จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,147.48449.0079.1 %5.0341.3172.0078.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,390.975,026.05-14.5 %0.0835.76283.0166.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,402.821,166.7751.4 %5.0474.386.6498.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,410.151,439.0040.3 %5.0550.4436.3693.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา116,884.0913,710.0018.8 %5.02,742.25869.5468.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา220,320.1414,148.0430.4 %5.02,269.37574.6374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา3,778.741,641.0056.6 %5.0220.1658.7873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,340.57814.0075.6 %5.0351.5630.9091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,376.71504.0088.5 %5.0324.2468.3178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย3,949.511,596.0059.6 %5.0223.2371.6467.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,196.82448.0086.0 %5.0225.590.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,093.23167.0094.6 %5.0186.6538.4579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง3,977.06679.0082.9 %5.0203.2658.4171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,177.85307.0090.3 %5.0247.4285.7865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,760.46357.0090.5 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,167.82404.0087.2 %5.0194.615.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,675.87441.0088.0 %5.0129.7171.9044.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,256.00426.0086.9 %5.0269.7153.6780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,327.05484.0085.5 %5.0193.3858.6969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,213.40515.0084.0 %5.0173.0236.1279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,231.731,126.0073.4 %5.0322.8565.5379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย4,881.842,228.0054.4 %5.0283.86107.9062.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,011.866,487.73-61.7 %0.01,005.04487.6051.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 22,775.163,346.00-20.6 %0.0649.09755.25-16.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,609.281,624.0037.8 %5.0493.44130.4473.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,626.331.00100.0 %5.0892.770.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,677.721,311.0051.0 %5.0569.46287.4149.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,563.101,992.0044.1 %5.0893.80200.7577.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,860.671,005.0064.9 %5.0474.42264.3544.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,353.222,631.0039.6 %5.01,327.64463.5065.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,230.542,019.729.5 %4.5518.30521.33-0.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,080.762,894.2529.1 %5.01,284.91731.0943.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,389.931,820.0046.3 %5.0835.7236.2895.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,695.7519.3799.5 %5.0968.82160.5583.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,450.1517,592.00-172.7 %0.01,325.2065.8195.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,641.632,521.0030.8 %5.0968.82350.8363.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,235.911,127.0065.2 %5.0672.9948.9992.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,945.791,444.0051.0 %5.0562.040.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,446.363,549.00-3.0 %0.0831.3860.0392.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,796.751,916.0060.1 %5.01,330.14358.9873.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,961.004,337.0012.6 %5.01,120.96434.1661.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,865.122,560.0033.8 %5.0778.64273.6064.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,021.807,309.73-4.1 %0.01,801.94107.3794.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,517.692,462.0076.6 %5.0645.55466.2627.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,912.363,304.0015.5 %5.0797.68341.0857.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,332.713,643.0042.5 %5.01,139.97198.0382.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,319.462,648.6938.7 %5.01,177.97590.6149.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,146.454,913.00-18.5 %0.0816.7553.6293.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,008.567,799.0029.2 %5.0492.53108.1978.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,401.994,495.0039.3 %5.0377.36227.4539.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 32,115.5846,273.00-44.1 %0.0568.05616.84-8.6 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 67,829.6296,346.00-42.0 %0.01,120.48149.4086.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 33,535.8427,348.5318.4 %5.0538.21456.4215.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 133,287.4895,879.0628.1 %5.07,874.8445.5599.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,580.57638.0075.3 %5.0281.7795.8666.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,767.773,453.008.4 %4.0978.4641.2095.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,025.402,742.0031.9 %5.0721.59299.2058.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,310.555,927.00-11.6 %0.01,558.33525.6266.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,298.781,321.0060.0 %5.0797.81109.9986.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,642.445,051.5578.6 %5.01,347.00650.7551.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา46,985.822,323.1595.1 %5.0748.81125.0483.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,228.5614,495.3120.5 %5.06,540.52201.6796.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑12,969.1411,165.3213.9 %5.01,811.87821.2254.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 240,630.29653.0098.4 %5.02,695.899,633.80-257.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,205.493,953.52-228.0 %0.0354.43553.97-56.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา64,850.0668,496.00-5.6 %0.01,417.801,264.1010.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์22,564.8321,780.003.5 %1.5616.61563.878.6 %4.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา17,463.6514,808.0015.2 %5.0447.5265.0085.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 83,389.2639,443.0452.7 %5.0612.87494.0519.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 16,505.7418,953.70-14.8 %0.0658.18989.04-50.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา132,263.1619,401.9985.3 %5.0523.85606.94-15.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 18,161.5610,083.0044.5 %5.0463.18846.51-82.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 59,687.0322,243.0062.7 %5.0530.00915.80-72.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,697.7317,361.40-99.6 %0.01,517.811,217.7419.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,265.631,618.0050.5 %5.0778.66574.7526.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,926.712,300.0021.4 %5.0417.37169.4959.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,870.3918,472.98-16.4 %0.03,381.952,619.7122.5 %5.0
รวม 1,109,897 717,378 35.37 % 74,966 35,035 53.27 %