จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,223.98697.0068.7 %5.0466.46105.7977.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,415.171,254.0048.1 %5.0543.7386.3284.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,535.191,228.0051.6 %5.0599.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,007.1911,924.0040.4 %5.02,710.35695.5274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,266.461.00100.0 %5.0200.9757.9571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,166.63716.0077.4 %5.0273.23105.0161.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,133.12716.0077.1 %5.0368.7770.6980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ2,940.74532.0081.9 %5.0222.3887.5660.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,091.56746.0075.9 %5.0314.25106.7066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,354.78391.0088.3 %5.0241.8988.4463.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน2,897.47641.0077.9 %5.0201.3487.2456.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,030.78316.0089.6 %5.0178.6684.9852.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม2,982.06420.0085.9 %5.0221.1759.5773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,514.122,120.0039.7 %5.01,055.96705.4533.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,089.721,594.0048.4 %5.0633.11460.9827.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,510.081,095.0056.4 %5.0637.61281.2455.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,430.651,350.0044.5 %5.0561.54617.50-10.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,165.031,654.0060.3 %5.01,374.61878.3236.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,014.922,765.00-37.2 %0.0515.23447.7813.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,579.07955.0073.3 %5.01,132.02613.0845.8 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร2,790.602,057.0026.3 %5.0746.17342.9454.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร5,666.527,057.00-24.5 %0.01,398.2587.6993.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,801.99797.0071.6 %5.0732.69120.6083.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,505.07554.0063.2 %5.050.6050.560.1 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,759.183,138.22-13.7 %0.0713.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,365.36801.0066.1 %5.0523.51392.9224.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,072.832,365.0023.0 %5.0846.78234.2572.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร4,580.456,636.00-44.9 %0.01,284.15265.7579.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร4,226.274,439.00-5.0 %0.01,360.21740.9345.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร2,835.711,098.0061.3 %5.0732.69267.6263.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร5,642.2011,695.22-107.3 %0.01,512.34105.7893.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,025.851,684.0044.3 %5.0694.65381.0045.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร9,708.242,440.1074.9 %5.0903.83327.7563.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,425.762,442.0028.7 %5.01,036.94602.6341.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,074.941,780.0042.1 %5.0846.78265.2068.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,527.683,685.00-45.8 %0.0580.56139.9475.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร9,504.561,676.0082.4 %5.0694.65505.4027.2 %5.0
รจจ.พิจิตร 32,256.0725,841.7119.9 %5.0742.81632.7114.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,190.60696.0068.2 %5.0447.45109.2175.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2,764.19847.5069.3 %5.0732.69216.4670.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,826.78467.4083.5 %5.0461.1560.4786.9 %5.0
สปส.จ.พิจิตร5,592.833,490.2337.6 %5.0884.81381.6256.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,091.813,033.881.9 %0.5846.81455.1646.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,291.233,220.002.2 %1.0770.72170.0977.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 122,992.9010,713.7053.4 %5.01,197.96382.1268.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 228,565.6811,288.8560.5 %5.01,309.13428.7967.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร4,504.664,104.988.9 %4.0317.03401.83-26.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร107,204.7749,363.5054.0 %5.0887.76805.669.2 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร18,852.7211,970.0036.5 %5.0720.241,199.25-66.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร29,676.4015,946.0246.3 %5.0613.381,420.47-131.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร8,876.2017,271.00-94.6 %0.01,700.321,340.8021.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,457.681,754.4928.6 %5.0656.65199.5769.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)3,817.574,845.00-26.9 %0.01,494.52648.8656.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,261.64311.0086.2 %5.0549.47268.4651.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร14,238.7015,091.99-6.0 %0.03,794.353,421.209.8 %4.5
รวม 441,324 265,717 39.79 % 45,239 23,016 49.12 %