จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,075.85753.0063.7 %5.0471.84173.4163.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,975.812,839.0628.6 %5.0623.97143.2877.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,443.96600.0075.4 %5.0642.99120.8981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี12,473.427,552.5239.5 %5.02,356.99553.9276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,861.11377.0090.2 %5.0245.1231.8787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,435.41225.0093.5 %5.0255.1654.3078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,677.83450.0090.4 %5.0240.5324.2789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน3,423.42254.0092.6 %5.0197.5162.6168.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,820.00368.0090.4 %5.0216.0061.6671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,017.58391.0087.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,198.13424.0086.7 %5.0524.0932.9693.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,529.42399.0088.7 %5.0346.9398.3171.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,351.655,036.555.9 %2.51,023.31472.7753.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,730.291,234.0078.5 %5.01,004.28840.1416.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,375.00501.0085.2 %5.0642.96385.1140.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,446.55808.0081.8 %5.0680.99272.1560.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,098.881,855.0069.6 %5.01,879.021,216.0035.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี2,620.021,911.4327.0 %5.0571.93855.65-49.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,238.272,123.9949.9 %5.01,441.65636.9055.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,122.431,963.5072.4 %5.01,012.01213.9378.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,153.1811,452.00-40.5 %0.01,435.9650.5996.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,130.473,216.6737.3 %5.0814.62720.3211.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี2,745.081,080.0060.7 %5.0776.09101.0387.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,641.45759.0079.2 %5.0604.95214.7864.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี2,764.602,311.4016.4 %5.0776.07209.0473.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,667.893,800.0056.2 %5.01,389.692,387.94-71.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,645.843,160.0032.0 %5.01,099.37417.8362.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี2,987.011,390.0053.5 %5.0833.15273.3267.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,621.388,641.44-0.2 %0.01,836.7672.4896.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,046.551,919.0080.9 %5.0757.08285.9562.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี2,897.781,430.0050.7 %5.0833.15384.4153.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,267.631,482.0054.6 %5.0833.14304.2663.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,042.301,436.0664.5 %5.0806.21293.3363.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,523.921,559.0038.2 %5.0547.9072.1686.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี9,971.811,504.0084.9 %5.01,036.44223.4578.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี27,526.2210,475.6761.9 %5.0763.47486.2736.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี2,712.00531.0080.4 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2,777.48904.0067.5 %5.0691.62239.1865.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี10,822.56973.0091.0 %5.04,446.1860.4298.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,793.264,253.4811.3 %5.0833.14413.4250.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,692.331,475.0078.0 %5.0795.11314.0960.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี5,855.27294.5295.0 %5.01,289.5336.6897.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,400.8812,408.00-32.0 %0.01,597.291,129.9029.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 134,236.8710,208.7870.2 %5.0926.18647.4530.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,639.313,559.3323.3 %5.0311.471,152.44-270.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี52,382.3649,096.006.3 %3.01,219.85804.8134.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี32,175.2929,358.508.8 %4.0838.851,563.25-86.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,184.118,863.2548.4 %5.0716.93834.40-16.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี8,137.3612,188.03-49.8 %0.01,647.92816.6150.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,004.511,452.4063.7 %5.0883.17197.6577.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,316.82923.0060.2 %5.0528.88236.1855.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี15,439.769,448.0038.8 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 410,118 231,619 43.52 % 51,359 22,862 55.49 %