จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,229.16713.0068.0 %5.0371.09139.7862.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง16,242.171,441.8991.1 %5.062.8473.67-17.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,085.792,050.0033.6 %5.0653.91205.2068.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,646.001,339.0063.3 %5.0599.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,721.526,830.0246.3 %5.02,329.76531.8977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,379.76354.0089.5 %5.0328.4337.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,337.03313.0090.6 %5.0243.8519.7591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,261.18330.0089.9 %5.0228.5527.1788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,310.69339.0089.8 %5.0241.2851.3078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,338.30167.0095.0 %5.0383.9658.8884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,241.04160.0095.1 %5.0282.4672.0174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,226.47209.0093.5 %5.0126.8244.1765.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,295.60304.0090.8 %5.0204.1345.7677.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,151.484,748.15-14.4 %0.0867.45368.6057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,520.63592.0076.5 %5.0400.49334.4016.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,167.502,039.0051.1 %5.0809.44419.9048.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,876.121,160.0059.7 %5.0446.86188.9457.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,459.221,144.0066.9 %5.0694.36519.1425.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,623.501,888.0047.9 %5.0865.531,002.25-15.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,339.811,928.0017.6 %5.0541.19193.4664.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,624.923,609.0022.0 %5.01,359.92862.5936.6 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,143.322,317.0055.0 %5.0702.79374.5046.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,879.619,818.4829.3 %5.01,207.81211.6582.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,182.081,958.1038.5 %5.0732.41351.5052.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,827.29723.0060.4 %5.045.5490.25-98.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,719.49295.0089.2 %5.0447.16150.2166.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,108.571,209.2161.1 %5.0561.26463.6017.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,316.772,037.3038.6 %5.0713.38376.5547.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง19,093.1229,455.52-54.3 %0.01,188.801,406.30-18.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,089.415,146.00-1.1 %0.01,417.67218.4084.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,308.061,895.0056.0 %5.0580.65247.2357.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,431.325,984.13-10.2 %0.01,207.8060.8895.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,647.75694.0081.0 %5.0922.57508.2544.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,075.042,061.0033.0 %5.0713.40312.0256.3 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,494.092,443.0030.1 %5.0639.14354.6844.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,645.631,278.0072.5 %5.0960.61428.0055.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,691.594,567.4631.7 %5.0656.35104.8284.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,139.791,756.0084.2 %5.02,919.44325.5288.8 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 49,144.5026,164.7346.8 %5.0836.46371.2955.6 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 11,828.0813,065.27-10.5 %0.0425.99442.09-3.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,387.09768.0067.8 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,036.733,430.8715.0 %5.0903.55106.7188.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,515.50470.0086.6 %5.0637.33179.5571.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 223,844.966,532.1972.6 %5.01,159.24321.6072.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 170,508.058,908.8587.4 %5.01,071.92276.5074.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง25,894.302,926.2988.7 %5.0299.19354.16-18.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง84,980.4385,776.00-0.9 %0.01,537.04235.1584.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,600.0116,509.0035.5 %5.0684.22243.5264.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง191,635.9815,224.6092.1 %5.03,868.76465.9888.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง20,352.1411,374.0244.1 %5.0602.32321.1546.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน17,472.86228.8498.7 %5.0498.74753.07-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 36,021.7114,782.9959.0 %5.0589.96564.254.4 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง47,875.9414,346.0070.0 %5.01,794.691,143.3736.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,040.081,964.4035.4 %5.0687.31286.2858.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,538.64816.0067.9 %5.0481.79228.4752.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง18,843.0815,072.0020.0 %5.05,292.442,886.9745.5 %5.0
รวม 831,391 343,656 58.66 % 49,419 20,422 58.68 %