จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,218.25115.0096.4 %5.0254.95187.1526.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,453.8511,307.00-153.9 %0.01,725.76176.1789.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,465.3654,602.3511.2 %5.0270.69975.97-260.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,494.8513,604.3530.2 %5.089.37128.16-43.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,440.242,179,080.00-33,735.4 %0.070.71139.67-97.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,196.842,000.0052.3 %5.01,360.00520.6061.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,567.902,469.0030.8 %5.0747.910.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,769.431,418.0048.8 %5.0825.64149.5781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,110.213,136.5876.1 %5.04,634.88296.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,697.8113,013.6633.9 %5.03,130.41626.0580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,277.726,245.4453.0 %5.01,742.24295.6083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,860.711,600.0072.7 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,330.161.00100.0 %5.0347.93115.4466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,079.11481.0090.5 %5.0242.0142.9282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง4,981.32345.0093.1 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,031.68630.0087.5 %5.0378.0435.2290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4,949.78396.0092.0 %5.0342.8634.0890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,269.67776.0076.3 %5.0461.3376.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,071.34394.0092.2 %5.0337.3170.8379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,013.43549.0089.0 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร5,054.07425.0091.6 %5.0297.7760.8779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา4,991.74295.0094.1 %5.0310.2583.3973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี4,914.53272.0094.5 %5.0326.6115.6095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,008.43390.0092.2 %5.0243.0345.9281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน4,969.46532.0089.3 %5.0253.7388.1465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม4,933.83350.0092.9 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,738.061,092.0070.8 %5.0452.2838.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,497.08534.0084.7 %5.0382.8898.2874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม4,993.8710.0099.8 %5.0209.2917.4791.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,552.324,762.0054.9 %5.0673.24352.4547.6 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,725.142,674.0065.4 %5.0582.26103.8882.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,795.157,826.46-63.2 %0.02,029.681,067.8047.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,904.958,500.0070.6 %5.09,804.21809.4091.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,537.421.00100.0 %5.0381.87209.0045.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,355.911,514.5035.7 %5.0446.60354.3520.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,520.13945.0062.5 %5.0646.77486.4024.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,227.201,707.0047.1 %5.0502.64218.5056.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี877.001,905.00-117.2 %0.0386.95133.9565.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,162.274,320.72-3.8 %0.01,472.16741.3349.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,037.782,643.5213.0 %5.08,074.0098.3098.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,882.79828.0071.3 %5.0897.36398.0555.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,785.14906.0067.5 %5.0891.60603.0432.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,083.582,866.207.0 %3.5977.741,163.75-19.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 83,746.383,982.05-6.3 %0.0963.65783.1518.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,473.214,059.309.3 %4.51,962.552,191.32-11.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี41,989.029,198.0078.1 %5.01,779.892,920.44-64.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,815.503,734.12-32.6 %0.0584.79744.80-27.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,550.98215.0095.3 %5.01,643.301,300.2320.9 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,537.113,272.0027.9 %5.01,393.05472.1866.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,498.572,204.1137.0 %5.01,590.562,574.86-61.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,103.0718,425.00-22.0 %0.01,624.29177.6589.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี296,651.22351,375.00-18.4 %0.0996.341,710.00-71.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,804.457,830.6411.1 %5.03,013.59205.2093.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,141.611.00100.0 %5.01,038.15300.2071.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,632.955,173.48-42.4 %0.01,455.74517.3064.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)7,719.847,928.00-2.7 %0.02,993.45283.1090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,329.702,824.5261.5 %5.03,102.742,397.3722.7 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,699.013,794.0033.4 %5.0101.8732.6767.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,746.38173.0090.1 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,746.38598.0065.8 %5.089.6181.998.5 %4.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,854.32900.0068.5 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,960.30842.0071.6 %5.0958.7225.6597.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,053.611,181.0061.3 %5.01,174.30390.4566.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,301.722,986.009.6 %4.5652.72335.3548.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,032.1851,711.00-472.5 %0.02,502.382,739.15-9.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี7,775.581,247.0084.0 %5.01,320.03872.1033.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,298.541.00100.0 %5.0901.69123.5086.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,479.2911,150.20-72.1 %0.01,662.33133.0992.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,008.7112,203.006.2 %3.02,244.302,641.95-17.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,657.301,703.0085.4 %5.01,453.141,802.15-24.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,267.834,117.00-26.0 %0.01,072.83380.0064.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,568.622,371.0033.6 %5.01,224.95324.9073.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,741.144,178.0011.9 %5.01,491.20588.0560.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,854.153,638.955.6 %2.5882.69104.5088.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,097.679,659.1263.0 %5.0863.56271.8968.5 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,736.2512,522.00-43.3 %0.0611.50171.0072.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี77,517.9769,914.949.8 %4.51,605.431,431.5310.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,392.8912,822.004.3 %2.02,429.03829.8065.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,324.504,162.0043.2 %5.0768.58126.3583.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,187.254,971.004.2 %2.01,886.19861.6554.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี40,003.9414,511.0063.7 %5.0833.92350.1758.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,831.702,525.0034.1 %5.01,034.79230.1877.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,106.908,574.12-20.6 %0.01,833.47335.3581.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,744.71698.0081.4 %5.0939.72151.0583.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,419.003,773.96-10.4 %0.0623.96511.9118.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 115,750.398,654.7045.1 %5.01,123.85300.2073.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 256,352.529,460.0083.2 %5.02,158.80395.2081.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 337,043.6515,442.5858.3 %5.01,704.81506.6670.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)52,322.957,402.1485.9 %5.05,118.79820.1584.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,170.642,439.5141.5 %5.0288.17397.10-37.8 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,249.542,745.8475.6 %5.0387.17393.00-1.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี68,388.6381,095.00-18.6 %0.01,689.51924.6045.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,087.5513,466.0010.7 %5.0933.6360.0093.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี112,755.7563,792.0043.4 %5.01,125.82323.9571.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,079.4020,082.00-11.1 %0.01,024.961,723.43-68.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี16,734.5416,983.00-1.5 %0.0912.27266.0070.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา43,670.5419,631.0055.0 %5.01,023.77415.7759.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ38,457.5720,004.0048.0 %5.01,000.42385.9161.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี48,993.3624,607.2949.8 %5.018,179.952,355.0287.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี24,187.8720,122.0016.8 %5.01,117.54267.7976.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,577.741.00100.0 %5.01,285.3087.9493.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,397.072,934.0013.6 %5.0706.52470.2533.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,323.118,396.00-94.2 %0.01,541.311,228.9020.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,242.511,062.0052.6 %5.0553.070.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,412.77663.0072.5 %5.0676.84267.9560.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี26,274.9218,243.0030.6 %5.09,213.905,528.7240.0 %5.0
รวม 1,614,702 3,361,838 -108.20 % 155,895 60,721 61.05 %