จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,180.09885.0078.8 %5.0441.31200.6654.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,020.583,153.00-4.4 %0.0612.81196.2168.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม2,989.101,478.0050.6 %5.0574.783,258.50-466.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,545.993,053.1288.5 %5.05,251.83261.5095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 223,577.6917,459.1526.0 %5.02,277.45461.4879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,937.9212,509.2745.5 %5.02,761.61443.6583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,060.781,535.0062.2 %5.0197.2671.7263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,844.642,377.0050.9 %5.0365.2455.3384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,562.761,146.0074.9 %5.0258.34104.6959.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,300.721,807.0089.6 %5.0466.0159.8587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี15,976.65791.0095.0 %5.0256.2447.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,807.83774.0079.7 %5.0353.7757.5783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,887.80918.0081.2 %5.0281.0563.6577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,677.30444.0087.9 %5.0344.2147.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,083.496,196.1452.6 %5.02,361.44960.6859.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,404.362,252.0033.8 %5.0835.21145.6182.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,403.403,683.00-8.2 %0.0783.24511.8634.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,115.601,988.0051.7 %5.0917.07416.5554.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 32,747.091,098.0060.0 %5.0575.57180.8768.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,742.731,166.0057.5 %5.0574.78162.1971.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,871.231,018.0064.5 %5.0631.82230.9163.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,651.406,247.5141.3 %5.01,506.571,446.944.0 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 74,918.392,829.0042.5 %5.02,133.251,308.1538.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,825.103,243.61-14.8 %0.0416.52319.2923.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,630.612,749.0040.6 %5.01,145.25476.3758.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม2,978.071,226.0058.8 %5.0596.370.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,503.5913,646.7812.0 %5.01,848.84196.7989.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,118.191,384.0055.6 %5.0688.86863.57-25.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,362.584,892.2660.4 %5.0686.76671.032.3 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,023.33831.0072.5 %5.0650.8534.3694.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,500.02456.0081.8 %5.0460.69130.1571.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม3,975.802,682.0032.5 %5.0674.52293.4556.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,135.162,507.9851.2 %5.01,339.04485.7063.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,565.573,363.0039.6 %5.01,493.99404.8072.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,911.88867.0082.3 %5.0917.85140.6084.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,426.7211,013.2823.7 %5.03,636.3653.3998.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,807.661,580.4085.4 %5.0726.91640.3911.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,146.092,904.107.7 %3.5745.93273.6063.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,354.801,029.0069.3 %5.0692.38182.8873.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,918.833,502.0049.4 %5.01,581.53584.5663.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,634.754,943.0012.3 %5.0802.96140.7282.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,026.615,548.0244.7 %5.01,083.57551.0049.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก20,913.8446,353.55-121.6 %0.0745.76431.1042.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา28,652.4710,080.0064.8 %5.0980.10423.2356.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,362.4810,080.0047.9 %5.01,002.30449.1855.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร38,443.7631,290.7118.6 %5.01,998.08956.9552.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี28,391.1913,486.4052.5 %5.01,773.53524.2170.4 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม153,756.53159,784.00-3.9 %0.01,795.221,445.8819.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม627.72785.00-25.1 %0.0214.26106.6850.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,425.901.00100.0 %5.01,297.3928.6397.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,187.27363.9488.6 %5.0650.85345.7446.9 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,539.8011,765.0113.1 %5.02,191.141,199.6245.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,726.651,920.0048.5 %5.0993.14434.2956.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม9,156.643,726.0059.3 %5.0621.37352.8543.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,328.321,520.0054.3 %5.0912.7370.2992.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 121,312.0310,337.0951.5 %5.01,181.82466.7060.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 220,885.917,533.3263.9 %5.0949.14544.8142.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม60,783.8012,948.2678.7 %5.0469.25493.70-5.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,277.5212,175.54-94.0 %0.0347.74715.57-105.8 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง26,524.5323,532.6211.3 %5.0647.70543.0916.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม146,763.7062,832.0057.2 %5.0888.95619.1830.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม48,666.447,781.0084.0 %5.0370.32546.40-47.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม30,746.0832,789.00-6.6 %0.0558.91246.7255.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)49,411.5215,980.8067.7 %5.0463.31349.2424.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล45,582.1515,648.0065.7 %5.0480.62218.6854.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,110.8617,770.30-119.1 %0.01,213.071,789.35-47.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)259,811.97377,456.00-45.3 %0.01,616.041,572.732.7 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,217.892,742.0014.8 %5.0764.94559.1526.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,750.66829.0069.9 %5.0403.62166.8858.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ47,749.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,212.57ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม41,845.6418,049.3456.9 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,413,356 1,052,736 25.52 % 76,108 37,508 50.72 %