จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,355.14495.0079.0 %5.0482.43153.9868.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,289.234,735.2035.0 %5.054.61129.34-136.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,466.081,042.0057.7 %5.0672.60289.6656.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,399.121,493.0037.8 %5.0634.5483.4486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย12,927.775,839.2254.8 %5.01,927.65709.3263.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,489.801,406.0059.7 %5.0250.2054.1578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,367.31836.0075.2 %5.0328.1471.6178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,106.61562.0081.9 %5.0261.6563.1475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,059.24828.0072.9 %5.0468.5188.3581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,498.47556.0084.1 %5.0296.0034.2088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,085.68712.0076.9 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ2,953.70430.0085.4 %5.0224.88104.5053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,011.12595.0080.2 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม2,970.21408.0086.3 %5.0345.9474.1078.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,288.005,688.00-32.6 %0.01,318.462,013.40-52.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,163.891,122.5064.5 %5.0615.57156.5674.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,453.141,504.0056.4 %5.01,090.27615.7643.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,545.62910.0064.3 %5.0710.63401.1443.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,465.16544.0077.9 %5.0710.63354.7150.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย5,818.912,618.0055.0 %5.02,231.911,665.3925.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,485.061,828.0026.4 %5.0698.51506.6827.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,266.731,904.0041.7 %5.01,128.98469.1558.4 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,672.591,967.0026.4 %5.0653.58304.0053.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,014.2211,296.00-87.8 %0.01,471.27179.4587.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย2,910.97860.2570.4 %5.0824.72230.8572.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,269.60397.0087.9 %5.074.5669.916.2 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย2,811.63597.0078.8 %5.0748.6655.8492.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,216.70398.0082.0 %5.0558.50334.0240.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย2,848.081,377.0051.7 %5.0824.72262.4868.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,592.8322,198.00-296.9 %0.01,224.063,404.16-178.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,026.525,725.00-42.2 %0.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย4,732.601,209.0074.5 %5.0805.7164.1692.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,693.1211,486.50-144.8 %0.01,224.06160.3186.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,821.83310.0089.0 %5.0748.66635.5515.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย2,983.473,369.80-12.9 %0.0862.76598.1330.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย3,921.904,495.00-14.6 %0.01,300.12652.0049.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,498.681,396.0069.0 %5.0621.86326.3147.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,451.031,516.0038.1 %5.0615.5586.3186.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,766.131,340.0086.3 %5.0748.66414.6244.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย28,730.0218,809.0034.5 %5.0719.49891.10-23.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,050.52849.0058.6 %5.0482.4477.2584.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,476.951,594.2654.1 %5.0748.66348.8353.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,319.68599.1074.2 %5.0596.53231.0561.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,854.393,050.7020.9 %5.0909.68531.7241.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,694.282,116.0021.5 %5.0767.68170.4677.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,560.413,722.2018.4 %5.01,674.631,029.8038.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,476.763,183.50-28.5 %0.0672.60412.7738.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 116,492.3213,084.5520.7 %5.01,998.82696.3365.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 226,887.367,665.5071.5 %5.02,105.880.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)6,894.686,314.258.4 %4.03,666.521,129.0869.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,599.653,539.60-121.3 %0.0298.56870.19-191.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย51,315.3263,960.00-24.6 %0.01,227.38733.6040.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย63,181.5937,008.0041.4 %5.0787.68918.76-16.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย11,862.5122,622.66-90.7 %0.0737.831,320.00-78.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย18,770.5516,499.0012.1 %5.0630.06590.176.3 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย36,015.929,847.9672.7 %5.0831.59702.9115.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง61,146.8016,800.0072.5 %5.0771.421,092.34-41.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,731.0910,804.35-60.5 %0.01,428.031,250.2212.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,047.432,537.0016.7 %5.0748.66320.3457.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,794.29950.0066.0 %5.0520.46224.4056.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย24,848.1511,316.9054.5 %5.04,397.734,953.15-12.6 %0.0
รวม 533,449 362,867 31.98 % 56,387 34,827 38.24 %