จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร1,665.911,165.0030.1 %5.0166.3673.1056.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,798.991,449.0048.2 %5.0481.42143.9970.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,658.341,278.0051.9 %5.0462.4134.4992.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 122,346.981,505.0093.3 %5.03,037.69559.5581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,711.0817,968.0035.2 %5.03,309.57401.9887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,435.67645.0090.0 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,088.516,887.65-68.5 %0.01,013.85340.5266.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,269.941,988.0039.2 %5.0728.63413.0943.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,868.031,240.0056.8 %5.0424.37179.8057.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,714.251,065.0060.8 %5.0481.42170.3264.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,833.591,643.0042.0 %5.0452.24565.75-25.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,693.461,911.00-12.8 %0.0351.47234.5233.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,007.134,002.860.1 %0.51,032.87452.6356.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,458.7414,644.00-54.8 %0.01,165.98395.8066.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,140.661,792.0042.9 %5.0576.50286.9550.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,231.54889.0072.5 %5.0671.5935.1494.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,565.625,375.00-109.5 %0.0367.33298.3318.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,353.783,107.747.3 %3.5728.63182.4075.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,143.9832,859.01-259.4 %0.01,566.731,105.6229.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,294.761,430.0066.7 %5.0880.77359.4259.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,780.721,091.0060.8 %5.0451.58103.1777.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,014.3910,110.79-101.6 %0.01,288.2269.5794.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,484.59975.0060.8 %5.0348.31195.7043.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,400.971,524.0055.2 %5.0652.57243.1062.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,061.293,067.00-0.2 %0.0595.52115.8780.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,305.952,805.3734.8 %5.0576.50162.3571.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,712.423,988.00-7.4 %0.0519.452.4999.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,104.302,000.0082.0 %5.0764.58241.3168.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 56,932.7163,145.44-10.9 %0.0929.35695.7525.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,189.9413,788.00-122.7 %0.01,806.18994.5844.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,759.601,224.0055.6 %5.0329.30149.7954.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,039.1213,780.20-37.3 %0.02,402.04672.7572.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,599.893,373.006.3 %3.0842.73344.4159.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,976.5413,921.00-55.1 %0.01,649.65431.3073.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,409.591,223.0064.1 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,016.086,237.5711.1 %5.02,177.1731.7398.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร18,824.723,259.9282.7 %5.0299.73196.5334.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,615.599,068.6458.0 %5.01,138.81264.5276.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,102.303,234.1078.6 %5.0248.76212.2614.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร72,265.6072,708.00-0.6 %0.01,191.70639.2246.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว36,647.6016,392.0055.3 %5.0386.44357.617.5 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,045.066,332.4642.7 %5.01,098.20769.0830.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,901.912,713.8044.6 %5.0747.65759.45-1.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,296.11498.0078.3 %5.0310.28177.7242.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร63,469.0028,791.0054.6 %5.013,547.465,380.3560.3 %5.0
รวม 501,237 388,096 22.57 % 53,172 19,446 63.43 %