จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,167.79747.0065.5 %5.0216.13107.4250.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,341.393,920.88-17.3 %0.0425.31114.0173.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,679.791,326.3050.5 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,467.3714,967.0045.5 %5.02,331.45373.5884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0205.0147.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,347.93555.0083.4 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,228.40266.0091.8 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,309.124,871.74-47.2 %0.0936.04321.1665.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,575.702,666.8441.7 %5.0672.47351.3247.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,848.331,271.0067.0 %5.0767.60273.8964.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,644.20567.0078.6 %5.0425.31226.0646.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม14,414.04878.0093.9 %5.05,521.60326.8394.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,792.93403.4089.4 %5.0387.28363.516.1 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,805.141,975.0029.6 %5.0603.6766.0889.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,593.351,818.0049.4 %5.0653.50306.8853.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม11,820.169,888.6216.3 %5.0921.8570.4292.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม2,838.85952.0066.5 %5.0486.63325.4733.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,880.21715.0075.2 %5.0482.3636.9292.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,574.17426.5083.4 %5.01,331.39428.9667.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,113.482,209.3229.0 %5.0520.39188.5663.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,462.062,686.0039.8 %5.01,109.83352.2568.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,923.801,809.0063.3 %5.01,357.09670.4250.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม2,799.371,095.0060.9 %5.0387.2852.7686.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม3,955.844,687.61-18.5 %0.0900.7131.2696.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,364.601,114.0089.3 %5.0425.31258.7439.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,177.241,492.0053.0 %5.0596.45323.9445.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,224.382,684.0016.8 %5.0653.50206.1768.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,353.991,936.4455.5 %5.0539.40197.5463.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,480.772,109.0039.4 %5.0349.2457.0083.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,202.972,924.0071.3 %5.0482.36147.2569.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 35,176.0414,688.8458.2 %5.0612.61240.1960.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,421.18584.0075.9 %5.0235.15108.0954.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,086.523,293.1619.4 %5.0938.74274.9470.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,742.30615.9077.5 %5.0368.26130.6964.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,720.893,026.0018.7 %5.0710.55296.3058.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,135.051,010.0067.8 %5.0482.36470.022.6 %1.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม2,751.042,391.7613.1 %5.0463.34211.1054.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม13,033.189,711.5125.5 %5.0564.06510.619.5 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,877.672,160.0055.7 %5.0334.17351.48-5.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม51,688.4475,839.00-46.7 %0.0998.34818.8918.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,510.399,245.7931.6 %5.0348.10271.2322.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา14,230.241,654.0088.4 %5.0225.80205.509.0 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,271.5210,590.1534.9 %5.0936.80681.4127.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม28,304.7623,723.0016.2 %5.01,306.43458.8564.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,750.571,450.0047.3 %5.0463.34323.4830.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,295.9080.6296.5 %5.0254.16194.8923.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,505.723,674.9768.1 %5.02,678.892,354.1812.1 %5.0
รวม 367,889 236,700 35.66 % 36,342 14,224 60.86 %