จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,677.431,166.0056.5 %5.0426.2996.9077.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,268.235,861.4055.8 %5.061.8939.1436.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,108.705,713.64-39.1 %0.0711.51178.2574.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,792.492.0099.9 %5.0692.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี22,494.4214,077.9937.4 %5.02,963.97666.9077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,010.441,203.0070.0 %5.0350.5971.2579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,471.021,390.0060.0 %5.0336.7257.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,274.42698.0083.7 %5.0320.2657.2882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,356.85526.0084.3 %5.0338.1635.8689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,387.97493.0085.4 %5.0300.9766.5077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,224.63372.0091.2 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,245.22415.0087.2 %5.0495.61118.7576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,926.36369.0090.6 %5.0265.3054.1579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,673.53337.0090.8 %5.0120.2057.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,304.154,150.3043.2 %5.01,415.11756.4646.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,365.221.00100.0 %5.0977.75512.8647.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,739.06690.0074.8 %5.0636.93395.2337.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,287.70890.0072.9 %5.0426.29312.5526.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,079.422,565.0057.8 %5.02,099.681,191.7643.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,941.936,243.0021.4 %5.02,319.92808.8865.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,158.431,881.0040.4 %5.0532.59418.0021.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,219.632,858.3932.3 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,562.581,632.9164.2 %5.01,320.04627.3652.5 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,385.071,660.0051.0 %5.0844.64171.0079.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,104.0812,218.34-20.9 %0.01,548.60320.1579.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,826.122,282.1440.4 %5.01,129.88293.2274.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,250.085,305.3515.1 %5.01,493.15769.7848.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)13,730.3810,813.6221.2 %5.04,901.062,004.7559.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 710,919.0610,668.902.3 %1.04,410.081,660.6062.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,158.45850.0083.5 %5.0749.55159.2478.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,109.24853.5472.5 %5.0597.43415.7730.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,564.093,971.0028.6 %5.0960.41216.6377.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,194.4837,798.00-627.7 %0.01,624.302,371.21-46.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,388.322,033.0040.0 %5.0863.66903.91-4.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,433.061,446.6857.9 %5.0944.45138.5285.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,282.3414,541.57-75.6 %0.01,376.54118.3491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,354.492,013.0080.6 %5.0635.45371.1741.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,422.24146.0095.7 %5.0825.62303.0063.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,762.200.00100.0 %5.0958.74226.7276.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,092.532,683.0047.3 %5.01,339.06548.9059.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,956.003,762.3024.1 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
สพ.ราชบุรี45,360.6626,437.7341.7 %5.01,027.01198.8580.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี26,327.626,330.0076.0 %5.01,027.01520.4549.3 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 113,066.4456,515.5650.0 %5.01,673.4149,956.22-2,885.3 %0.0
รจก.เขาบิน 116,720.98174,254.00-49.3 %0.01,880.54256.5086.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,528.95690.0072.7 %5.0445.29211.6452.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,744.614,169.2512.1 %5.01,110.86400.6263.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,145.9720,971.89-29.9 %0.01,521.30225.0085.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,863.742,179.2068.3 %5.0692.51306.6455.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,817.764,260.0326.8 %5.01,053.80451.2557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,875.19571.0085.3 %5.01,110.86214.0780.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,572.532,520.0029.5 %5.01,032.73366.8064.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี33,857.8712,748.3562.3 %5.04,694.89290.5593.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,291.113,400.5620.8 %5.01,252.31232.2881.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,552.656,087.0042.3 %5.03,799.12642.4583.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 175,509.467,886.0089.6 %5.01,593.16722.1854.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 216,113.506,347.6660.6 %5.0978.54736.0724.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,915.813,561.0027.6 %5.0332.300.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 221,520.9916,608.0022.8 %5.0753.84525.2630.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม42,775.8538,582.009.8 %4.51,054.08971.937.8 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี33,063.1343,573.00-31.8 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ17,354.7326.4399.8 %5.0565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง24,501.648,618.0064.8 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,844.4715,295.00-29.1 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี5,492.937,095.10-29.2 %0.02,394.381.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,714.311,475.0045.7 %5.01,234.41339.0872.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี164,548.8470,186.0057.3 %5.01,433.48387.2273.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,556.592,473.0030.5 %5.01,086.05371.0765.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,499.44662.0073.5 %5.0483.34153.4668.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี22,532.3514,775.3134.4 %5.04,483.263,560.5320.6 %5.0
รวม 1,071,410 724,880 32.34 % 86,600 83,903 3.11 %