จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,644.371,245.0052.9 %5.0412.1747.5088.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37167.44-182.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,729.711,206.0055.8 %5.0348.81229.5034.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,432.502,420.0029.5 %5.0640.3950.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,030.918,247.008.7 %4.01,914.43533.2072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,229.181,197.0071.7 %5.0308.61119.4561.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,565.72940.0073.6 %5.0349.1423.4393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,440.87393.0088.6 %5.0202.0958.8070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,439.66829.0075.9 %5.0332.95106.8167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,451.77400.5088.4 %5.0289.3770.1575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,418.23629.0081.6 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,400.84388.0088.6 %5.0420.3867.0084.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,116.254,536.00-10.2 %0.0792.41120.6584.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,285.562,478.4724.6 %5.0678.39355.8547.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,271.291,239.2371.0 %5.0305.55140.9253.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,199.81538.0075.5 %5.0407.43244.9739.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่2,951.221,120.0062.0 %5.0602.33232.7561.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,396.232,886.0015.0 %5.0697.41323.2353.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่2,905.781,502.0048.3 %5.0659.38171.6274.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,402.602,025.0040.5 %5.0811.42223.5672.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,676.421,668.1370.6 %5.0902.071,944.65-115.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,141.901,047.6051.1 %5.0483.70296.9738.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,526.094,260.885.9 %2.51,267.95576.2754.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,628.301,768.0051.3 %5.0666.71339.6849.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,703.3310,345.7518.6 %5.01,096.80677.3538.2 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่811,580.63807,473.630.5 %0.54,226.991,745.1558.7 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,730.631,804.2061.9 %5.0773.47530.1931.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 46,041.435,615.0087.8 %5.0431.9971.7483.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,050.061,079.0064.6 %5.0678.4166.5090.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,677.421,069.0060.1 %5.0526.26301.9542.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,095.382,437.0021.3 %5.0735.44247.4266.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,225.482,453.0023.9 %5.0659.38558.8215.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,725.205,922.00-59.0 %0.0811.50294.7563.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,167.252,333.0054.9 %5.0773.47202.0673.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,424.4310,255.0323.6 %5.01,286.9247.5096.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,743.831,959.0028.6 %5.0659.38292.6055.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,502.062,659.6540.9 %5.0811.52375.0353.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,567.052,011.0021.7 %5.0469.22332.6129.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,493.781,317.0062.3 %5.0849.54374.3055.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่2,947.262,997.63-1.7 %0.0602.33165.8272.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,207.882,856.0074.5 %5.0716.44451.5137.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่64,949.1421,870.0066.3 %5.01,256.06570.0054.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,965.062,296.0022.6 %5.0564.3695.4183.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2,904.302,982.00-2.7 %0.0583.31368.6036.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,898.341,904.0034.3 %5.0564.36219.4561.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,554.014,258.306.5 %3.0830.54523.4537.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่2,915.172,985.00-2.4 %0.0621.34194.6368.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,836.568,105.4325.2 %5.03,017.36501.0083.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่16,499.688,079.3551.0 %5.01,768.34607.4365.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,693.873,422.1039.9 %5.0414.30228.0045.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่63,138.1357,472.009.0 %4.51,248.21989.9020.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,918.187,955.0060.1 %5.0705.68893.22-26.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,107.1816,500.34-2.4 %0.0638.61708.72-11.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม20,553.0311,729.0042.9 %5.0625.84325.2448.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก25,719.6424.7099.9 %5.0657.74898.59-36.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,032.965,850.3435.2 %5.01,404.791,260.7010.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,020.381,650.1245.4 %5.0637.54558.5112.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,347.62871.0062.9 %5.0393.15258.4034.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,070.732,011.0084.6 %5.01,973.75365.0381.5 %5.0
รวม 1,309,292 1,067,516 18.47 % 47,895 22,747 52.51 %