จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,621.96746.0071.5 %5.0234.38160.1331.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี2,541.006,167.00-142.7 %0.0548.40178.5067.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี2,856.882,156.0024.5 %5.0700.5373.5689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,191.249,610.005.7 %2.53,183.85798.5974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,828.412,013.0058.3 %5.0245.92126.2448.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,871.11655.0086.6 %5.0486.3676.7184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,309.86511.0084.6 %5.0292.48111.2862.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,416.70502.0085.3 %5.0312.85115.0263.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,906.43399.0089.8 %5.0255.11112.5655.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,216.33596.0081.5 %5.0137.1967.7550.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,277.49317.0090.3 %5.0400.40110.7772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,702.62232.0095.9 %5.01,592.21108.1293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ9,149.37354.0096.1 %5.0275.716.8997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,143.73717.0082.7 %5.0260.803.0098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,631.5278.0097.9 %5.0384.977.5098.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,605.883,919.59-50.4 %0.0605.45427.0629.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,476.291,189.0065.8 %5.0985.77498.4449.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,845.202,596.9632.5 %5.01,421.16349.4975.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี2,831.482,169.0023.4 %5.0719.57456.1936.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1030,876.8923,425.0024.1 %5.012,402.633,657.4070.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,523.67786.0068.9 %5.0646.20434.9832.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,694.382,611.0029.3 %5.0871.701,287.30-47.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,145.372,533.40-18.1 %0.0533.42123.3276.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,221.683,490.0033.2 %5.0795.64429.3146.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี5,680.204,067.0028.4 %5.0729.41118.0583.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี12,592.1013,880.84-10.2 %0.0947.74456.9751.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,047.4714,885.00-34.7 %0.03,943.81200.0094.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,145.042,409.0023.4 %5.0833.66315.2562.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,109.43634.0069.9 %5.0453.340.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,442.37841.0065.6 %5.0548.40259.9452.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,191.133,103.7625.9 %5.0871.69550.3736.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,309.041,890.83-44.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,153.583,820.008.0 %4.01,271.04114.1691.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี2,970.043,980.00-34.0 %0.0776.61377.4351.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี13,926.886,421.0053.9 %5.01,822.49108.0594.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,462.531,817.0047.5 %5.0985.791,008.05-2.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,214.181,337.0058.4 %5.0833.66356.6057.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี2,952.171,584.0046.3 %5.0814.65124.8384.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,879.863,795.3735.5 %5.01,461.20721.8650.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี4,707.393,005.4336.2 %5.0700.562.8599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,782.441,633.0284.9 %5.0757.60384.7549.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี19,468.2018,783.013.5 %1.51,886.04623.4866.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 75,118.1043,705.5241.8 %5.01,186.99708.9840.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,390.17996.0058.3 %5.0529.41179.8466.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,360.031,905.7843.3 %5.0871.69207.4076.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,744.471,054.0061.6 %5.0681.54248.0063.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,674.726,312.78-35.0 %0.01,328.08495.0962.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,685.742,356.5036.1 %5.01,061.85156.6385.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,667.095,601.56-20.0 %0.01,501.59730.2551.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,018.036,274.53-4.3 %0.02,031.68133.6493.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,549.2113,919.274.3 %2.01,241.43740.2340.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 227,553.3511,038.8059.9 %5.03,229.79814.6174.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,576.527,496.28-375.5 %0.0458.05486.02-6.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี43,367.36125,580.00-189.6 %0.0619.132,293.57-270.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 210,775.961,615.2585.0 %5.0663.40684.00-3.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี11,011.805,592.3749.2 %5.0539.84269.3250.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี22,730.9523,315.30-2.6 %0.0835.601,772.53-112.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี12,738.329,755.0023.4 %5.0644.53487.2824.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง38,672.8319,460.0049.7 %5.0737.61957.61-29.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล45,827.3720,296.0055.7 %5.0851.261,047.85-23.1 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,464.632,038.5780.5 %5.04,419.110.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,471.8716,789.00-124.7 %0.02,549.742,158.6515.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,229.012,438.0024.5 %5.0907.18178.3680.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,621.751,170.7655.3 %5.0624.49251.6159.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี20,143.2425,436.15-26.3 %0.03,637.098,858.21-143.6 %0.0
รวม 613,003 507,917 17.14 % 75,971 41,194 45.78 %