จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,657.21602.0077.3 %5.0452.37184.3059.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี17,926.5511,804.4934.2 %5.086.62213.75-146.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,835.621,532.0046.0 %5.0680.56211.2769.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,705.291,234.0054.4 %5.0661.5445.5593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี8,648.1578.6199.1 %5.02,391.44635.8373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,247.88341.0089.5 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง2,954.64532.0082.0 %5.0336.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,238.631,012.0068.8 %5.0209.6971.2566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,224.95574.0082.2 %5.0200.4662.8068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,523.01653.0081.5 %5.0231.1447.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,749.12661.0082.4 %5.0309.3354.4782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,721.40885.0076.2 %5.0309.0541.9186.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง4,970.54579.0088.4 %5.0316.5395.0070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,106.02572.0081.6 %5.0323.0646.2785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,163.991,185.0071.5 %5.0306.3087.4071.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,865.263,051.7861.2 %5.01,174.97869.7226.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,061.441.00100.0 %5.0623.51150.9175.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,574.312,198.0038.5 %5.0965.80769.5020.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,473.36871.0074.9 %5.0690.29393.2043.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,518.521,325.0047.4 %5.0585.48524.5710.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี3,953.572,467.0037.6 %5.01,060.881,262.66-19.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,506.272,578.0026.5 %5.0655.14803.67-22.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,931.682,527.0048.8 %5.01,441.20731.1649.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,860.922,244.0053.8 %5.01,022.85287.1071.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี12,995.193,501.6473.1 %5.01,707.42285.9883.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง10,088.529,884.132.0 %1.03,673.404,069.95-10.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,036.211,103.0063.7 %5.0813.67505.4037.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี6,229.268,593.37-38.0 %0.02,087.74859.1558.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,025.08681.0077.5 %5.0813.6772.4791.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,739.93336.0091.0 %5.0585.48452.1022.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,459.153,021.0012.7 %5.0851.70351.3558.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,650.135,055.8510.5 %5.01,079.89690.2236.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,793.494,053.0065.6 %5.01,289.07810.6737.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,383.261,295.0070.5 %5.0927.77243.7873.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,924.398,212.80-18.6 %0.01,669.3967.2596.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,713.7511,120.0218.9 %5.02,443.85261.5589.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,519.654,412.8248.2 %5.0813.67604.1925.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,302.323,400.6621.0 %5.0832.69645.6922.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,696.732,060.0056.1 %5.0946.78575.2339.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,105.412,400.0041.5 %5.01,213.01699.4542.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,861.262,500.0035.3 %5.0737.61121.7483.5 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี18,114.247,618.0057.9 %5.0509.63256.5049.7 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 73,277.6876,598.14-4.5 %0.01,311.64553.2157.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,231.64508.0077.2 %5.0471.3843.7090.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,622.273,014.0016.8 %5.0690.90294.5057.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี27,797.4918,934.0031.9 %5.01,931.30529.8072.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,157.81217.7993.1 %5.0604.49174.3971.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,799.183,113.0035.1 %5.0927.77414.3955.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,703.171,044.0071.8 %5.0591.03171.0071.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,054.892,757.419.7 %4.5870.72245.5571.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,205.032,825.0032.8 %5.0536.84515.124.0 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,945.984,497.0043.4 %5.02,135.28393.9381.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1618,751.8810,074.0498.4 %5.0983.92452.7054.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 219,216.446,506.7866.1 %5.01,096.36272.6775.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 346,227.909,185.0380.1 %5.01,398.10949.3032.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,780.421.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี73,846.0192,249.00-24.9 %0.01,341.47754.3043.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี108,167.5545,126.7658.3 %5.0822.541,035.24-25.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี26,666.9737,690.00-41.3 %0.0946.571,320.00-39.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส22,330.7016,246.0027.2 %5.0747.11574.3323.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง37,876.2210,301.2072.8 %5.0766.16496.8535.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง68,959.8720,043.4870.9 %5.0689.63859.15-24.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,237.5924,110.00-25.3 %0.01,885.851,402.4025.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,091.302,677.8034.5 %5.0798.91459.8042.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม8,252.4110,441.00-26.5 %0.02,281.9776.2596.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,123.76804.0074.3 %5.0623.51406.5034.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี34,561.299,686.0072.0 %5.03,608.435,194.68-44.0 %0.0
รวม 1,468,942 527,407 64.10 % 66,854 36,830 44.91 %