จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,278.62575.0074.8 %5.0376.72272.4327.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,564.2324,845.1721.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,426.923,797.9048.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,875.052,992.50-4.1 %0.0547.87161.1670.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,117.031,007.0067.7 %5.0623.9368.5789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,734.999,912.007.7 %3.51,745.88558.1368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,721.40742.0084.3 %5.0228.46101.6555.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว425.04380.0010.6 %5.0475.0372.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,064.82368.0090.9 %5.0237.1318.7692.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,588.60416.0088.4 %5.0188.0588.4053.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,639.21987.0072.9 %5.0356.4346.5087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,249.96328.0089.9 %5.0209.2086.7258.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,483.62554.0087.6 %5.0321.5081.4474.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,796.983,436.009.5 %4.5795.08832.20-4.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,140.355,495.0061.1 %5.0814.09290.3864.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,865.351,236.2068.0 %5.0833.11465.5044.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,457.98954.0072.4 %5.0392.76241.5838.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,736.301,059.0061.3 %5.0604.95200.4966.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,288.182,365.0028.1 %5.0653.53702.48-7.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,004.173,996.0033.4 %5.0905.51700.8522.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,839.642,401.8037.4 %5.01,023.27618.6939.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,755.611,128.0059.1 %5.0566.9235.8293.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,714.678,169.45-73.3 %0.01,023.27245.9476.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,823.962,253.0020.2 %5.0463.3735.6392.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25641.0060.4 %5.059.8933.9543.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,844.57807.0071.6 %5.0661.9669.9689.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,456.94834.0066.1 %5.0490.85347.5029.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,217.952,079.0035.4 %5.0642.98205.0268.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,157.8039,979.00-675.1 %0.01,175.401,203.66-2.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,904.983,037.0022.2 %5.01,080.32699.4635.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,840.413,614.0025.3 %5.01,308.51518.2660.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,372.245,425.3814.9 %5.0703.85105.1685.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,822.291,547.0085.7 %5.0680.98685.64-0.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,146.432,574.5218.2 %5.0776.09304.6960.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,364.913,459.0053.0 %5.0719.01180.0075.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,648.522,198.0061.1 %5.0719.01158.3678.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,602.352,529.002.8 %1.0437.3071.3883.7 %5.0
สพ.พังงา10,853.941,935.0082.2 %5.01,716.21486.2771.7 %5.0
รจจ.พังงา 74,312.0587,930.00-18.3 %0.0766.20453.3540.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,516.64959.0061.9 %5.0414.76124.4570.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,820.002,746.0076.8 %5.0900.74574.2036.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,862.881,031.0078.8 %5.0431.76234.6545.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,000.205,471.28-36.8 %0.0608.65584.174.0 %2.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,053.101,452.0052.4 %5.0680.98200.1970.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,107.9610,232.3421.9 %5.02,582.58409.7684.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)19,488.698,011.6958.9 %5.01,588.17322.1279.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,009.117,056.6070.6 %5.01,590.48424.3073.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,925.913,492.3055.9 %5.0290.05616.77-112.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา47,868.3756,102.70-17.2 %0.0986.79728.0926.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,428.1821,366.00-15.9 %0.0563.49656.00-16.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,987.8212,080.0042.4 %5.0650.11423.9934.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า25,131.929,327.0162.9 %5.0669.29465.4930.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,828.2017,575.50-27.1 %0.01,528.062,298.70-50.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,369.931,452.0056.9 %5.0632.12467.6726.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,308.77642.0072.2 %5.0205.65179.4112.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา13,643.018,833.2035.3 %5.03,852.923,467.8910.0 %5.0
รวม 515,108 405,818 21.22 % 43,501 23,627 45.69 %