จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,037.55694.0077.2 %5.0457.63170.7362.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,219.128,049.00-11.5 %0.054.34143.41-163.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์2,191.913,103.50-41.6 %0.068.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,391.963,405.27-0.4 %0.0799.92126.2584.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,538.541,174.0053.8 %5.0609.7836.6294.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,407.555,845.9259.4 %5.02,302.20857.2662.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,777.34954.9074.7 %5.0326.3535.4089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,176.34887.0072.1 %5.0276.6893.4366.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,195.74505.0084.2 %5.0275.8157.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,372.12608.0082.0 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,182.69324.0089.8 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,859.121,175.0069.6 %5.0559.1576.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,224.111,181.0072.0 %5.0593.70950.00-60.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,255.95383.0091.0 %5.0372.57114.0069.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,217.454,192.4019.6 %5.0837.71203.3075.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,728.244,436.18-19.0 %0.01,084.14252.3476.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,462.071,272.0048.3 %5.0610.29184.5669.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,213.95908.0059.0 %5.0541.7088.4783.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,794.321,351.2051.6 %5.0552.74151.2772.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,438.071,139.0074.3 %5.01,028.11487.8452.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,670.231,006.0062.3 %5.01,383.46193.9086.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,121.682,252.7745.3 %5.0761.89447.7241.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,701.283,964.4073.0 %5.05,292.171,005.7781.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,113.101,449.9031.4 %5.0503.10606.05-20.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,353.131,292.5570.3 %5.01,045.481,005.123.9 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,945.531,167.9060.4 %5.0799.9396.0488.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,773.398,314.0029.4 %5.01,180.26540.1354.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน75,829.1745,303.5340.3 %5.0466.73150.4867.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,042.256,723.8444.2 %5.04,254.883,520.7017.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,138.381,456.0053.6 %5.0856.9739.3395.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,213.571,020.0053.9 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,759.87402.0077.2 %5.072.5757.8620.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,691.194,319.007.9 %3.589.9457.8635.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,241.27509.0084.3 %5.0762.6771.6090.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,411.12528.0078.1 %5.0571.74262.6954.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,240.172,894.4010.7 %5.0837.97439.0247.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,380.992,189.0035.3 %5.01,584.78346.0178.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,055.134,057.0055.2 %5.01,750.73333.0581.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,580.701,097.9880.3 %5.0742.87171.6476.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,247.377,368.25-40.4 %0.01,446.48122.4291.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,103.6810,919.9916.7 %5.02,080.621,986.254.5 %2.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,945.701,595.0084.0 %5.0647.81359.6944.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,263.892,518.6022.8 %5.0935.09307.4167.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,761.471,473.0046.7 %5.0723.86332.0954.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,033.69219.3092.8 %5.0780.92426.0045.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,380.613,979.0037.6 %5.0724.09114.0384.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,551.912,008.0081.0 %5.0840.82319.4862.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 55,477.7431,326.5643.5 %5.01,018.72905.1811.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,588.02593.0077.1 %5.0514.70124.4875.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,267.794,483.9251.6 %5.0971.06407.8358.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,232.201,031.7068.1 %5.0609.78165.0872.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,175.135,389.5734.1 %5.01,408.43760.6346.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,617.33907.0065.3 %5.0704.84114.0083.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,916.011,943.4133.4 %5.0705.072.9799.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,310.07135,040.00-148.6 %0.01,958.11904.8053.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 124,388.497,312.0170.0 %5.01,318.16767.6341.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 229,020.589,463.3367.4 %5.01,631.63558.9565.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,773.336,063.6570.8 %5.0291.72640.95-119.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,274.361,908.2116.1 %5.0314.08237.5024.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์574,915.5646,812.5391.9 %5.04,037.08291.0892.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน55,523.313,460.0093.8 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี46,708.0614,180.2069.6 %5.0821.30346.7557.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล33,562.3116,986.0049.4 %5.0963.191,476.83-53.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,664.4116,410.00-4.8 %0.02,212.60939.1457.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,599.62979.0087.1 %5.0874.74503.3542.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,483.56585.0076.4 %5.0514.71170.3566.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,438.511,326.0091.9 %5.05,143.862,910.7143.4 %5.0
รวม 1,274,171 467,818 63.28 % 70,271 30,746 56.25 %