จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,118.58600.0071.7 %5.0548.4660.9288.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,836.964,186.8046.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,505.591,114.0055.5 %5.0681.58176.8674.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,032.662,015.0033.6 %5.0757.6484.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร9,935.834,581.7953.9 %5.02,069.75798.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,010.67959.0076.1 %5.0390.9725.0993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,268.27384.0088.3 %5.0448.4952.2988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,303.56430.0087.0 %5.0322.81120.3162.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,011.86313.0089.6 %5.0253.3133.4386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,050.40621.0079.6 %5.0303.0550.8283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน2,918.60724.8675.2 %5.0360.4763.4882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,120.46376.0088.0 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี2,938.88456.0084.5 %5.0383.7435.8490.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร3,715.675,874.92-58.1 %0.01,271.06862.0932.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,395.782,700.0020.5 %5.01,137.96581.8848.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,434.281,009.0058.6 %5.0738.62177.6675.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 427,080.3922,451.3017.1 %5.05,928.684,078.3531.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,107.921,540.0026.9 %5.0548.47337.2538.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร4,463.483,120.0030.1 %5.01,632.38674.5058.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร1,983.912,418.00-21.9 %0.0589.97383.4535.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,215.951,565.0062.9 %5.01,518.27652.6557.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,896.692,091.0046.3 %5.01,328.12569.9757.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร9,631.5015,248.20-58.3 %0.05,808.10142.2497.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,159.131,551.2050.9 %5.01,213.53127.9789.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,806.73371.0079.5 %5.068.9218.4773.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร2,605.33527.0079.8 %5.0776.6674.2290.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,357.96463.0080.4 %5.0662.56539.2518.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร2,758.591,966.7628.7 %5.0525.40347.1433.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,281.005,302.00-23.8 %0.01,252.06684.9545.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,205.135,584.00-74.2 %0.01,042.88631.7539.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร2,716.849,500.00-249.7 %0.0757.64218.5071.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,562.6513,720.485.8 %2.52,088.76226.0889.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,119.9611,942.001.5 %0.52,200.394,166.45-89.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร9,885.971,396.0085.9 %5.0795.67564.8529.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร2,619.931,334.0049.1 %5.0776.67180.5076.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,481.151,855.0046.7 %5.0966.82610.2736.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,011.371,543.2048.8 %5.01,042.87499.0052.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,547.542,207.0037.8 %5.0795.67106.3186.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร35,671.202,180.0093.9 %5.0932.46403.6656.7 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 61,412.3529,453.2452.0 %5.01,311.25923.3529.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,247.026,140.00-173.3 %0.0567.4835.8493.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2,789.751,124.0059.7 %5.0795.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,232.81748.0066.5 %5.0605.51267.2955.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,155.573,367.8019.0 %5.01,156.97360.6368.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,689.771,708.0053.7 %5.01,137.95468.1958.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,465.3744,950.57-1,197.1 %0.0954.32627.0034.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 127,673.6911,131.7959.8 %5.01,646.09578.8464.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 210,709.757,504.0029.9 %5.01,776.861,417.8820.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)27,042.236,402.4476.3 %5.02,800.341,588.4743.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,368.173,454.00-152.5 %0.0259.39810.35-212.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร62,848.8943,600.0030.6 %5.01,510.61735.3051.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร20,263.011,274.0093.7 %5.0906.09307.8066.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร28,408.2511,074.0061.0 %5.0834.97437.9547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี23,270.95949.0095.9 %5.0835.56228.9572.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,082.5013,215.1217.8 %5.01,876.351,548.3417.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,612.472,228.0014.7 %5.0776.66497.5535.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 214,233.074,298.9869.8 %5.02,344.911,757.3025.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,327.98576.0075.3 %5.0605.51189.2068.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร9,597.911.00100.0 %5.03,233.411.8599.9 %5.0
รวม 548,200 329,421 39.91 % 69,126 32,145 53.50 %