จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,845.77820.0071.2 %5.0533.8257.0089.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,196.2810,943.6839.9 %5.081.9547.5042.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์5,869.573,977.0032.2 %5.0185.0635.2481.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,947.462,146.5456.6 %5.0895.13334.4862.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,440.63978.0059.9 %5.0762.3725.4796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,348.106,664.0035.6 %5.02,947.55783.6573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,012.060.01100.0 %5.0422.4363.0785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,555.11613.0082.8 %5.0423.2769.7783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,474.65447.0090.0 %5.0285.9288.0669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,358.58340.0089.9 %5.0416.3535.9991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,523.06460.0086.9 %5.0345.3335.0489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,556.57426.0088.0 %5.0368.34109.0970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,348.47586.0082.5 %5.0523.3770.4486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,674.06632.0082.8 %5.0326.8271.0878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,214.36160.0095.0 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,198.59133.0096.8 %5.0344.05141.6658.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง2,891.49300.0089.6 %5.0310.675.7098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์4,871.303,752.0023.0 %5.01,427.57904.4036.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,434.463,129.8729.4 %5.01,218.40927.3223.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,775.84932.0066.4 %5.0838.08446.1246.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,222.21800.0075.2 %5.0704.97638.409.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,041.597,630.005.1 %2.52,131.17791.4162.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,614.621,950.00-20.8 %0.0517.26450.1213.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,967.801,764.1264.5 %5.01,503.64357.3176.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,649.532,885.00-8.9 %0.0752.97350.2653.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์11,738.1710,970.006.5 %3.01,373.230.09100.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์66,651.9028,033.8057.9 %5.0699.65278.2060.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,038.6510,127.008.3 %4.04,635.273,899.7515.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,809.981,479.3047.4 %5.0933.16305.6467.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,511.56753.0050.2 %5.075.5971.066.0 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์2,961.81804.0072.9 %5.0971.190.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,346.36582.3082.6 %5.0762.01201.6873.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,252.542,770.2234.9 %5.01,028.23590.5442.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,002.813,855.6057.2 %5.01,503.641,924.65-28.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,871.574,287.4012.0 %5.01,062.41531.5450.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,815.461,511.3374.0 %5.01,161.35105.2690.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์11,702.279,586.9818.1 %5.01,164.06218.5081.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,603.501,580.4083.5 %5.0723.98197.1072.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,583.762,877.0037.2 %5.0990.21633.8036.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์5,855.893,448.0041.1 %5.01,902.97447.5576.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,601.251,101.6080.3 %5.0933.15256.2172.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,325.992,470.0053.6 %5.0674.3124.7696.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์6,328.992,373.0062.5 %5.01,996.92460.7576.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์51,264.5335,125.5731.5 %5.01,304.931,710.38-31.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,505.87876.0075.0 %5.0609.89167.1672.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,864.591,890.4751.1 %5.0909.73391.5757.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,636.421,259.0065.4 %5.0819.42291.7064.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�4,762.403,047.7636.0 %5.0997.00628.3137.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,556.041,057.3070.3 %5.01,180.37474.5359.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์13,945.988,569.0238.6 %5.05,363.89478.1791.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,245.1613,749.0243.3 %5.01,596.33579.0363.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 218,185.008,772.0051.8 %5.01,771.44340.1980.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 316,822.0410,655.6436.7 %5.01,837.531,097.5440.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)22,734.688,071.8764.5 %5.02,740.78878.6667.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์30,250.7511,178.0063.0 %5.0349.32783.25-124.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,864.613,352.7013.2 %5.0359.03736.67-105.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์179,313.2274,500.0058.5 %5.01,824.671,076.4841.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์22,186.772,080.0090.6 %5.01,115.85750.0032.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์34,601.6118,297.0047.1 %5.0837.49575.0231.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน37,379.7517,736.0052.6 %5.0944.67703.0025.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี21,975.1614,857.6032.4 %5.01,100.501,244.79-13.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์11,324.6416,182.70-42.9 %0.02,619.002,056.3821.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,781.452,019.5446.6 %5.0952.53663.1030.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,462.251,194.0051.5 %5.0685.95478.7030.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์22,870.013,997.0082.5 %5.06,012.145,602.306.8 %3.0
รวม 826,568 399,548 51.66 % 77,285 38,694 49.93 %