จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,604.87599.0077.0 %5.0259.39157.9439.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,465.871,028.0058.3 %5.0392.7867.2382.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,166.651,136.0047.6 %5.0354.75130.8463.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,466.318,045.0429.8 %5.01,666.86310.6681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง3,866.861,285.0066.8 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,596.70701.0080.5 %5.0246.1747.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,110.25205.0093.4 %5.0145.240.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,111.66304.0090.2 %5.0127.7047.5062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,138.03162.0094.8 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,224.63336.0089.6 %5.0140.5095.0032.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้895.9665.0092.7 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,982.551,408.0052.8 %5.0601.96464.3022.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,481.191,224.0064.8 %5.0792.12401.8449.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,918.73506.8082.6 %5.0506.88467.027.9 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,571.60861.0066.5 %5.0430.82378.4212.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง2,951.071,345.0054.4 %5.0601.94545.219.4 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,963.653,651.36-85.9 %0.0386.40227.9741.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,056.741,584.0023.0 %5.0925.23488.5447.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,721.5014,058.21-19.9 %0.0887.20464.9547.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง2,818.74680.0075.9 %5.0544.91190.7965.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,293.82895.0072.8 %5.0582.9528.4695.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,580.13600.0076.7 %5.0316.7257.0082.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง2,818.952,534.0010.1 %5.0487.86215.4055.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,823.3917,953.00-40.0 %0.01,457.681,310.1710.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,342.783,033.0030.2 %5.0792.12677.3514.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,052.281,317.0056.9 %5.0563.93299.0747.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,360.749,410.62-47.9 %0.01,191.4373.0893.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,095.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5430.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง2,995.991,564.0047.8 %5.0582.95269.0153.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,721.111,277.0065.7 %5.0659.01499.8324.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,629.551,307.0064.0 %5.0639.99273.6257.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง2,932.072,276.0022.4 %5.0392.7854.3986.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง2,775.741,257.0054.7 %5.0591.00244.8258.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 37,058.9732,981.8811.0 %5.0630.29669.81-6.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง483.55700.00-44.8 %0.0278.69105.7562.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,412.65609.0074.8 %5.0269.61171.3436.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,387.034,930.37-45.6 %0.0601.96378.1037.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,013.131,735.0042.4 %5.0449.830.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,360.402,300.0031.6 %5.0572.86188.1067.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง14,987.1412,777.5414.7 %5.01,015.96370.9063.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง3,928.483,067.4621.9 %5.0264.25137.9247.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง59,316.1650,940.0014.1 %5.01,017.70936.947.9 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง15,680.1013,349.1614.9 %5.0293.85576.11-96.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ26,654.8913,618.0148.9 %5.0368.70256.5030.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,506.7513,967.70-153.6 %0.0977.451,064.04-8.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 2,772.371,583.0042.9 %5.0525.90269.4348.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,448.93456.0081.4 %5.0335.74191.9142.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง16,061.977,258.8154.8 %5.02,236.861,997.2110.7 %5.0
รวม 321,513 242,882 24.46 % 27,123 15,899 41.38 %