จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,290.13604.0073.6 %5.0399.31229.2142.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,535.405,075.3040.5 %5.0125.16160.33-28.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,420.558,229.9557.6 %5.071.29184.90-159.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,837.431,027.0063.8 %5.0627.4994.0585.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,940.752,540.0013.6 %5.0665.5234.5894.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,039.315,342.2651.6 %5.02,395.96595.6575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,209.60232.0092.8 %5.0139.789.8992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง6,065.101,152.0081.0 %5.0303.0772.2076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,408.88914.0073.2 %5.0275.5088.3767.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,450.97614.0082.2 %5.0315.4283.5373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,661.00562.0084.6 %5.0236.0585.0564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,249.26281.0091.4 %5.0253.0177.4269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,271.48373.0088.6 %5.0314.7483.7373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,225.41143.0095.6 %5.0263.8370.6273.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,238.19394.0087.8 %5.0317.3698.1869.1 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,077.414,806.0956.6 %5.0790.19196.6575.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,274.724,022.845.9 %2.51,159.93262.2077.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,568.992,125.0017.3 %5.0494.37127.4574.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,736.101,393.0062.7 %5.01,045.82826.7920.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,078.891,311.0057.4 %5.0685.23244.1564.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,745.411,066.0061.2 %5.0589.45170.0071.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,291.291,779.0058.5 %5.01,102.891,153.30-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,690.022,242.00-32.7 %0.0443.41245.1044.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,145.443,486.8743.3 %5.01,235.981,180.854.5 %2.0
ส.ป.ก.ตรัง3,478.772,082.0040.2 %5.0836.66415.0450.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,868.1912,082.90-75.9 %0.01,369.1198.8092.8 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง156,567.48139,642.0010.8 %5.0451.73568.25-25.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,115.392,169.0030.4 %5.0779.61330.5957.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง4,992.693,158.8336.7 %5.04,257.070.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,563.644,383.004.0 %2.073.715.7492.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,807.62512.0081.8 %5.0722.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,642.31972.0063.2 %5.0589.4579.2586.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,291.902,828.0014.1 %5.0798.62335.9057.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,137.5218,939.63-208.6 %0.01,654.351,792.00-8.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,564.243,576.0021.7 %5.01,350.09413.8569.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,953.671,189.0076.0 %5.0760.60132.1582.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,018.1011,392.99-127.0 %0.01,388.81152.9589.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,088.281,858.0054.6 %5.01,064.84703.0034.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,654.803,457.005.4 %2.5950.76646.0032.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,138.091,792.0042.9 %5.0798.62114.0085.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,842.932,344.0039.0 %5.01,026.82459.8055.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,819.364,028.00-42.9 %0.0627.4961.7590.2 %5.0
สพ.ตรัง12,050.9910,929.009.3 %4.5966.53335.3565.3 %5.0
รจจ.ตรัง 150,672.2759,419.0060.6 %5.01,067.28940.4011.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,464.87615.0075.0 %5.0456.3427.5594.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,473.082,404.0030.8 %5.0912.73333.4563.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,551.62788.0069.1 %5.0551.42380.0031.1 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,275.414,874.007.6 %3.5969.76448.4053.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,343.481,190.0064.4 %5.0665.52324.0251.3 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,470.755,549.80-24.1 %0.0760.58316.3558.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง78,253.065,729.3492.7 %5.0713.69444.6037.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 114,643.8911,654.9220.4 %5.01,224.79321.0073.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,843.039,758.5467.3 %5.01,353.51786.6041.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)22,436.0510,340.7253.9 %5.02,409.96774.5667.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,592.314,273.7435.2 %5.0311.66643.15-106.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง73,094.1747,795.0034.6 %5.01,317.61618.9053.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,130.7031,587.00-30.9 %0.0723.251,048.30-44.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,853.4617,111.524.2 %2.0652.13308.7552.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง16,878.8115,061.7310.8 %5.0573.87321.4544.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง47,523.2018,227.0061.6 %5.0668.10363.0045.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,195.098,495.0040.2 %5.0621.83361.9541.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด48,828.0724,648.0049.5 %5.0755.68285.9562.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,898.1215,750.00-59.1 %0.01,767.95648.5763.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,775.0119,081.0046.7 %5.0715.85200.4072.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,511.381,890.0046.2 %5.0855.66419.9050.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,512.02729.0071.0 %5.0475.36184.1661.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง34,350.8810,576.9969.2 %5.03,880.624,032.33-3.9 %0.0
รวม 1,010,618 604,600 40.18 % 54,866 27,553 49.78 %