จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,167.622,696.4014.9 %5.01,545.50163.1489.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 684,478.804,907.0094.2 %5.0460.80452.201.9 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,699.64430.2088.4 %5.0540.16173.6367.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา59,404.7825,414.0157.2 %5.0200.72445.10-121.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา17,057.477,465.0056.2 %5.084.27293.42-248.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,061.1211,346.00-87.2 %0.01,498.30192.8587.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา2,960.662,176.4826.5 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,512.0736,639.42-33.2 %0.08,538.00608.9592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,565.1119,957.52-28.2 %0.03,572.39642.3682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43877.8082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1356.9580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา3,896.101,133.0070.9 %5.0525.26104.2580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,536.70625.0082.3 %5.0432.4944.2789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,335.37300.0091.0 %5.0407.7668.4683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,800.14483.0087.3 %5.0299.3247.5084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,366.24391.0088.4 %5.0227.3763.6572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,943.83346.0091.2 %5.0357.3852.7685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,317.35389.0088.3 %5.0460.0176.9583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,382.20594.0082.4 %5.0302.0363.1379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,828.311,603.0066.8 %5.0329.50119.7063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0430.5145.6089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,334.52533.0084.0 %5.0201.5749.4075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,889.92471.0087.9 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,258.47196.0094.0 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,224.28218.0093.2 %5.0298.8094.7968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,430.54339.0090.1 %5.0194.4925.6586.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,618.0915,244.08-76.9 %0.01,660.05819.0550.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,592.8529,356.51-76.9 %0.02,019.04305.4884.9 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา23,920.4486,075.17-259.8 %0.02,058.45886.0557.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา7,925.6918,461.70-132.9 %0.01,205.28283.0076.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,537.595,506.36-258.1 %0.0768.52269.5064.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,912.638,104.83-2.4 %0.02,012.611,387.9531.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,767.0412,444.33-83.9 %0.01,912.581,524.7520.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,635.781,498.1867.7 %5.0927.82302.9567.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,635.553,970.1540.2 %5.01,859.581,280.4531.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,839.644,172.5928.5 %5.01,564.13212.8086.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,842.433,312.5331.6 %5.0889.78596.3033.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1623,998.3844,968.00-87.4 %0.07,845.683,002.9561.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,531.651,163.0067.1 %5.01,291.52294.0777.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,740.162,328.0037.8 %5.01,003.861,182.75-17.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,553.942,831.9137.8 %5.01,621.16767.1152.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,733.814,925.00-4.0 %0.01,842.97182.8090.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา17,006.9110,841.6936.3 %5.01,710.72455.4073.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,152.744,079.291.8 %0.51,963.86564.3771.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,192.643,514.00-60.3 %0.0561.69701.10-24.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,170.592,337.6454.8 %5.01,669.441,632.542.2 %1.0
ส.ป.ก. สงขลา3,589.642,436.0732.1 %5.01,023.45404.3760.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 970,656.201,534.4097.8 %5.04,635.541,101.0176.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,485.3425,265.35-44.5 %0.02,664.50492.1081.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,847.8210,753.479.2 %4.54,634.122,386.4048.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,865.2712,313.00-109.9 %0.02,087.07688.7567.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,017.592,785.0030.7 %5.01,117.98343.1169.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,356.203,172.005.5 %2.51,177.95773.7734.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,357.1911,715.215.2 %2.54,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,578.179,105.0021.4 %5.03,741.152,687.3828.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,025.0728,476.8325.1 %5.0492.19218.5355.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,847.52440.2076.2 %5.072.6373.91-1.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,905.47777.0080.1 %5.0965.8581.6591.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,848.961,126.4260.5 %5.0718.64422.7541.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,209.793,009.646.2 %3.0870.77420.8551.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ49,097.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,980.827,993.58-14.5 %0.02,201.89799.3763.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,795.971,428.0062.4 %5.0585.87111.9780.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,792.3011,407.03-16.5 %0.03,114.66263.3291.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,262.7315,143.1237.6 %5.03,219.901,133.6064.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,418.181,855.8045.7 %5.0927.79443.6552.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,755.692,911.9022.5 %5.01,079.94329.6569.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,794.242,738.0042.9 %5.01,213.06292.3275.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,095.422,651.0035.3 %5.01,213.03353.4070.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,845.5414,448.00-198.2 %0.0908.7888.2590.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,608.8712,670.4123.7 %5.0724.85367.5549.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา59,837.1719,896.0166.7 %5.0869.31610.9429.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา80,298.4094,991.01-18.3 %0.01,391.52501.7463.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 54,788.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,055.41722.0031.6 %5.0
ทสญ.สงขลา 38,668.6717,204.3455.5 %5.0881.30504.1142.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา74,422.5173,240.001.6 %0.51,406.80801.2843.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,094.968,492.9339.7 %5.01,881.601,145.0039.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,121.14881.0058.5 %5.0604.55272.4754.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,449.962,230.2835.4 %5.0927.79469.6949.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา36,744.8930,211.0117.8 %5.02,315.36396.1582.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,017.951,572.0060.9 %5.011,789.10399.5296.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,800.256,724.18-15.9 %0.01,517.29554.7263.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,948.873,245.6434.4 %5.01,089.05132.8587.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,847.714,432.3324.2 %5.01,887.39717.8562.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา3,961.007,017.37-77.2 %0.01,308.141,200.008.3 %4.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้3,961.008,137.99-105.5 %0.01,308.14174.6586.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 153,258.488,801.4483.5 %5.0995.33609.9038.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 237,585.509,720.6274.1 %5.01,214.78340.4472.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 388,824.027,815.3491.2 %5.01,688.42740.6656.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)25,395.666,921.9572.7 %5.064,790.47989.6898.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,124.3311,733.0074.0 %5.0433.85295.1032.0 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,146.0314,993.767.1 %3.5369.41242.9134.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา4,730.097,968.00-68.5 %0.0436.8667.3884.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ29,928.1322,452.0025.0 %5.0877.72712.1618.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา137,664.4536,080.0073.8 %5.0918.79674.0026.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา20,224.1321,800.00-7.8 %0.0910.54742.3318.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร76,779.3046,351.0039.6 %5.0968.10431.2555.5 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา26,937.3735,817.00-33.0 %0.0923.51403.7556.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ20,706.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ219.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ26,274.7314,754.0043.8 %5.0755.64563.9225.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,546.131,551.5539.1 %5.01,375.77161.5088.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,752.2829,531.86-66.4 %0.02,340.302,737.73-17.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,008.5510,830.00-54.5 %0.02,755.741,323.4352.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา43,444.2422,573.1048.0 %5.01,049.66683.4934.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,614.09845.0076.6 %5.01,191.75181.0084.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,068.493,606.29-17.5 %0.0645.12444.7031.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,134.645,312.00-3.5 %0.01,793.70126.3593.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,673.005,365.10-46.1 %0.01,458.29225.0084.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,449.471,589.0035.1 %5.0424.9960.7985.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,608.18545.0079.1 %5.0585.53254.6056.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 943,560.3735,022.0019.6 %5.018,266.5415,235.3016.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,116.0816,058.296.2 %3.05,316.816,533.92-22.9 %0.0
รวม 1,786,722 1,226,258 31.37 % 246,103 79,349 67.76 %