จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 61,244.0718,945.0069.1 %5.0262.29181.5330.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,196.72492.0077.6 %5.0719.81116.1183.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี10,508.6712,163.70-15.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี13,282.9113,928.00-4.9 %0.062.43100.23-60.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรีไม่ครบ5,079.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,507.392,142.0038.9 %5.0725.81217.2270.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,127.761,110.0064.5 %5.01,024.0666.0893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี12,651.5714,448.98-14.2 %0.03,020.731,066.6564.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0352.1789.3074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,575.811,301.0063.6 %5.0340.2050.5785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,695.92960.0074.0 %5.0322.4688.9872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,373.66507.0085.0 %5.0250.1390.4463.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,295.55433.0086.9 %5.0285.1788.8868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,181.96477.0085.0 %5.0415.5790.0278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,220.50274.0091.5 %5.0690.3987.8487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,285.48330.0090.0 %5.0895.8582.0290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,090.9648.0098.4 %5.0549.7289.7983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,178.73392.0087.7 %5.0414.1935.7191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,466.96340.0090.2 %5.0267.8488.8266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,137.80325.0089.6 %5.0357.7688.7975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,402.51538.0084.2 %5.0251.7088.9564.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,484.514,709.00-35.1 %0.01,244.40333.4573.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี5,989.585,984.050.1 %0.51,339.491,651.21-23.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,132.091,987.0051.9 %5.01,029.2925.6497.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี3,451.851,419.0058.9 %5.01,579.96218.2886.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,728.93843.0069.1 %5.0704.31132.0681.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13223,578.48192,603.5313.9 %5.096,563.878,340.0591.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,409.06955.0072.0 %5.0852.77291.7665.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,445.203,456.0036.5 %5.02,176.501,305.1940.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3,254.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ314.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,437.123,545.0020.1 %5.01,211.40669.0644.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,656.504,028.00-10.2 %0.0792.52590.0225.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี4,982.5411,985.99-140.6 %0.01,385.3736.0797.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,923.271,858.0036.4 %5.0478.33292.8638.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,150.55663.0079.0 %5.01,043.0835.6696.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,682.78994.9362.9 %5.0833.90376.6854.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,302.663,399.01-2.9 %0.01,138.16434.2961.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,529.9217,856.51-294.2 %0.01,632.431,459.4110.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,714.693,540.0024.9 %5.01,095.69117.9089.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี2,848.611,857.0034.8 %5.01,043.0847.1495.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,957.956,361.12-60.7 %0.01,333.54107.4091.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,755.621,393.0087.0 %5.01,099.98946.6413.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,180.392,669.7016.1 %5.01,138.16423.7062.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,606.751,066.0070.4 %5.01,328.17591.9255.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,328.832,985.8531.0 %5.01,518.48706.8553.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,398.493,508.91-3.2 %0.0872.66117.2186.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,142.707,431.0026.7 %5.0590.72503.2614.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี140,153.2352,649.3662.4 %5.01,721.190.19100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,450.66802.0067.3 %5.0352.30131.6562.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี3,941.823,490.5411.4 %5.01,427.17458.4967.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี2,963.632,044.0831.0 %5.0940.46204.3578.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,109.824,707.507.9 %3.5655.71329.5849.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,956.071,897.0052.0 %5.01,423.25944.1433.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)16,317.364,046.0075.2 %5.07,680.98205.8397.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี44,778.994,596.8389.7 %5.0959.47161.3483.2 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"10,018.571,938.0080.7 %5.0238.5078.1167.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,386.6046,403.99-127.6 %0.01,932.94655.0966.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 227,382.0911,864.0056.7 %5.010,736.24588.2094.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,995.266,087.8832.3 %5.02,546.37629.0075.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 413,153.106,732.0048.8 %5.01,389.03458.6667.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,525.755,476.6956.3 %5.0378.75418.90-10.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,096.144,019.61-91.8 %0.0314.08523.64-66.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,211.9149,327.00-0.2 %0.01,493.56310.4479.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี69,064.3850,290.0027.2 %5.01,136.77719.0036.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี33,804.9437,769.00-11.7 %0.01,366.561,683.35-23.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี27,589.4421,688.0021.4 %5.01,209.08410.6966.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี77,420.3032,186.0058.4 %5.01,133.44518.6954.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,421.348,959.6821.6 %5.0952.05425.7255.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,346.4917,402.0062.5 %5.02,681.721,671.9337.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,186.272,506.0021.4 %5.01,138.16529.1553.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,405.027,814.7245.8 %5.03,711.451,418.0461.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,008.981,346.4055.3 %5.0871.93372.6857.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี74,113.4029,013.0060.9 %5.06,440.395,529.2514.1 %5.0
รวม 1,199,046 771,312 35.67 % 190,066 41,938 77.94 %