จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,269.76572.0074.8 %5.0505.42106.8878.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร15,892.768,467.2046.7 %5.064.62159.60-147.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,830.242,112.0025.4 %5.0657.58168.5574.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,485.571,240.0050.1 %5.0600.50106.7482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,796.619,852.0047.6 %5.01,855.56551.9570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,244.05863.0079.7 %5.0295.8347.5083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,219.79242.0092.5 %5.0297.5026.4091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,171.92294.0090.7 %5.0276.7717.1093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,201.06737.0091.0 %5.0492.7886.1782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,170.28272.0091.4 %5.0387.4562.3483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,213.84118.0096.3 %5.0478.9846.2590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,158.85455.0085.6 %5.0305.4139.7487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,331.75428.0087.2 %5.0322.0967.7779.0 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,335.206,154.00-84.5 %0.0752.88192.9574.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,273.414,135.0059.8 %5.01,132.95893.1821.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,694.491,328.0021.6 %5.0999.84186.4981.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,616.411,300.0050.3 %5.0657.53596.169.3 %4.5
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบ2,647.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,660.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,657.941,393.0047.6 %5.0676.57397.1041.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,883.397,092.42-276.6 %0.0509.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,461.361,648.0052.4 %5.0942.82734.9222.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,989.902,089.0047.6 %5.0815.06376.5253.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,297.138,399.82-58.6 %0.01,266.061,027.4118.9 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร64,187.1661,482.004.2 %2.0601.52394.0034.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,117.491,481.0052.5 %5.0790.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,205.014,952.00-17.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7056.0512.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร2,870.01749.0073.9 %5.0771.6557.7892.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,684.3685.0096.8 %5.0600.53364.3139.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร2,895.163,101.00-7.1 %0.0828.70104.5087.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร25,639.5345,762.90-78.5 %0.02,597.211,380.0546.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,330.481,988.8068.6 %5.01,646.41482.3670.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร2,923.451,166.0060.1 %5.0790.6652.1093.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,336.6911,169.41-76.3 %0.01,418.19158.7088.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,287.811,259.002.2 %1.0733.62920.13-25.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,302.801,718.5048.0 %5.0866.75241.4972.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร2,912.921,592.0045.3 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร2,966.301,118.0062.3 %5.0729.81263.8663.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร2,966.591,740.6341.3 %5.0657.5571.1289.2 %5.0
สพ.ชุมพร10,692.072,778.0074.0 %5.0828.70415.4049.9 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,425.4428,205.0035.0 %5.0909.76335.4063.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,172.92614.0071.7 %5.0467.3949.1289.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,154.593,495.0015.9 %5.01,228.0611,831.02-863.4 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,614.52905.0065.4 %5.0657.55258.8860.6 %5.0
สปส.จ.ชุมพร3,741.835,018.00-34.1 %0.01,018.86308.7569.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,439.661,104.0054.7 %5.0581.51234.5859.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,091.544,851.02-56.9 %0.0771.67176.8777.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,624.672,232.0070.7 %5.0782.8925.6596.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 136,316.287,600.0079.1 %5.01,346.67269.9280.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 214,238.8711,191.2421.4 %5.01,383.16285.0079.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,938.351.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล56,820.9813,884.8475.6 %5.0475.73473.040.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร45,519.7237,843.0016.9 %5.01,044.09493.0552.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบ23,092.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,472.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ12,145.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ801.52ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,879.5611,056.2925.7 %5.0693.57741.57-6.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ19,312.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ231.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,253.4917,397.00-0.8 %0.02,600.76550.0078.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 2,905.462,034.0030.0 %5.0687.31336.1751.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,434.40558.0077.1 %5.0486.43312.3935.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร22,692.2714,476.0036.2 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 539,778 363,800 32.60 % 47,310 31,382 33.67 %