จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,160.14669.0069.0 %5.0454.02156.1765.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,086.944,597.0649.4 %5.063.1652.9816.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,674.803,982.5962.7 %5.0758.25311.7758.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,526.071,027.0070.9 %5.0682.1935.8094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,332.268,922.5941.8 %5.02,260.54449.9580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,979.19663.0083.3 %5.0203.0763.1768.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,133.27327.0089.6 %5.0358.5559.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,173.07624.0080.3 %5.0162.6061.7662.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,532.03302.0091.4 %5.0166.6250.1169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,311.55607.0081.7 %5.0305.7337.0587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,141.97322.0089.8 %5.0411.5771.0782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ4,782.33650.0086.4 %5.0358.3044.4787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี3,804.671,018.0073.2 %5.0277.7049.8482.1 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,220.8092.8695.8 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี10,512.174,482.8657.4 %5.01,157.59858.8025.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0833.67234.7271.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,938.051,953.0050.4 %5.0986.47266.9172.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,720.353,206.0032.1 %5.0858.49498.0242.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี2,793.261,000.0064.2 %5.0720.22285.0060.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี7,174.062,128.0070.3 %5.02,526.761,545.7338.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,261.452,742.00-21.2 %0.0480.10268.0144.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,080.532,478.0039.3 %5.01,271.68936.4426.4 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,757.392,775.1126.1 %5.0714.36390.0945.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,456.7812,296.001.3 %0.51,556.92179.2088.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,087.188,873.00-25.2 %0.02,919.11897.7569.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,884.701,665.0065.9 %5.0815.30272.2266.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี2,909.31753.0074.1 %5.0777.2771.4790.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,950.601,069.0063.8 %5.0606.12339.1544.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,083.122,822.558.5 %4.0815.30107.1686.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,082.627,560.51-6.7 %0.01,956.2884.5595.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,009.383,009.0025.0 %5.01,214.66473.3861.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,079.171,346.0056.3 %5.0796.28228.7171.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,474.759,329.461.5 %0.52,469.6965.7797.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,511.89971.0087.1 %5.0834.31474.7643.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,037.784,624.88-14.5 %0.0948.41479.4249.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,910.252,216.1443.3 %5.0720.2293.1087.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,058.442,529.0037.7 %5.01,005.49378.5762.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,525.782,449.0030.5 %5.0777.29107.2486.2 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,502.381,869.0082.2 %5.0731.11375.2548.7 %5.0
รจก.เพชรบุรี 58,014.3247,890.3417.5 %5.01,231.24593.5151.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,634.62751.0071.5 %5.0530.06120.4777.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,073.943,157.0137.8 %5.01,154.13413.9264.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,569.101,343.1370.6 %5.0701.23165.8376.4 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,189.593,046.9427.3 %5.01,119.58299.6273.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,193.141,097.3265.6 %5.0758.25260.5665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,287.9013,654.00-2.8 %0.03,595.43314.8091.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 172,067.2310,580.0085.3 %5.0886.93381.4057.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 242,251.888,767.4179.2 %5.01,652.40467.2171.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,713.319,601.5042.6 %5.02,872.47536.1581.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,955.904,588.007.4 %3.5406.09542.45-33.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี72,256.9542,737.3940.9 %5.0861.86863.33-0.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี77,079.4436,908.0052.1 %5.0856.02919.51-7.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี24,802.5524,826.77-0.1 %0.0910.831,418.80-55.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี47,968.391,973.0095.9 %5.0858.79636.4025.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ13,054.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ507.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด73,610.5418,396.0175.0 %5.0825.58664.7319.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,897.8117,952.00-64.7 %0.01,823.441,836.06-0.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,146.771,928.0038.7 %5.0739.23432.2541.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,788.401,076.0071.6 %5.0568.09274.5151.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี26,807.6521,985.0018.0 %5.06,905.765,191.7524.8 %5.0
รวม 772,775 381,228 50.67 % 64,861 27,739 57.23 %