จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก1,961.28245.0087.5 %5.0654.04259.7760.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก16,792.597,946.2052.7 %5.063.4670.60-11.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด18,076.4623,475.72-29.9 %0.089.82416.16-363.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,416.8811,384.50-20.9 %0.055.19107.30-94.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,736.614,137.63-51.2 %0.0977.32476.9751.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,722.891,174.0056.9 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก15,075.1510,404.0031.0 %5.02,802.851,440.2748.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด18,398.6817,472.205.0 %2.52,896.491,204.6058.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,374.294,158.2622.6 %5.01,186.491,872.45-57.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,788.602,537.9233.0 %5.01,262.57742.7441.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,482.39907.0063.5 %5.0901.2547.0394.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,546.62778.0069.4 %5.0882.24745.3815.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก2,915.681,628.0044.2 %5.01,205.511,030.7514.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,830.071,445.0121.0 %5.0608.41434.1528.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก3,721.222,163.0041.9 %5.01,566.81644.7558.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)9,794.291,728.9082.3 %5.01,072.40295.9972.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,671.596,167.5647.2 %5.01,086.51262.6975.8 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,017.295,010.0072.2 %5.0176.3019.9088.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด63,365.53139,016.59-119.4 %0.01,210.99572.7552.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก2,994.34537.0082.1 %5.01,148.46838.8527.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)12,423.499,708.8821.9 %5.05,314.29320.9694.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,631.23290.0089.0 %5.097.23115.30-18.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,009.36248.0075.4 %5.033.8226.7420.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,009.36213.0078.9 %5.082.557.8690.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,576.32597.0076.8 %5.0939.29106.8088.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,403.19351.0085.4 %5.0298.17344.96-15.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,067.572,268.8926.0 %5.01,129.45408.3263.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก7,899.5317,093.00-116.4 %0.01,795.012,629.75-46.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก12,278.164,165.0066.1 %5.02,213.360.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,147.66924.0019.5 %5.0958.2981.7691.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก79,249.854,884.7793.8 %5.04,629.28131.2497.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก7,350.501,289.0082.5 %5.0958.29414.2256.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,524.592,472.3845.4 %5.0811.28606.4825.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก2,773.821,153.0058.4 %5.0996.33511.3748.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,663.351,098.5458.8 %5.0763.24348.8254.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,862.571,362.9052.4 %5.0768.140.9099.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,968.732,582.1967.6 %5.0444.65574.36-29.2 %0.0
เรือนจำกลางตาก 34,681.7735,702.59-2.9 %0.01,154.94533.1853.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,259.01582.0074.2 %5.0692.07233.3466.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,231.493,120.0040.4 %5.01,890.06424.8377.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,400.73650.0072.9 %5.0565.05467.6817.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,315.343,470.0419.6 %5.0996.33536.4346.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,564.742,789.8021.7 %5.01,338.61344.8074.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก20,208.072,646.9086.9 %5.08,792.90260.3197.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 131,032.257,208.1076.8 %5.05,673.92546.6090.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 20,777.626,285.7669.7 %5.02,759.32788.3571.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก4,674.4633,562.19-618.0 %0.0289.16391.26-35.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,506.243,657.3733.6 %5.0422.50674.10-59.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก16,973.5432,655.96-92.4 %0.01,094.781,586.10-44.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก39,218.7039,084.000.3 %0.51,368.17755.2544.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด68,765.713,035.0095.6 %5.01,247.361,011.3818.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก13,686.8513,225.003.4 %1.51,351.192,350.19-73.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,355.551,724.0048.6 %5.01,319.60878.7833.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,214.61279.0087.4 %5.0692.08266.9561.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก36,346.779,280.0074.5 %5.06,433.734,078.3136.6 %5.0
รวม 682,735 491,976 27.94 % 81,082 34,243 57.77 %