จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,163.77587.0072.9 %5.0347.66121.3165.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,238.53675.0079.2 %5.082.14114.00-38.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง111,817.7015,834.9985.8 %5.0756.98152.1779.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,925.311,399.5052.2 %5.0537.82317.0941.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,698.491,216.2054.9 %5.0518.80112.9678.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,510.129,313.0025.6 %5.01,735.82615.7164.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,853.24692.0082.0 %5.0241.7654.4377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,535.72187.0094.7 %5.0337.2542.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,407.41342.0090.0 %5.0321.1466.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,824.15326.0088.5 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,086.406,639.00-62.5 %0.0994.20234.7976.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,466.403,273.185.6 %2.5861.09481.1244.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,324.48241.0089.6 %5.0439.65169.1061.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,509.792,248.3035.9 %5.0632.91299.9452.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,057.371,051.8065.6 %5.0594.90282.7052.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,416.94984.7059.3 %5.0499.79404.1019.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,802.68869.0069.0 %5.0575.85646.22-12.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,131.252,419.00-13.5 %0.0389.20593.04-52.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,656.741,023.0072.0 %5.0937.19510.6145.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,186.05270.0087.6 %5.0309.64132.1257.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,788.527,264.9038.4 %5.01,090.51143.0186.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง64,663.7263,554.001.7 %0.5377.691,143.55-202.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,339.191,209.0063.8 %5.0472.59299.9436.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,169.193,138.0024.7 %5.066.6683.95-25.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,788.99928.5066.7 %5.0613.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,488.77504.0079.7 %5.0442.74257.8141.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,239.142,332.0028.0 %5.0632.90186.6170.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,906.6925,367.99-267.3 %0.01,247.63498.3960.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,827.934,604.10-20.3 %0.01,051.25745.3429.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,030.631,253.7058.6 %5.0670.93144.4078.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,720.856,324.00-70.0 %0.0880.11159.3081.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,718.351,503.7044.7 %5.0575.85538.656.5 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,748.733,465.00-26.1 %0.0575.85336.3341.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,743.581,903.8030.6 %5.0442.64199.0855.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,346.691,565.0064.0 %5.0670.9385.1587.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,640.041,429.8045.8 %5.0461.7563.3886.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง42,100.182,334.0094.5 %5.013,925.08316.6497.7 %5.0
รจจ.ระนอง 889,500.4423,740.3597.3 %5.08,591.46220.6597.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,205.07591.1073.2 %5.0366.6733.9890.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,971.104,545.0034.8 %5.02,021.06282.3086.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,051.061,330.0056.4 %5.0632.91137.8178.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,858.253,963.31-38.7 %0.0575.85363.0537.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,996.721,409.7053.0 %5.0432.0850.3288.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,153.942,270.2728.0 %5.0575.85360.0537.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง15,935.0110,739.0032.6 %5.01,531.52300.7780.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,900.483,324.0014.8 %5.0288.55262.489.0 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคระนอง30,417.6822,629.0025.6 %5.0845.13479.1243.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,794.3511,113.0019.4 %5.0499.69312.8037.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี18,755.357,736.0058.8 %5.0584.92294.1649.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,666.8714,649.70-69.0 %0.01,436.94890.0038.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,263.531,619.0050.4 %5.0766.0150.1893.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,775.231,368.0050.7 %5.0423.72140.6866.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,021.341,312.6291.3 %5.03,091.434,653.65-50.5 %0.0
รวม 1,369,140 290,613 78.77 % 58,216 19,386 66.70 %