จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,896.39793.0072.6 %5.0344.52212.0738.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11544.75-491.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,505.6611,112.3940.0 %5.059.76211.00-253.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,620.4113,550.00-274.3 %0.0572.71194.9166.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,791.231,251.0055.2 %5.0439.6035.0892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,646.1416,693.3539.6 %5.03,215.94789.6075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,506.274,200.0066.4 %5.0401.570.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 21,738.782,315.00-33.1 %0.0401.5795.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,558.401,292.0071.7 %5.0329.3649.7184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,976.461,257.0074.7 %5.0390.26104.5073.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,739.734,328.0035.8 %5.0629.76158.6574.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,055.8231.8197.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,197.885,200.00-23.9 %0.0781.89522.5033.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,777.011,992.0065.5 %5.01,124.16128.2288.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,139.911,761.0057.5 %5.0800.90366.7554.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,326.532,678.0019.5 %5.0420.58166.8360.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,729.201,674.0038.7 %5.0325.50314.313.4 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต2,994.322,664.0011.0 %5.0458.62665.38-45.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,645.181,867.00-13.5 %0.0331.5982.1275.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,696.492,007.0045.7 %5.0724.84265.6663.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต2,965.862,396.0019.2 %5.0439.60109.2575.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,112.7422,270.00-264.3 %0.01,409.42227.1783.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,792.463,714.002.1 %1.0724.84608.9916.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,849.273,052.0020.7 %5.0762.87233.7269.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก22,197.8914,967.1632.6 %5.0260.13203.7321.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,701.22420.0075.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,088.861,572.0049.1 %5.0515.6663.6287.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,900.201,021.5064.8 %5.0382.55273.5128.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,818.933,734.002.2 %1.0705.82207.9970.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,689.6525,247.00-343.7 %0.01,200.241,311.46-9.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,095.12558.0089.0 %5.01,276.30512.3659.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,844.061,126.0070.7 %5.0724.8465.5591.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,868.8512,217.05-108.2 %0.01,162.2126.8897.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต4,393.151,405.0068.0 %5.0439.60482.65-9.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,587.684,545.46-26.7 %0.0610.74245.1059.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,798.911,445.0062.0 %5.0705.82266.1162.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต2,896.841,768.0039.0 %5.0439.60228.4748.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,460.034,346.00-25.6 %0.0591.7355.8890.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,885.674,932.9154.7 %5.0376.23421.08-11.9 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 58,418.1239,613.4032.2 %5.0938.93371.2060.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,563.93897.0065.0 %5.0267.67141.7347.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,498.222,473.0929.3 %5.0629.76220.0965.1 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,044.477,710.59-52.9 %0.0895.98274.3369.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,846.291,963.0049.0 %5.0800.90228.9371.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,955.521,187.0059.8 %5.0476.65376.6621.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,164.843,103.002.0 %1.0420.58148.6264.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต34,990.9411,834.0166.2 %5.0645.60215.6566.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,934.213,979.97-35.6 %0.0271.8695.0065.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,293.6628,139.94-15.8 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,172.2263,090.40-46.1 %0.0640.16404.0036.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต132,649.1782,663.0037.7 %5.0399.82671.83-68.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,333.9115,393.0111.2 %5.0350.60257.0426.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,593.4514,856.00-9.3 %0.01,012.46989.172.3 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 2,834.993,627.00-27.9 %0.0382.55120.5368.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,417.51782.0067.7 %5.0249.4489.4064.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,174.8410,484.6072.5 %5.02,595.154,539.00-74.9 %0.0
รวม 606,320 479,169 20.97 % 36,893 20,006 45.77 %