จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4602,025.444,797.0399.2 %5.03,624.68123.3196.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,287.76630.0080.8 %5.0160.76746.70-364.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก196,737.5514,391.0992.7 %5.0286.73189.0234.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก21,201.6517,254.0118.6 %5.066.05187.55-184.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,007.464,017.17-33.6 %0.0993.44328.8166.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,496.932,267.009.2 %4.5708.2042.9993.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,715.071,399.0048.5 %5.0532.4783.2684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 715,305.3114,992.002.0 %1.03,696.16403.6589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก31,111.4924,378.0021.6 %5.03,085.211,050.4366.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,226.736,962.40-64.7 %0.02,109.681,169.8544.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,803.325,881.00-1.3 %0.01,697.041,294.2723.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,765.36749.0072.9 %5.0285.2468.4976.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,612.091,271.0064.8 %5.01,240.64678.5045.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,853.661,444.0049.4 %5.0572.55361.1636.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 315,308.0862,122.49-305.8 %0.06,745.454,294.9036.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,242.701,252.0070.5 %5.01,886.41432.1877.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,623.80814.0069.0 %5.0841.30472.1143.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,244.812,658.0037.4 %5.01,582.941,855.89-17.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,029.383,035.1039.7 %5.02,319.491,422.1738.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 83,987.292,089.0047.6 %5.01,449.83177.7287.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 27,007.4818,624.8831.0 %5.02,135.77705.4067.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,174.482,574.93-119.2 %0.0270.58771.71-185.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,575.163,825.0016.4 %5.01,563.92601.5361.5 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,107.962,012.0035.3 %5.0993.43698.0229.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,687.482,263.0038.6 %5.01,887.202,685.54-42.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก13,235.1616,979.34-28.3 %0.02,093.9144.6797.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก353,782.13182,265.0048.5 %5.01,116.12676.8539.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,794.807,482.0036.6 %5.04,467.042,430.1045.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก2,989.302,378.6420.4 %5.0898.35372.4058.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,295.364,917.6732.6 %5.01,469.04306.8579.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)15,953.2114,039.0012.0 %5.05,663.951,625.7571.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,259.113,319.2054.3 %5.03,404.37800.8576.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก2,937.90255.0091.3 %5.079.5032.3859.3 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก631,394.003,717.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก2,745.46593.0078.4 %5.0898.3560.5193.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,411.32452.0081.3 %5.0688.98229.9066.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,430.483,011.0012.2 %5.0871.20333.9361.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก6,952.3731,006.00-346.0 %0.02,058.342,147.08-4.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,722.173,396.008.8 %4.0817.71711.6013.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก3,885.89846.0078.2 %5.0445.6392.4379.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,676.3061,889.46-990.3 %0.01,659.00151.2490.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก11,922.977,193.3639.7 %5.02,360.281,274.9046.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,029.911,376.0054.6 %5.0609.43528.0013.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,179.402,651.0016.6 %5.01,088.51715.9534.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก2,840.212,147.0024.4 %5.0917.38151.1883.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก3,844.522,308.0040.0 %5.01,145.58575.9049.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก3,961.88480.0087.9 %5.0838.11107.0687.2 %5.0
สพ.พิษณุโลก22,413.065,333.0076.2 %5.0548.99565.25-3.0 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 94,191.03103,874.00-10.3 %0.01,850.791,574.5014.9 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 64,750.5557,542.9711.1 %5.01,487.051,109.6325.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,407.9517,739.9520.8 %5.0883.45671.8524.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,141.7311,519.0012.3 %5.03,180.511,415.7055.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,507.37300.0088.0 %5.0651.15229.8664.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,066.651,440.0053.0 %5.0955.40574.7539.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก18,327.4314,187.0022.6 %5.02,030.78860.5057.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,747.77851.5969.0 %5.0689.17115.6783.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก5,747.662,070.0064.0 %5.01,487.84318.9278.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,111.381,405.0054.8 %5.01,002.262.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,431.823,340.002.7 %1.0898.35127.6685.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)14,567.267,384.0049.3 %5.03,323.81669.1179.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,167.13386.2366.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 28,171.297,375.219.7 %4.52,572.60597.3976.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 332,211.627,176.1577.7 %5.02,022.14425.7878.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 766,763.834,474.1493.3 %5.0365.42916.07-150.7 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล26,327.9317,668.1532.9 %5.0551.021,529.32-177.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก65,005.6663,215.002.8 %1.01,776.71458.0474.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว17,103.5220,485.00-19.8 %0.0836.91453.8045.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกไม่ครบ56,131.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ442.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก416,456.2525,010.0094.0 %5.06,512.19959.9085.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก27,854.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5958.831,148.44-19.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย29,222.6813,689.5253.2 %5.01,014.80698.3731.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก15,886.1427,325.00-72.0 %0.02,430.941,430.1441.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,897.6713,390.00-35.3 %0.03,579.62218.6393.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก17,097.113,352.0080.4 %5.02,422.19427.3382.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,559.481.00100.0 %5.01,352.43216.0884.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก25,363.759,643.1162.0 %5.02,020.38235.4088.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 2,733.781,696.0038.0 %5.0879.35668.2724.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)3,905.927,507.00-92.2 %0.01,231.5419.5498.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)1,923.34536.0072.1 %5.01,272.351.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,465.82864.0065.0 %5.0502.59284.3243.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 646,357.4536,855.4720.5 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก49,255.208,691.0082.4 %5.012,221.423,211.7573.7 %5.0
รวม 3,185,502 1,050,345 67.03 % 150,775 66,051 56.19 %