 66,042.6256,855.0013.9 %5.01,418.95444.7768.7 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 14,191.1314,359.00-1.2 %0.0639.46807.75-26.3 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,261.564,060.40-79.5 %0.0347.972.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,233.98729.0067.4 %5.0615.2351.3391.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,091.591,722.0044.3 %5.0900.47134.0485.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์24,209.2415,725.0035.0 %5.01,748.71302.1882.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,835.521,731.0039.0 %5.01,045.48226.2478.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์4,681.885,866.02-25.3 %0.01,432.92791.7444.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,751.391,584.4757.8 %5.01,299.80384.6670.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,360.531,587.9052.7 %5.0862.43181.9878.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์40,202.083,420.0091.5 %5.01,201.01566.4152.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 112,778.1911,526.469.8 %4.51,337.66246.5181.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 231,629.018,712.4472.5 %5.01,292.00549.1057.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 365,791.7611,961.0081.8 %5.01,702.34718.1657.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)24,019.868,938.5562.8 %5.03,542.14274.5092.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,072.873,590.4040.9 %5.0284.03369.09-29.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์90,529.3783,117.008.2 %4.01,849.17921.2250.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์19,907.641.00100.0 %5.01,050.67580.3944.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์104,908.5852,399.0050.1 %5.01,058.10480.2654.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์22,390.0427,784.00-24.1 %0.0919.530.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์33,413.2721,852.3634.6 %5.0865.45412.0252.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย27,583.5315,768.0042.8 %5.0817.29637.8522.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,396.4918,323.28-60.8 %0.02,222.452,453.77-10.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์13,487.578,856.8534.3 %5.04,157.30319.2492.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 22,420.3217,808.0020.6 %5.01,217.211,002.8617.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,852.32899.0068.5 %5.01,216.30265.3278.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์32,375.6169,491.01-114.6 %0.01,953.361,415.4727.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,548.442,588.0027.1 %5.0995.55515.8548.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,716.29944.0065.2 %5.0653.27568.9012.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์35,132.7329,383.0016.4 %5.04,569.322,782.2939.1 %5.0
รวม 1,355,479 703,184 48.12 % 95,192 39,681 58.31 %