จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,244.18900.0059.9 %5.0538.64159.0070.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,225.8116,571.3734.3 %5.0536.54356.0033.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,332.346,643.8035.7 %5.069.24174.15-151.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช7,877.341,911.9075.7 %5.057.68121.54-110.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,682.622,015.0024.9 %5.0728.80204.5871.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,646.941,380.0047.9 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช20,694.8420,109.792.8 %1.03,838.49615.6084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3673.1584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,160.01286.0090.9 %5.0185.8257.1269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,075.80198.0093.6 %5.0178.0034.0480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,462.331,267.0063.4 %5.0462.0321.2095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,042.29210.0093.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,275.68454.0086.1 %5.0246.1470.7871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,145.31490.0084.4 %5.0353.5335.2490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,240.52620.0080.9 %5.0246.3634.0586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,054.442,061.0049.2 %5.0584.8035.3494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,281.03226.0093.1 %5.0274.8049.2182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,448.70244.0092.9 %5.0369.0569.8981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,495.01579.0083.4 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,429.48528.0088.1 %5.0234.0038.7683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,403.11345.0089.9 %5.0383.3372.2081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,481.75366.0089.5 %5.0388.1541.6589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,163.91686.0078.3 %5.0337.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,061.85372.0087.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,130.00306.0090.2 %5.0192.8371.6162.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,092.47270.0091.3 %5.0246.6270.6871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,229.66312.0090.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,340.266,541.29-22.5 %0.0804.8757.8092.8 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,078.936,014.00-18.4 %0.0604.94106.4082.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,169.054,802.5822.2 %5.01,812.71549.1069.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,340.72969.0058.6 %5.06,343.99292.6095.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,653.79910.0065.7 %5.0718.66228.9568.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,534.361,218.5051.9 %5.0484.48387.6020.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0343.38136.8060.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.11201.2523.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,873.712,699.0044.6 %5.01,375.33574.3258.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,009.181,195.0060.3 %5.0918.96379.8858.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,911.9022,347.06-87.6 %0.05,181.663,681.4029.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,372.001,390.0058.8 %5.01,533.47172.7988.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,476.161,104.0075.3 %5.01,546.50824.1946.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,425.884,875.02-42.3 %0.01,090.112,523.23-131.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,143.473,612.41-14.9 %0.0698.50109.8884.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,819.902,682.4653.9 %5.02,116.962,019.724.6 %2.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,645.342,636.0027.7 %5.01,215.67501.6058.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช10,962.8112,059.10-10.0 %0.01,307.80335.3574.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช137,503.20148,009.00-7.6 %0.0721.88759.05-5.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,773.2711,297.05-28.8 %0.03,566.352,723.9023.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,660.161,711.0053.3 %5.01,013.67575.7043.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)2,897.791,033.0064.4 %5.0785.85274.4465.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,109.02993.0068.1 %5.081.4646.1143.4 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,753.12849.0051.6 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,753.12374.0078.7 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,331.09844.0074.7 %5.0880.5551.4294.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,629.781,000.0062.0 %5.0721.26423.4641.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,612.463,424.6625.8 %5.0976.020.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,000.5827,893.00-248.6 %0.02,592.373,015.49-16.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,905.795,422.0031.4 %5.01,584.52867.8145.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,617.812,131.0041.1 %5.01,128.14129.4888.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช4,561.7010,974.00-140.6 %0.01,451.40117.0591.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,078.24245.3994.0 %5.01,128.14650.7542.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,551.804,361.34-22.8 %0.01,071.10254.9576.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,707.882,406.0048.9 %5.01,451.41527.9463.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,791.191,833.0061.7 %5.01,466.52756.4148.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,657.464,173.0026.2 %5.0899.9581.5690.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช13,978.904,056.5471.0 %5.0546.67331.6339.3 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 167,102.27127,112.0023.9 %5.02,367.931,866.2921.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 37,620.4023,236.2538.2 %5.0880.70520.7440.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,812.774,265.0026.6 %5.0510.56157.8769.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,312.821,484.0035.8 %5.0614.69171.0072.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,208.163,351.0020.4 %5.01,242.24721.2141.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,511.281,323.6047.3 %5.0690.76142.5079.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,608.031,944.0025.5 %5.0937.99388.5558.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,449.642,639.0040.7 %5.01,833.48561.1869.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,541.254,012.2211.6 %5.01,063.55401.8562.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,286.144,987.4984.6 %5.0757.09295.1861.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)23,937.998,050.0066.4 %5.02,826.20880.1168.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,890.3711,025.7964.3 %5.0915.72300.1567.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 226,623.9413,560.0049.1 %5.01,663.76787.2352.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 320,494.278,514.0058.5 %5.02,573.68845.8267.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 12,967.7310,368.9120.0 %5.01,342.58564.8457.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,394.8314,499.0011.6 %5.0463.95911.15-96.4 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล36,479.1562.8399.8 %5.0705.54435.5538.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,911.473,978.6432.7 %5.0297.51236.9520.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช40,756.2225,000.0038.7 %5.0888.351.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,293.8914,928.0058.9 %5.0957.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,041.099,166.0054.3 %5.0766.38461.3339.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง149,352.0636,945.8875.3 %5.01,388.06756.0745.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช81,530.7148,500.0040.5 %5.01,752.69630.5064.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช44,571.1624,500.0045.0 %5.01,329.18332.5075.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล691,641.9431,027.0095.5 %5.01,101.0986.8792.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช25,319.8415,781.0037.7 %5.0786.60548.5130.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช430,365.7233,195.4092.3 %5.01,109.081,006.249.3 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,189.486,031.9670.1 %5.0924.65662.0928.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,166.0624,240.00-33.4 %0.02,511.641,490.5740.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช20,249.0816,081.7620.6 %5.03,998.711,954.9051.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช105,139.5550,809.0051.7 %5.02,084.77627.0069.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,446.433,165.188.2 %4.01,090.11760.1930.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,774.231,062.0061.7 %5.0804.87184.9577.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,831.7038,870.504.8 %2.05,603.115,531.041.3 %0.5
รวม 2,612,831 991,155 62.07 % 111,266 52,479 52.84 %